Lektori Školy remesiel ÚĽUV

 

Michaela Balážová

Balážová Michaela

Venuje sa textilnej tvorbe, šitiu a opravám starších krojov. Študovala Strednú umeleckú školu v Trenčíne odbor scénická kostýmová tvorba. Dnes je študentkou etnológie a popri štúdiu si osvojuje techniky tradičnej kultúry so zameraním na tvorbu party.

Ivan Baša

Baša Ivan

S drevorezbou začínal ako samouk. Túžba naučiť sa opracovávať drevo a realizovať svoje predstavy prostredníctvom tohto materiálu bola natoľko silná, že sa jej venuje už takmer 40 rokov. Špecializuje sa najmä na figurálnu sochu, pričom v námetoch prevláda postava ženy. Autorsky sa zúčastnil viacerých výstav v rámci Slovenska. Ako lektor spolupracuje so Školou remesiel od roku 2004.

Belanová Erika

Belanová Erika

Pôsobí ako pedagóg v Spojenej škole v Košiciach a zároveň vedie aj viaceré záujmové aktivity s prvkami remeselnej výroby. Výučbe tradičných remesiel a tvorivým dielňam sa venuje od roku 1999. Viedla kurzy pre ľudí s telesným alebo mentálnym hendikepom a ako lektorka aktívne pôsobila aj na školách v rámci projektu Vzdelávaním dajme šancu všetkým. S Regionálnym centrom remesiel ÚĽUV Košice lektorsky spolupracuje od roku 2013 na tvorivých dielňach pre drotárske techniky a zároveň vedie kurz Drotárske techniky.

Blaha Peter

Blaha Peter

Ako výrobca sa venuje najmä výrobe pastierskych káps, bičov, ľudových hudobných nástrojov. Pri výrobe pracuje s viacerými materiálmi ako koža, drevo, kov, rohovina a taktiež využíva viaceré remeselné techniky – rezbu, leptanie, vylievanie. Je pravidelným účastníkom na folklórnych slávnostiach v Detve, Východnej, Pribyline. Výrobky Petra Blahu boli súčasťou i viacerých výstav a sú súčasťou zbierok Múzea ľudových tradícii v Detve. Svoje zručnosti odovzdáva i študentom na stredných odborných školách. Ako lektor vedie v regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici kurz výroby pastierskeho koženého biča.

Ferdinand Bolebruch

Bolebruch Ferdinand

Vyštudoval Strednú priemyselnú školu strojnícku, neskôr absolvoval doplnkové pedagogickú štúdium na FFUK v Trnave. Drevorezbe sa venuje od roku 1990, pričom prvé skúsenosti získaval už v detstve v stolárskej dielni svojho otca. Inšpiráciu a námety pre svoju tvorbu čerpá zo života záhoráckej dediny, zvyklostí predkov, či rázovitých postáv z rodných Gbelov. Autorsky sa zúčastňuje mnohých výstav a rezbárskych sympózií doma i v zahraničí. Je predsedom Klubu skalických výtvarníkov a tiež členom medzinárodného výtvarného zoskupenia MOSTY.

Cehelský Ľudovít

Cehelský Ľudovít

Záujem o folklór ho priviedol k štúdiu etnológie. K remeslu sa dostal počas štúdia, najprv vyrábal kostené handrárske píšťaly, neskôr sa začal zaujímať o rohovinu, jej spracovanie a výrobu z nej. Ako samouk sa v snahe zachovať remeslo začal venovať už zaniknutému hrebenárstvu, neskôr aj drevorezbe. Inšpiráciou je pre neho príroda. Od roku 2015 pracuje ako lektor a metodik v Regionálnom centre remesiel v Košiciach, kde učí počas podujatia Prázdniny s remeslom a vedie kurz Výroba z rohoviny.

Beata Daubnerová

Daubnerová Beata

Absolvovala štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave v odbore sochárstvo. Pracuje v sociálnom zariadení pre ľudí s mentálnym postihnutím, kde v rámci pracovnej terapie vedie dielňu tkania na krosnách, hrnčiarskej výroby a paličkovanej čipky. V ÚĽUV-e absolvovala akreditované kurzy paličkovanej čipky a tkania na krosnách. Je členkou klubu paličkovanej čipky Riečička pri RCR ÚĽUV Banská Bystrica.

Michal Fiľo

Fiľo Michal  

Folklorista, výrobca ľudových hudobných nástrojov - pastierskych píšťal a fujár.
Od roku 2005 je zamestnaný v RCR ako odborný lektor výroby píšťal, fujár a rezbárskych techník. Je členom združenia fujaristov, fujarového tria Javorová Húžva a držiteľom ocenenia Instrument Excelent za výrobu fujár a píšťal. Slovenské ľudové umenie prezentuje doma aj v zahraničí na rôznych kultúrno-spoločenských podujatiach.

Michal Fratrič

Fratrič Michal

Rezbárom sa chcel stať už od malička, a preto pri výbere štúdia bol jasnou voľbou obor Tvarovanie dreva a rezbárstvo na ŠUV J. Vydru v Bratislave. S ÚĽUV-om spolupracuje predovšetkým ako výrobca a v súčasnosti i ako lektor kurzu Črpačka.
Žije a tvorí v Banskej Bystrici.

