Všeobecné zásady uhrádzania poplatkov za kurzy a Prázdniny s remeslom

I. Škola remesiel ÚĽUV

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (ďalej len „ÚĽUV“) realizuje vzdelávacie aktivity v Regionálnych centrách remesiel ÚĽUV Bratislava, Banská Bystrica a Košice prostredníctvom Školy remesiel ÚĽUV (ďalej len „škola“).  Vzdelávacie aktivity školy majú charakter záujmového a ďalšieho neformálneho vzdelávania. Cieľom vzdelávacej činnosti školy je udržať kontinuitu vzťahu verejnosti k časti kultúrneho dedičstva, podporovať väzby účastníkov vzdelávania k ÚĽUV-u a jeho regionálnym centrám a poskytovať odborné a kvalitné vzdelávacie programy pre rôzne cieľové skupiny. Na základe nižšie uvedených podmienok poskytuje škola účastníkom vzdelávanie podľa vzdelávacích programov a kurzov, ktoré sú zverejnené na webovej stránke ÚĽUV.II. Prihlásenie

Spôsob prihlásenia účastníka do konkrétneho kurzu je možný osobne v sídle regionálneho centra, doručením papierovej prihlášky na adresu sídla regionálneho centra, alebo vyplnením a odoslaním elektronickej prihlášky na webovej stránke ÚĽUV www.uluv.sk. Podmienkou platnosti prihlášky je vyplnenie všetkých povinne označených údajov v prihláškovom formulári. Prihláška je zároveň návrhom zmluvy o poskytnutí služby ÚĽUV-om účastníkovi, ku ktorej sa konkrétna prihláška viaže.

Po doručení  prihlášky účastníkom, ÚĽUV prihlášku spracuje, zaradí účastníka do kurzu a  potvrdí účastníkovi uskutočnenie  rezervácie spolu s uvedením  potrebných platobných údajov,  variabilným symbolom a lehotou splatnosti pre uhradenie kurzovného. Zmluvný vzťah medzi školou a účastníkom vzniká uhradením kurzovného. Momentom úhrady kurzovného je deň pripísania kurzovného na bankový účet ÚĽUV.

Účastníkmi zmluvného vzťahu sú: škola a účastník vzdelávania  (ďalej len ,,účastník"), ktorým môže byť fyzická osoba alebo aj právnická osoba plne spôsobilá na právne úkony. Za neplnoletých účastníkov kurzu koná zákonný zástupca. Účastníkom sa rozumie osoba, ktorá riadne vyplní a odošle papierovú alebo elektronickú (online) prihlášku pre konkrétny kurz určený ÚĽUV-om ako aj ďalšie osoby, v prospech ktorých bola papierová alebo elektronická  prihláška pre konkrétny kurz riadne vyplnená a odoslaná.III. Platba

Poplatok za kurz (ďalej len „kurzovné") je potrebné realizovať podľa pokynov v potvrdení o uskutočnení rezervácie.  Kurzovné je splatné najneskôr do 5 pracovných dní od potvrdenia uskutočnenia rezervácie zo strany ÚĽUV. Pokiaľ do začatia kurzu zostáva menej ako 5 pracovných dní, účastník je povinný uhradiť kurzovné najneskôr do termínu začatia kurzu. Kurzovné je možné uhradiť  bezhotovostným prevodom platby na bankový účet   ÚĽUV, číslo účtu:  SK64 8180 0000 0070 0007 1441 vo formáte IBAN vedenom v Štátnej pokladnici, pričom účastník je povinný uviesť pri platbe kurzovného jedinečný variabilný symbol, ktorý bude  účastníkovi pridelený  v potvrdení o vykonaní rezervácie zo strany ÚĽUV. Kurzovné  za detské vzdelávacie aktivity je možné realizovať aj kultúrnymi poukazmi vydanými Ministerstvom kultúry SR, o čom treba informovať školu vopred. Podľa počtu kultúrnych poukazov bude platba upravená / znížená. V prípade, ak účastník kurzovné neuhradí v lehote splatnosti, rezervácia sa ruší. Účastník berie na vedomie, že právo na poskytnutie služieb súvisiacich s kurzom mu vznikne až riadnym zaplatením kurzovného. Kapacita kurzu je obmedzená. Prednosť majú skôr prihlásení a platiaci účastníci.IV. Cena

