Ochrana osobných údajov účastníkov kurzu

 

Poskytujem osobné údaje v rozsahu uvedenom v tejto prihláške Ústrediu ľudovej umeleckej výroby so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava, IČO: 164429 („ÚĽUV“) za účelom realizácie kurzu. Tieto som povinný/á poskytnúť z dôvodu nevyhnutnosti spracúvania osobných údajov pre účely plnenia zmluvného vzťahu (čl. 6 ods. 1 písm. b) nariadenia EÚ č. 679/2016). Neposkytnutie uvedených údajov bude mať za následok nemožnosť účasti na kurze.

V prípade môjho súhlasu s vyhotovením fotografií súhlasím s vyhotovením a zverejnením fotografií z kurzu ÚĽUV na marketingové a propagačné účely v elektronických a tlačených materiáloch (napr. webové sídlo, sociálne siete, tlačené materiály). Súhlas poskytujem dobrovoľne na dobu propagácie kurzu a jeho následného vyhodnotenia a prípadného zverejnenia, pričom som si vedomý/á, že ho môžem kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailovej adresy: uluv@uluv.sk alebo prostredníctvom písomnej žiadosti doručenej na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, štátna príspevková organizácia so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava.

Z nariadenia EÚ č. 679/2016 (články 15 až 23) mám nasledujúce práva: právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa dotknutej osoby a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo právo namietať proti spracúvaniu, ako aj právo na prenosnosť údajov. V súvislosti s otázkami týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov a uplatňovaním práv na ochranu osobných údajov možno kontaktovať zodpovednú osobu: zodpovednaosoba@uluv.sk

Som si vedomý/á svojho práva podať sťažnosť na Úrade na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07  Bratislava 27, tel. +421 /2/ 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

 

 

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Ochrana osobných údajov účastníkov kurzu