Oľga Fratričová

Fratričová Oľga

Riaditeľka regionálneho centra remesiel ÚĽUV Bratislava

V ÚĽUV-e pôsobí od roku 2000, predtým spolupracovala externe. Stála pri začiatkoch Školy remesiel ÚĽUV a v súčasnosti zodpovedná za jej celkový chod. Koncepčne, metodicky a koordinačne usmerrňuje programovú, pedagogickú a organizačnú časť školy v regionálnych centrách remesiel v Bratislave a v Banskej Bystrici. Študovala na Katedre etnológie a etnomuzikológie  FF Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre. Zúčastňovala sa na aktivitách Školy ľudovej kultúry v Zaježovej. Textilné techniky študovala v Školskom ústave umeleckej výroby a vo Vzdelávacom spolku umeleckých remesiel v Prahe. Má viacročné skúsenosti s vedením kurzov paličkovanej čipky a iných remeselných techník.

Ladislav Gaľa

Gaľa Ladislav

Už ako malý chlapec rád sledoval ľudovo-umeleckú prácu ľudí, s ktorými prichádzal do kontaktu. To ho inšpirovalo k vlastnej tvorivej činnosti. Vzdelaním a povolaním pedagóg, 16 rokov vedie záujmový krúžok drevorezby a venuje sa aj spracovaniu vŕbového prútia a výrobe košíkov. Od roku 2016 lektorsky spolupracuje s ÚĽUV-om, v Regionálnom centre remesiel Košice vedie kurz Pletenie z prútia.

Iveta Garajová

Garajová Iveta

Výrobe bábik zo šúpolia sa venuje od roku 2005, keď absolvovala kurz v Škole remesiel ÚĽUV v Bratislave. Od roku 2006 spolupracuje s ÚĽUV-om ako externá lektorka a vedie kurzy pre dospelých a tvorivé dielne pre deti počas podujatí Koliesko v Kokave nad Rimavicou a Radvanský jarmok v Banskej Bystrici.

Lýdia Golianova

Golianova Lydia

Výšivke sa venuje od 12 rokov a už 10 rokov učí kreatívne dielne pre deti aj dospelých. Pravidelne sa zúčastňuje na výstavách a podujatiach s prezentáciou remeselných výrob, jej výrobky majú certifikovanú značku Regionálny produkt Podpoľanie. V roku 2007 spoluzakladala občianske združenie Detviansky tulipán, ktorého cieľom je zachovanie a rozvíjanie tradičných techník a remesiel. S ÚĽUV-om spolupracuje od roku 2016 ako lektorka, v Regionálnom centre remesiel Banská Bystrica vedie kurz Výšivka krivou ihlou.

Pavol Gregor

Gregor Pavol

Výrobe zo slamy sa venuje už vyše 20 rokov a v technikách práce so slamou patrí k špičkovým majstrom v rámci Slovenska. Vo svojej tvorbe využíva všeobecne známe i vlastné techniky a postupy práce so slamou. Tvorí samostatné slamené ozdoby i rozmernejšie dekorácie na rozličné príležitosti, ako sú napr. Vianoce, Veľká noc, dožinky. Zúčastňuje sa na domácich i zahraničných výstavách a výrobu zo slamy predvádza na rozličných podujatiach: Európske ľudové remeslo v Kežmarku, Radvanský jarmok v Banskej Bystrici, vo Dvore remesiel ÚĽUV-u v Bratislave.

Galina Grešlíková

Grešlíková Galina

Skúsenosti z tkania na krosnách získala na Strednej škole umeleckého výtvarníctva, odbor textilná tvorba. Tkaním vyrába prestierania, vankúše, kapsičky. Venuje sa aj výrobe pozdravov s kresbami z ľudovej kultúry. Zaujímavá je jej kolekcia kresieb drevených sakrálnych objektov. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych remeselných podujatiach a podujatiach organizovaných ÚĽUV-om. S ÚĽUV-om spolupracuje aj ako výrobkyňa a svoje skúsenosti odovzdáva ďalej i záujemcom o tkanie v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach v kurze tkanie na krosnách.

Jiří Halámek

Halámek Jiří

S výrobou z kože sa stretol u svojho starého otca, ktorý bol čižmárskym majstrom. V roku 1982 sa zamestnal v ÚĽUV-e ako zásobovač. Zoznámil sa s materiálom a nástrojmi, ktoré používali kožiarski majstri. Tu spoznal aj viacerých majstrov remenárskej a brašnárskej výroby. Práve oni ho priviedli k tomuto remeslu. Časom získal výučný list v odbore brašnár – remenár a začal sa remeslu venovať naplno. Vo svojom sortimente má širokú škálu výrobkov z kože – od tradičných výrobkov až po moderné tašky, vaky, kabelky, opasky, drobnú galantériu a pod. Jeho výrobky vynikajú dokonalosťou výtvarného i technického spracovania. V roku 2001 získal titul Majster ľudovej umeleckej výroby.
Od roku 2005 je tiež odborným lektorom v Škole remesiel ÚĽUV pre výrobu z kože.

Michal Hanula

Hanula Michal

Študoval najprv na ŠÚV v Kremnici a neskôr na Katedre dizajnu na Fakulte umení Technickej univerzity v Košiciach. Venuje sa predovšetkým práci s drevom, ale aj s drôtom, rohovinou, či odpadom po ťažbe dreva. Vo svojej tvorbe dáva prednosť dizajnérskej tvorbe, pričom využíva tradičné remeselné postupy, ako techniku sústruženia mokrého dreva, ale zároveň nezabúda na súčasné moderné prvky a trendy v oblasti moderného interiéru a dizajnu. V priebehu svojej doterajšej tvorivej činnosti získal viacero ocenení a uznaní v oblasti úžitkového výtvarníctva a dizajnu. Od roku 2002 sa zúčastňuje súťaže remeselného dizajnu Kruhy na vode, ktorú organizuje ÚĽUV. Ako externý lektor kurzov tradičného remesla v dreve / Vylievanie cínom spolupracuje s ÚĽUV-om od roku 2009.

