Výrobca v kultúrnom priemysle

Dňa 3. júna 2011 ÚĽUV zorganizoval vzdelávací program pre výrobcov, cieľom ktorého bolo informovať širokú skupinu remeselných výrobcov o dynamicky sa meniacich trendoch v kreatívnom a kultúrnom priemysle nielen v Európe, ale aj vo svete. V posledných rokoch sledujeme rapídny nárast výrobcov či dielní schopných inovovať, začleniť nový dizajn a zlepšiť kvalitu svojich produktov s cieľom prispôsobiť sa požiadavkám čoraz náročnejšieho a vyberavého trhu. Dokázali zlepšiť svoj obchodný manažment s využitím nových technológií reklamy a marketingu. Všetky tieto, ako aj ďalšie informácie sme chceli poskytnúť výrobcom pre ich lepšie uplatnenie v kultúrnom a kreatívnom priemysle.

Na základe dotazníkov spokojnosti sme vyhodnotili úspešnosť prvého z cyklu kurzov pre výrobcov v kreatívnom priemysle. Do kurzu sa celkovo prihlásilo 23 výrobcov, z ktorých sa nakoniec zúčastnilo 21. Z celkového počtu prihlásených účastníkov je 13 aktívnych výrobcov a rovnaký počet spolupracujúcich výrobcov s ÚĽUV-om. Z počtu 23 je 10 prihlásených samostatne zárobkovo činnou osobou, 11 nie a 2 neuviedli. Najviac prihlásených účastníkov malo stredoškolské vzdelanie (15), 7 vysoké a 1 základné. Takmer všetci účastníci boli vo veku 30 – 59 rokov v rovnakým rozdelením v jednotlivých vekových skupinách.

Prehľad štruktúry prihlásených účastníkov kurzu

 Áno

 Nie

Aktívny výrobca

 13

 10

Spolupráca s ÚĽUV 

 13

 10

 Áno

 Nie

 Neuvedené

Podnikateľ SZCO

 10

 11

 2

 Základné

 Stredoškolské

 Vysokoškolské

Vzdelanie

 1

 15

 7

 do 29 r.

 30 - 39 r.

 40 - 49 r.

 50 - 59 r.

 60 r. a viac

Vekové kategórie

 1

 7

 7

 7

 1

Pripomienky a postrehy účastníkov

Po skončení kurzu boli účastníkom rozdané dotazníky a z 21 rozdaných dotazníkov sa prieskumu spokojnosti zúčastnilo 17 účastníkov.

Na úvodnú otázku čo bolo dôvodom prihlásenia sa na kurz a aké boli očakávania záujemcov medzi najčastejšie dôvody patrili:

  • dozvedieť sa informácie, možnosti spolupráce a prehľad činností ÚĽUV-u;
  • získať odborné a nové informácie z ponúkaných tém kurzu a prehĺbenie si znalostí v oblasti legislatívneho rámca podnikania a
  • legislatíva pre výrobcov.

Po organizačnej stránke sa všetci účastníci zhodli, že organizácia kurzu bola vyhovujúca. Termín konania kurzu bol vyhovujúci, ideálny pre 14 účastníkov a ďalší 2 vyslovili požiadavku konania kurzu v poobedňajších hodinách. Iba jeden zúčastnený výrobca vyslovil požiadavku konania kurzu cez víkend.

Všetci účastníci kurzu vzdelávania boli spokojní s odbornosťou lektorov, ktorá bola na veľmi dobrej úrovni. Takmer všetci účastníci kurzu boli spokojní s úrovňou prednesu a hodnotili ju veľmi dobre. Jeden účastník vyslovil názor, trochu rýchleho prednesu a ďalšiemu, chýbalo ucelenejšie zameranie na problematiku. Všetci účastníci sa zhodli, že témy kurzu boli vhodne zvolené, prínosné a ich obsah bol vyhovujúci. Účastníkov najviac oslovila prednáška o živnosti. Všetci účastníci kurzu ohodnotili kurz, ako veľmi dobrý, flexibilný, stručný a výstižný a jednoznačne sa zhodli, že majú veľký záujem sa aj naďalej vzdelávať.

Témy, ktoré by účastníkov kurzu zaujímali do budúcnosti sú:

  • maľba na sklo, tkanie, drevorezba, paličkovaná čipka, hrnčiarstvo, textílie, drotárstvo, výroba hudobných nástrojov;
  • legislatívny rámec podnikania, autorské práva;
  • odborné prednášky o jednotlivých technikách a avizované témy budúceho kurzu.

Dvaja účastníci na k tejto téme nevyjadrili.

Všetci účastníci sa zhodli, že vedomosti a poznatky z kurzu využijú vo svojej práci/praxi, a kurz tak bol pre nich jednoznačným prínosom.

Na záver účastníci kurzu uviedli námety a postrehy ku kurzu, medzi ktoré patrili:

  • požiadavka organizovania kurzov v pravidelných intervaloch;
  • získať prezentácie v tlačenej forme;
  • legislatívna otázka podnikania.

Celkovo môžeme na základe spätnej väzby od účastníkov úvodný kurz Školy remesiel ÚĽUV s názvom Výrobca v kultúrnom priemysle hodnotiť vysoko pozitívne. K postrehom a námetom ku kurzu sme vyzvali účastníkov ešte pred jeho uskutočnením, avšak aj vyhodnotenie ex post nám poskytlo podnetné námety a návrhy na doplnenie kurzu, čím budeme môcť kurz zamerať ešte bližšie k potrebám jeho účastníkov. Najčastejšie podnety a pripomienky smerovali k legislatívnym otázkam pôsobenia v sektore remesiel, ako aj požiadavke distribúcie tlačených materiálov z obsahu kurzu.


 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Vzdelávanie > Archív prednášok > Výrobca v kultúrnom priemysle