Kurzovné  je stanovené cenovým výmerom vydaným cenovou komisiou ÚĽUV pre aktuálny školský rok.  Pre účastníka je výška kurzovného  konečná a zahŕňa prácu lektora, materiál na výučbu, poskytnutie pracovných nástrojov a pomôcok počas práce v dielni. Výrobky, ktoré si účastník počas práce v dielni v danom kurze a v súvislosti s ním sám vyhotoví, sú majetkom účastníka.V. Odstúpenie od zmluvy a storno podmienky

1. Účastník má právo kedykoľvek pred začatím kurzu od zmluvy odstúpiť, a to písomným oznámením, ktoré je účinné dňom jeho doručenia škole (osobne, poštou, emailom). Výška zmluvnej pokuty (storno poplatky) je stanovená v závislosti od času odstúpenia, podľa počtu dní pred začiatkom kurzu, nasledovne:

a) 15 a viac pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 10 % z ceny kurzu,
b) 14 - 7 pracovných dní pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 20 % z ceny kurzu,
c) 6 - 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 30 % z ceny kurzu,
d) 2 pracovné dni pred začiatkom kurzu stornovací poplatok 50 % z ceny kurzu,
e) 1 pracovný deň pred začiatkom kurzu a neskôr je stornovací poplatok 100 %, t.j. plná výška ceny kurzu.

Pre určenie počtu dní pri výpočte storno poplatkov sa nezapočítava deň, kedy bolo odstúpenie od zmluvy škole riadne oznámené.

2. Škola má právo od zmluvy odstúpiť v prípade, ak 2 dni pred začiatkom kurzu nebude naplnená kapacita kurzu. Škola túto skutočnosť obratom účastníkovi oznámi a vráti mu plnú sumu kurzovného.

3. Škola si vyhradzuje právo na zmenu termínu kurzu. Škola túto skutočnosť účastníkovi oznámi a vráti mu plnú sumu kurzovného v prípade, že zmena termínu účastníkovi nebude vyhovovať.

4. Škola si vyhradzuje právo na zmenu organizácie kurzu (krátkodobé prerušenie kurzu pre ochorenie lektora, zmenu lektora, zmenu učebného materiálu, pomôcok, zmenu učebne), a to bez nároku na vrátenie uhradeného kurzovného účastníkovi.VI. Zameškané hodiny

Za neúčasť účastníka na výučbe škola neposkytuje žiadnu finančnú kompenzáciu. Ak to organizačné možnosti dovolia, škola môže účastníkovi ponúknuť zameškanú lekciu v odôvodnených prípadoch (napr. ochorenie a na základe písomnej žiadosti) absolvovať v inom kurze v tom istom kalendárnom, resp. školskom roku. O tom rozhoduje výhradne škola. Táto forma náhrady zameškanej hodiny je nadštandardná a zo strany účastníka je nenárokovateľná.


VII. Vydanie osvedčenia o absolvovaní

Škola vydáva osvedčenie o absolvovaní kurzu (I., II., III. stupeň) na základe písomnej alebo ústnej žiadosti. Vydanie osvedčenia je bez poplatku.


VIII. Záverečné ustanovenia

Účastník výslovne berie na vedomie, že akékoľvek materiály poskytnuté zo strany školy sú predmetom práv duševného vlastníctva. Za týmto účelom sa účastník výslovne zaväzuje zdržať sa akéhokoľvek konania, ktorým by bez predchádzajúceho súhlasu oprávnenej osoby zasiahol do týchto práv, a to najmä vyhotovením rozmnoženín (kópii) materiálov a ich ďalším šírením.Tieto všeobecné podmienky uhrádzania poplatkov za kurzy sú platné od 15. 2. 2018.

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Všeobecné zásady uhrádzania poplatkov