Jarmila Hauková

Hauková Jarmila

Umeleckej tvorbe sa venuje od detstva, kreatívne cítenie a tvorbu rozvíjala najskôr v ľudovej škole umenia a neskôr na strednej škole úžitkového výtvarníctva v Bratislave v odbore výtvarné spracovanie keramiky a porcelánu. Od ukončenia školy je umelecky aktívna. V jej tvorbe dominuje úžitková keramika. V poslednom období sa venuje aj figurálnym a zoomorfným plastikám a kompozíciám s africkou tematikou. V Škole remesiel ÚĽUV absolvovala (v rokoch 2005 – 2006) kurzy hrnčiarskej výroby na zdokonalenie točenia na elektrickom hrnčiarskom kruhu. So školou remesiel ÚĽUV lektorsky spolupracuje od roku 2006. Vedie tvorivé dielne, detskú hrnčiarsku dielňu a kurzy hrnčiarskej výroby pre dospelých.

Anna Haviarová

Haviarová Anna  

Vzdelaním ekonómka, umeleckej tvorbe sa venuje od detstva. Kreatívnu tvorbu a cítenie si osvojovala a rozvíjala v Ľudovej škole umenia. Venovala sa tvorbe odevov, výšivke, pleteniu, maľbe, kresbe a grafike. V posledných piatich rokoch sa venuje práci s drôtom. V škole remesiel ÚĽUV absolvovala v rokoch 2007-2010 všetky kurzy so zameraním na drotárske techniky. V jej tvorbe sú dominantné figurálne a zoomorfné plastiky. S ÚĽUV spolupracuje ako výrobca i ako lektorka. Pravidelne vystavuje v rámci klubu Džarek pri RCR ÚĽUV Bratislava a zúčastňuje sa na festivaloch drotárstva organizovaných Považským múzeom v Žiline a na Dňoch majstrov ÚĽUV.

Angela Hermanová

Hermanová Angela

Kresleniu a maľovaniu sa venovala už ako dieťa. Neskôr našla záľubu vo vyšívaní a vyskúšala si i prácu s drôtom, batikovanie alebo plstenie. Najbližším sa jej však stala výroba drôtených šperkov a maľba. Má bohaté skúsenosti s vedením tvorivých dielní a je absolventkou viacerých umeleckých vzdelávacích aktivít. Pravidelne prezentuje drotárske remeslo na podujatiach a aktivitách RCR ÚĽUV v Košiciach a taktiež vedie v RCR kurz drôtený šperk.

Hlucháňová Alena

Hlucháňová Alena

S textilnými technikami začala ako samouk a od roku 1989 je aktívnou členkou klubu paličkovanej čipky Okolok v bratislavskej Petržalke. V ÚĽUV-e absolvovala viacero vzdelávacích kurzov so zameraním na textilné techniky. V škole remesiel pôsobí od roku 2008 a vedie kurz Výšivky krivou ihlou pre dospelých a vyučuje deti počas tvorivých dielní a podujatia Prázdniny s remeslom. S ÚĽUV-om spolupracuje aj ako výrobca v textilnom odvetví. Začala realizovaním nových návrhov na výšivky a neskôr tvorila textilné bábiky a koníky podľa dizajnu Jany Menkynovej, ale aj vlastných vzorových návrhov. Dodnes vyrába textilné hračky a dekoratívne predmety.

Amália Holíková

Holíková Amália

Výrobe keramiky sa venuje od roku 1997, kedy absolvovala prvé kurzy. Experimentuje s rôznymi typmi a výpalmi keramiky. V roku 2010 realizovala vlastný projekt školy remesiel v Smrečanoch na Liptove. V súčasnosti pôsobí na východnom Slovensku. V rámci lektorskej činnosti spolupracuje s rôznymi kultúrnymi inštitúciami, s ÚĽUV od roku 2012.

Zlatoň Hreha

Hreha Zlatoň

Vzdelaním je strojár. Ako študentovi mu učarovala práca s prírodnými pletivami, drôtom a zdobenie kraslíc. Svoj vzťah k ľudovému umeniu a remeslu ďalej rozvíjal, znalosti o výrobe košíkov získaval priamo od košikárov alebo počas tvorivých stretnutí v Škole ľudovej kultúry v Zaježovej. Pravidelne prezentuje výrobu korbáčov a zdobenie kraslíc počas veľkonočného obdobia v múzeách v prírode v Zuberci a Martine. So Školou remesiel ÚĽUV spolupracuje ako lektor od roku 2012.

Zuzana Humlová

Humlová Zuzana

Je absolventkou keramickej školy Slovenskej ľudovej majoliky v Modre, kde mala možnosť bližšie spoznať techniky točenia na hrnčiarskom kruhu, maľovanie majolikových vzorov či zalievanie do sadrových foriem. Po ukončení školy sa naďalej venovala tvorbe keramiky a maľovaniu majoliky. Neskôr svoje vedomosti podávala ďalej ako lektorka keramiky pre deti a dospelých. So školou remesiel ÚĽUV lektorsky spolupracuje od roku 2017, kde vedie kurzy hrnčiarskej výroby pre dospelých.

Zuzana Chovancová

Chovancová Zuzana

Vzdelaním ekonómka, ručným prácam sa venuje od detstva. Prvé skúsenosti s nimi získala v rodine. V minulosti bola aktívnou spolupracovníčkou ÚĽUV ako výrobkyňa ručne pletených svetrov. Paličkovanú čipku sa naučila v kurze Školy remesiel ÚĽUV a odvtedy sa jej venuje aktívne. Zúčastňuje sa stretnuiach a výstavách v rámci klubu Priadky, svoju prácu prezentovala aj na výstave Kurzy v kurze v Dizajn štúdiu ÚĽUVv roku 2008. So Školou remesiel ÚĽUV lektorsky spolupracuje od roku 2009.

Katarína Chruščová

Chruščová Katarína 

Riaditeľka Regionálneho centra remesiel Banská Bystrica.

Je absolventkou Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity – odbor výtvarná výchova a FF UPJŠ v Prešove – odbor estetika. Má viacročné skúsenosti s vedením kurzov paličkovanej čipky a iných textilných techník, zúčastňovala sa podujatí v škole ľudovej kultúry v Zaježovej.
V Regionálnom centre remesiel Banská Bystrica rozvinula spoluprácu centra s miestnymi remeselníkmi a výtvarníkmi, orientovanými na remeslo.
Ovláda prakticky viacero textilných techník a iné ľudové výroby. V RCR vedie kurzy paličkovanej čipky.

Dagmar Juríková

Juríková Dagmar

Študovala na Stavebnej fakulte STU. Pracuje ako výtvarníčka - animátorka v slobodnom povolaní. V ÚĽUV absolvovala viacero kurzov remeselných techník, aj kurzov pod vedením výtvarníkov. Venuje sa tvorbe šperkov pre viaceré galérie.
Od roku 2004 spolupracuje s ÚĽUV-om ako externá odborná lektorka kurzov pre deti aj pre dospelých

Zdenka Jurkovičová

Jurkovičová Zdenka

Výrobe z prírodných pletív a iným materiálom (kraslice) sa venuje od detstva, prvé skúsenosti získala v rodine. Od roku 2010 sa výrobe zo slamy, šúpolia, pálky a zdobeniu kraslíc venuje formou dobrovoľníckej činnosti, účasťou na rôznych predvádzaniach, prezentáciách remesiel a kurzoch. S ÚĽUV spolupracuje externe ako lektorka tvorivých dielní, na podujatí Prázdniny s remeslom a vedie kurz pre deti Remeselnícka dielňa.

Kažímírová Iveta

Kažímírová Iveta

Aktívne pôsobí vo folklóre. Zaujíma sa o textilné techniky: venuje sa šitiu krojových súčastí, výšivke, výrobe čepcov a párt, či výrobe textilných hračiek. Tvorí aj z drôtu, predovšetkým drôtené šperky. Od roku 2015 pracuje ako manažérka podujatí v Regionálnom centre remesiel v Košiciach, kde vedie aj kurz pre deti Drotárska dielňa.

Monika Kepičová

Kepičová Monika

Záujem o tradičné remeslá a výtvarné umenie prejavovala už od detstva. Svoju záľubu rozvíjala dvanásť rokov v ľudovej škole umenia. Vyštudovala históriu a výtvarné umenie na Pedagogickej fakulte UK v Bratislave. V ÚĽUV-e začínala ako externá lektorka tvorivých dielní pre deti počas školského roka a Prázdnin s remeslom. Od roku 2016 pracuje v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave ako metodička vzdelávania a lektorka tvorivých dielní pre deti. Vedie detský kurz Remeselnícka dielňa – maľovanie.

Mariana Kočišíková

Kočišíková Mariana  

Venuje sa pečeniu medovníkov rôznych tvarov. Umeleckú a dekoratívnu zručnosť uplatňuje najmä v ich jedno i viacfarebnom zdobení jemnými a precíznymi kontúrami. So Školou remesiel ÚĽUV spolupracuje ako lektorka od roku 2007.

 Alena Michlíková

Michlíková Alena

Je absolventkou Pedagogickej fakulty UK v odbore výtvarná výchova. Svoju kreativitu rozvíjala už počas štúdia na strednej škole ako kostýmový výtvarník. V Škole remesiel ÚĽUV absolvovala kurzy hrnčiarskej výroby. S ÚĽUV spolupracuje externe od roku 2011 ako lektorka v tvorivých dielňach, na podujatiach Prázdniny s remeslom a Dni majstrov ÚĽUV.

Bc. Katarína Králiková

Králiková Katarína

S hlinou ako materiálom sa stretla prvýkrát v roku 1996, keď začala pracovať v sociálnom zariadení pre ľudí so špeciálnymi potrebami. Viedla pracovnú terapiu v keramickej dielni a v rámci voľno-časových aktivít zoznamovala týchto ľudí aj s inými materiálmi: textil, drôt, slama, drevo atď. Od roku 2010 ako zamestnanec RCR BB vedie drotársky a hrnčiarsky kurz pre deti a tvorivé dielne pre školy.

Kuníková Eva

Kuníková Eva

Skúsenosti v paličkovaní čipiek nadobudla v kurzoch v ÚĽUV-e, kde získala akreditované osvedčenie vo vzdelávacích kurzoch základy paličkovania čipiek a regionálne typy paličkovania čipiek. Svoje zručnosti rozvíja i v súkromí a špecializuje sa na obrázky podľa vlastného návrhu, vianočné a veľkonočné ozdoby, okolky na oltárne plachty, purifikatória a štóly. V Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici vedie kurz paličkovanej čipky pre deti a kurz základy paličkovania čipiek pre dospelých.

Anna Kvasnová

Kvasnová Anna

Zdobeniu medovníkov sa venuje od roku 1997, začínala ako samouk. Umeleckú zručnosť uplatňuje najmä v zdobení jemnými kontúrami. Jej práca vyzerá ako čipka prenesená na medovník. Lektorské skúsenosti získala Remeselnom dvore Očová a Dúbravica, kde spolu s inými medovnikárkami robila ukážky zdobenia pre dospelých aj deti. Ako externá lektorka spolupracuje s ÚĽUV-om od roku 2017, v Regionálnom centre remesiel Banská Bystrica vedie kurz Zdobenie medovníkov.

Oľga Lorantová

Lorantová Oľga

K zdobeniu veľkonočných vajíčok sa dostala postupne, vyskúšala si viacero remeselných techník. Najviac jej však učarovalo zdobenie kraslíc, ktorému sa venuje už viac než 30 rokov. V roku 2015 za svoju originálnu tvorbu kraslíc zdobených vyškrabovaním získala v roku 2015 titul majsterka ľudovej umeleckej výroby.

Iveta Luptáková

Luptáková Iveta

Študovala na Strednej priemyselnej škole textilnej v Ružomberku odbor pletiarstvo. Dnes sa venuje hlavne ľudovým textilným technikám.
S ÚĽUV spolupracuje od r. 2005, absolvovala viacero vzdelávacích kurzov vo svojom odbore. V RCR Banská Bystrica je zamestnaná ako lektorka pre prácu s prírodnými pletivami a textilom, vedie kurzy pre deti aj pre dospelých.

 

Peter Lužák

Lužák Peter

Hlina mu učarovala už v detstve, ktorej sa neskôr rozhodol venovať aj odborne. Je absolventom keramickej školy Slovenskej ľudovej Majoliky v Modre. Svoje vzdelanie v odbore si doplnil aj na strednej priemyselnej škole v Bratislave so zameraním na umelecké remeslá. V jeho tvorbe je dominantná predovšetkým tvorba Majoliky, ktorá je zameraná na dodržiavanie tradičnej výroby Habánov. S ÚĽUVom spolupracuje ako výrobca už od roku 2002. V súčasnosti je lektorom kurzov Maľovanie majoliky a Hrnčiarskej výroby pre dospelých a mládež v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave.

Jana Majerská

Majerská Jana

Venuje sa rezbárstvu, ku ktorému ju priviedol otec. V roku 1996 si vedomosti a zručnosti doplnila v rekvalifikačnom kurze v Martine so zameraním na vyrezávanie, drevorezbu a drevárske konštrukcie. V jej tvorbe dominuje figurálna a zoomorfná tvorba. Sortiment výroby tvoria betlehemy, plastiky a črpáky. S ÚĽUV-om spolupracuje ako výrobkyňa od roku 2002 a ako lektorka od roku 2012. Aktívne sa zúčastňuje na výstavách a podujatiach, napr. Tvorivé záujmy človeka v Ružomberku, Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave. Za svoju tvorbu získala na regionálnej úrovni niekoľko ocenení.

Andrea Malinovská

Malinovská Andrea

K plsteniu sa dostala v roku 2010. Toto remeslo ju zaujalo natoľko, že neskôr absolvovala viacero kurzov a ďalej skúšala rôzne techniky plstenia. K výrobe používa prírodné materiály ako vlna, ľan, konope, bavlna a hodváb. Pri tvorbe používa techniku suchého aj mokrého plstenia bez šitia. So Školou remesiel ÚĽUV lektorsky spolupracuje od roku 2017.

Lucia Maňková

Maňková Lucia

V detstve veľmi rada trávila poobedia v dedkovej dielni, kde sa učila vyrábať drevené figúrky. Neskôr počas štúdií na stavebnej fakulte absolvovala niekoľko kurzov drevorezby v Škole remesiel ÚĽUV, pričom s drôtom sa zoznámila veľmi prozaickým spôsobom: do rezbárskej dielne sa vstupovalo cez drotársku. Možnosť vytvoriť si 3D figúry z obyčajného drôtu ju očarila a prakticky vymenila drevo za drôt. Drotárske remeslo ju zaujalo natoľko, že po absolvovaní základných kurzov sa mu venovala naďalej aj vo svojom voľnom čase. Pravidelne sa zapája do aktivít ÚĽUV-u, napr. Prázdniny s remeslom a v RCR v ÚĽUVe v Bratislave vedie kurz Drotárske techniky.

Elena Marcineková

Marcineková Elena

Prvé skúsenosti získala šitím oblečenia pre bábiky, a preto vyštudovala krajčírstvo a odevníctvo. Venuje sa výrobe kompletných mužských i ženských krojov najmä z oblasti Podpoľania a iných regiónov. S ÚĽUV-om sa predstavila na folklórnom festivale Východná, kde prezentovala výrobu krojov a odevných súčiastok. Od roku 2017 v Škole remesiel Banská Bystrica vedie kurz Krojová výroba.

Medveď Ľubomír

Medveď Ľubomír

Je samouk, poznatky o výrobe z kože získaval z literatúry. Vo svojej remeselníckej činnosti sa zameriava na výrobu krpcov, opaskov a zápästkov, ktoré sú charakteristické pre oblasť Čierneho Balogu. Pravidelne sa zúčastňuje na folklórnych festivaloch vo Východnej, v Detve, Heľpe, ako aj na podujatí Dni majstrov ÚĽUV-u. V roku 2014 získal titul majster ľudovej umeleckej výroby. S ÚĽUV-om spolupracuje aj lektorsky, v Regionálnom centre remesiel Banská Bystrica vedie kurz Výroba z kože.

Marta Mesárošová

Mesárošová Marta

Prvé skúsenosti a záujem o textilné techniky získala v rodine. Venovala sa tvorbe odevov, výšivke, pleteniu. Od roku 2003, kedy absolvovala prvé kurzy v Škole remesiel ÚĽUV, zamerané na paličkovanú čipku a drotárstvo, sa kreatívnej činnosti venuje nepretržite. Svoje poznatky odovzdáva najmladšej generácii ako lektorka detských tvorivých dielní a v kurzoch Prázdniny s remeslom. S ÚĽUV -om sa predstavila aj na festivaloch Dni majstrov na Hrade a FF Východná.

Martin Mešša

Mešša Martin

Martin Mešša je etnológ so záujmom o ľudovoumelecké umenie, predovšetkým prácu s drevom. Spočiatku vyrezával hračky z bukového dreva, po dvanástich rokoch piesty, lopáriky, mangliarky s reliéfmi z lipového dreva. Okrem reliéfnej tvorby sa venuje aj figurálnej sochárskej tvorbe menších aj veľkých rozmerov. Pri realizácii používa tradičné pracovné postupy a nástroje. Viaceré jeho práce boli súčasťou výstav doma i v zahraničí a sú v zbierkach Východoslovenského múzea v Košiciach, ÚĽUV-u a v mnohých súkromných zbierkach na Slovensku, v Rakúsku, Austrálii a USA. Za svoju tvorbu bol ocenený i titulom Majster ľudovej umeleckej výroby. Svoje dlhoročné skúsenosti odovzdával účastníkom vzdelávacích aktivít v RCR ÚĽUV v Bratislave, v súčasnosti vyučuje v RCR ÚĽUV v Košiciach.

Jana Michalková

Michalková Jana

Tvorbu sklomaliarstva Jany Michalkovej charakterizuje svojsky rukopis a štylizácia. Maľbe na sklo sa začala venovať ako samouk a inšpiráciu čerpá predovšetkým v sakrálnej tematike a z dedinského prostredia. Pravidelne sa zúčastňuje rôznych výtvarných výstav alebo podujatí. V Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach vedie kurz Maľby na sklo.

Monková Veronika

Monková Veronika

Výtvarnej činnosti a remeslu sa venovala už na strednej škole – ukončila Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach v odbore výtvarné spracúvanie keramiky a porcelánu. Svoj vzťah k hrnčiarskej a keramickej tvorbe rozvíjala aj na Prešovskej univerzite v odbore učiteľstvo výtvarného umenia. Lektorské skúsenosti nadobudla ako praktikantka na pozícii asistentky učiteľa v základnej škole a rok pôsobila ako vychovávateľka v centre voľného času so zameraním na výtvarné záujmové krúžky. Venuje sa hrnčiarskej tvorbe a zaujíma sa o tvorivú prácu v rôznych oblastiach výtvarného umenia a tradičných remesiel. V Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach vedie hrnčiarsky kurz pre deti.

Ivana Pančíková

Pančíková Ivana

V Škole remesiel Banská Bystrica absolvovala akreditovaný kurz Regionálne typy paličkovanej čipky. Ako čipkárka sa zúčastnila Stretnutia čipkárok Slovenska v Novej Dubnici, a v Bratislave na festivale Dni majstrov ÚĽUV-u. Paličkovanie predvádzala napr. v Hronseku, Ponikách a Predajnej. V súčasnosti je členkou Klubu paličkovanej čipky Riečička pri RCR ÚĽUV Banská Bystrica, kde sa venuje tvorbe výrobkov s regionálnou tematikou. Od roku 2017 tu spolupracuje ako lektorka kurzu Paličkovania čipiek.

Miriam Paradová

Paradová Miriam

Dlhé roky sa venovala ekonómii a účtovníctvu. K práci s drôtom ju priviedla náhoda, keď sa jej zapáčili drotárske výrobky vyrobené lektorkou Školy remesiel a sama chcela spoznať tajomstvá tohto materiálu. Postupne absolvovala kurz drôteného šperku, kde sa jej drôt a práca s ním zapáčila natoľko, že sa rozhodla svoje zručnosti zdokonaľovať absolvovaním ďalších drotárskych a šperkárskych kurzov. Pravidelne sa zapája do aktivít ÚĽUV-u ako lektorka počas tvorivých dielní pre deti, podujatia Prázdniny s remeslom a Dni majstrov ÚĽUV. V súčasnosti vedie kurz detskej drotárskej dielne v Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave.

Pelechová Alena

Pelechová Alena

Už od detstva mala vzťah k ručným prácam, okrem iných sa venovala zdobeniu kraslíc, výšivke, či šitiu krojov. V súčasnosti sa venuje predovšetkým zdobeniu kraslíc rôznymi technikami. Inšpiráciu čerpá z farebnosti a rozmanitosti tradičných výšiviek. Pravidelne sa zúčastňuje podujatí s prezentáciou remeselných výrob, ako aj rôznych výstav a za svoju tvorbu získala mnoho ocenení. S ÚĽUV-om spolupracuje externe ako lektorka, v Regionálnom centre remesiel v Košiciach vedie kurz zdobenia kraslíc batikovaním a voskovaním.

Anna Pereszlényiová

Pereszlényiová Anna

S ľudovou tvorbou a remeslom sa prvýkrát stretla už ako dieťa počas podujatia Prázdniny s remeslom. V súčasnosti študuje na Ústave dizajnu, FA STU v Bratislave. Vo voľnom čase sa venuje rôznym výtvarným technikám, práce s kožou a dizajnu drobných úžitkových a dekoračných predmetov. V Škole remesiel ÚĽUV absolvovala akreditovaný kurz Výroba z kože. V RCR ÚĽUV Bratislave vedie tvorivé dielne a kurz pre deti zameraný na prácu s kožou.

Petrakovičová Šikulová Agáta

Petrakovičová Šikulová Agáta

Znalosti o maľovaní na sklo získala na kurze v ÚĽUV-e v roku 1996. Odvtedy sa tejto technike venuje a má za sebou aj niekoľko výstav. Sklomaľbu predvádza na výstavách a podujatiach reprezentujúcich región Modra. Od začiatku roku 2016 spolupracuje s ÚĽUV-om externe ako lektorka, v Regionálnom centre remesiel v Bratislave vedie kurz maľby na sklo.

Veronika Prokešová

Prokešová Veronika

Záujem o tradičné textilné techniky rozvíjala spočiatku ako samouk, neskôr svoje remeselné zručnosti zdokonaľovala aj prostredníctvom kurzov a prednášok. Je absolventkou vzdelávania v Škole remesiel ÚĽUV. V súčasnosti sa venuje predovšetkým plsteniu, zápästkovej technike a tkaniu na ráme. Zaujíma sa taktiež o maľbu na sklo a o výrobu ozdôb zo slaného cesta. V RCR Banská Bystrica spolupracuje ako lektorka kurzu Zápästková technika.

Rigó Vojtech

Rigó Vojtech

Výrobe z prírodných materiálov sa venuje od roku 2001. Svoje skúsenosti s prácou so šúpolím, šachorom, prútím odovzdáva deťom i dospelým na rôznych vzdelávacích a prezentačných aktivitách doma i v zahraničí. Spolupracuje so Združením gemerských remeselníkov v Krásnohorskej Dlhej Lúke.
S Regionálnym centrom remesiel ÚĽUV v Košiciach spolupracuje ako externý lektor od roku 2013.

Jarmila Rybánska

Rybánska Jarmila

Od detstva sa venovala rôznym textilným technikám, svoje záľuby naplnila aj štúdiom na Strednej umeleckopriemyselnej škole. Od roku 1996 spolupracuje s ÚĽUV-om ako výrobkyňa paličkovanej čipky. Za svoju čipkársku tvorbu získala v roku 2001 čestný titul Majsterka ľudovej umeleckej výroby. Od roku 2001 je zamestnaná v ÚĽUV aj ako odborná lektorka pre textilné techniky.
Vedie kurzy akreditované MŠ SR.

Pavol Sliacky

Sliacky Pavol

Rezbárstvu sa venuje už 25 rokov. Začínal ako samouk. Špecializuje sa na reliéfnu tvorbu s ľudovou a sakrálnou tematikou. Vyrába bačovský riad, no hlavnú časť jeho rezbárskej práce tvoria vyrezávané formy na syr. Autorsky sa zúčastnil niekoľkých výstav a rezbárskych sympózií. S ÚĽUV-om spolupracuje ako výrobca a od roku 2017 aj ako lektor kurzu Formy na syr.

Miroslav Strečok

Strečok Miroslav

Drevo mu učarovalo už v útlej mladosti. Študoval na drevárskej škola vo Zvolene so zameraním na stolársku výrobu. Počas štúdia sa začal venovať drevorezbe, výrobe črpákov, betlehemov a výrobe píšťal. V súčasnej dobe vedie v RCR kurz figurálnej sochy. Okrajovo sa zaoberá aj garbiarstvom a prácou s kovom.

Beáta Šajgalíková

Šajgalíková Beáta

K ľudovej tvorbe a tradíciám ju v detstve priviedla jej mama. Ako malé dievča postupne spoznávala rôzne výtvarné techniky. Svoju kreativitu rozvíjala na základnej umeleckej škole v Banskej Bystrici a neskôr aj v Čadci. V súčasnosti je študentkou pedagogickej fakulty UK v Bratislave v odbore výtvarná edukácia, kde jej okrem iného učarovala aj práca s hlinou. Od roku 2016 je lektorkou keramického krúžku pre deti na ZŠ. V Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Bratislave vedie hrnčiarsky kurz pre deti.

Michal Škrovina

Škrovina Michal

Vzdelaním architekt-urbanista, kreslil a maľoval od detstva, maľbe na sklo sa venuje od roku 1972. Počas štúdií začal maľovať na sklo a popritom študoval techniky a postupy aj z reštaurátorskej literatúry. V súčasnosti tvorí pre seba a svojich priateľov okrem sklomalieb aj hračky a objekty z dreva. Jeho tvorba bola s úspechom vystavovaná viac razy doma aj v zahraničí. Je autorom publikácie Maľba na sklo, vydanej v edícii Škola tradičnej výroby a remesiel v ÚĽUV Bratislava v roku 2002.
Od roku 1996 externe spolupracuje so Školou remesiel ÚĽUV, vedie kurzy maľby na sklo.

Švorcová Eva

Švorcová Eva

Povolaním je vedecko-výskumný pracovník v odbore biochémie – mikrobiológii. Má blízky vzťah k prírode, aktívne sa angažuje v dobrovoľníckych projektoch záchrany kultúrnych pamiatok.
Systematicky sa vzdeláva v Škole remesiel ÚĽUV, absolvovala kurzy so zameraním na drevorezbu, prírodné pletivá, zdobenie kraslíc a ďalšie. Dominuje u nej záujem o prácu s prírodnými pletivami – šúpolím.
Lektorsky s ÚĽUV spolupracuje od marca 2012.

Tesáková Ivana

Tesáková Ivana

S tradičnými technikami textilnej výroby začínala prevažne ako samouk, pričom pomoc a inšpiráciu získavala od tkáčok z rodnej obce. Venuje sa spracovaniu ovčej vlny (spriadanie, plstenie), tradičnej výšivke a tkaniu na krosnách. Teoretické znalosti o tradičnej kultúre si dopĺňa štúdiom na Katedre Etnológie a kultúrnej antropológie FIF UK v Bratislave. V ÚĽUV-e pôsobí v rámci Regionálneho centra remesiel Banská Bystrica ako lektorka textilných kurzov pre deti a dospelých a ako manažérka pre vzdelávanie dospelých.

Toder Igor

Toder Igor

Remeslu sa naučil od otca, ktorý bol dlhoročným spolupracovníkom ÚĽUV-u, majstrom ľudovej umeleckej výroby v technike dlabaného dreva. S ÚĽUV-om spolupracuje od roku 1993. Zúčastňuje sa na podujatiach s prezentáciou remeselných výrob, napr. napr. na EĽRO v Kežmarku, na folklórnych festivaloch, na podujatiach ÚĽUV-u. V roku 2001 získal titul majster ľudovej umeleckej výroby v odvetví výroby z dreva. Od roku 2016 spolupracuje s ÚĽUV-om ako lektor, v Regionálnom centre remesiel Košice vedie kurz Dlabaný riad.

Jozef Tomčala

Tomčala Jozef

Kováčske remeslo ho fascinovalo už od detstva. Absolvoval Stredné odborné učilište v Bratislave, kde študoval odbor umelecko-remeselné spracovanie kovov a v súčasnosti pracuje ako samostatný živnostník v odbore umelecko – remeselného spracovania kovov. Špecializuje sa na klasickú výrobu produktov z oceli a medi, ktorá zahŕňa široké spektrum výrobkov, od interiérového, či exteriérového nábytku, cez výrobky z kovaného železa, zvončeky, svietniky, krbové náradie až po zvieracie plastiky. Aktívne sa zúčastňuje na prezentáciách kováčskeho remesla a svoju tvorbu predstavil na mnohých výstavách doma i v zahraničí. S ÚĽUV-om spolupracuje od roku 2001. V roku 2010 získal titul Majster ľudovej umeleckej výroby.

Ťažký Radoslav

Ťažký Radoslav

Pleteniu zo slamy sa venuje od roku 1995, začínal ako samouk. Pravidelne sa zúčastňuje jarmokov a podujatí spojených s prezentáciou remeselných výrob. S ÚĽUV-om spolupracuje od roku 2016 ako externý lektor, v Regionálnom centre remesiel Banská Bystrica vedie kurz VÝROBA ZO SLAMY – vianočné ozdoby.

Vilhan Mikuláš

Vilhan Mikuláš

Drevorezbe a práci s kovom sa začal učiť ako samouk. Špecializuje sa na výrobu hudobných nástrojov, najmä fujár a píšťal. Ako jeden z mála výrobcov na Slovensku sa venuje technike zdobenia vybíjaním mosadzného plechu. V Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici rozvíja túto techniku a vedie kurz vybíjanie mosadzným plechom.

Pavel Vilhan

Vilhan Pavel

Pochádza z Korytárok, žije vo Valaskej. Ľudovoumeleckej výrobe sa začal venovať v r. 1997. Učiteľom mu bol jeho svokor Jozef Slivka. Venuje sa tvorbe praciek, pastierskych káps, kabeliek, šperkovníc, vyrába kožené opasky, krpce. Nie je mu cudzia ani práca s drevom. Pravidelne sa zo svojimi výrobkami zúčastňuje folklórnych slávností vo Východnej i Detve. Ako lektor vedie v RCR ÚĽUV v Banskej Bystrici kurz výroby mužského mosadzného šperku.

Erika Vranaiová

Vranaiová Erika

Medovníkom privoniavala už od detstva, no až v dospelosti objavila veľkú záľubu v ich zdobení. Do rúk sa jej dostal recept na chutné medovníky a pohľadnica s fotografiou vyzdobených medovníkov. Odvtedy zbiera rôzne recepty na medovníkové cesto z celého Slovenska a taktiež medovníkové formy. Výrobe medovníkov sa venuje nepretržite, nevie si bez nich predstaviť už ani len deň. V Regionálnom centre remesiel ÚĽUV v Košiciach vedie kurz v zdobení medovníkov.

Pavol Vrtich

Vrtich Pavol

Znalosti o výrobe prútia získal v chlapčenských rokoch od starého otca, ktorý sa venoval košikárstvu dlhé roky. Pri ňom sa naučil základy výroby pletenia košíkov. Začínal s jednoduchými tvarmi, postupne nadobúdal zručnosť a kreativitu pri spracovaní prírodného materiálu. V súčasnosti sa okrem košov rôznych tvarov a veľkostí zameriava na bytové doplnky a nábytkové solitéry, kde výplety z prútia tvoria dominujúcu zložku. Pravidelne sa zúčastňuje na rôznych podujatiach s predvádzaním výroby pletenia košíkov: Európske ľudové remeslo v Kežmarku, Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave, Folklórny festival Myjava, Detva, Trnavský jarmok a pod.
So Školou remesiel ÚĽUV lektorsky spolupracuje od roku 2005.

Závacká Anna

Závacká Anna

Venuje sa vyhotoveniu úžitkových i dekoratívnych textílií z paličkovanej čipky, zdobeniu kraslíc a od roku 1996 aj výrobe šúpoľových bábik. Jej kraslice a výrobky zo slamy sa nachádzajú v zbierkach Krajského múzea v Prešove. Zúčastňuje sa na podujatiach s prezentáciou remeselných výrob doma i v zahraničí. Od roku 2016 s ÚĽUV-om spolupracuje externe ako lektorka, v Regionálnom centre remesiel Košice vedie kurz Šúpoľové bábiky.

Alena Žižanová

Žižanová Alena

Záujem o tvorivú činnosť ju sprevádza od detstva. Najskôr to boli textilné techniky so zameraním na pletenie, háčkovanie, vyšívanie. V roku 1994 absolvovala kurz paličkovanej čipky, ktorá sa stala v jej tvorivej činnosti dominantnou. Zúčastňuje sa pravidelných prezentácií a výstav doma i v zahraničí. Svoju odbornosť rozširuje o ďalšie techniky. S RCR ÚĽUV Košice spolupracuje externe od roku 2014.


ULUV.sk > ÚĽUV > Škola remesiel > Lektori Školy remesiel ÚĽUV