Komisia pre udeľovanie ocenení Majster ĽUV

 

Ocenenie majster ľudovej umeleckej výroby sa udeľuje jednotlivcom za umelecký prínos a dosiahnuté výnimočné výsledky pri rozvíjaní konkrétneho výrobného postupu ľudovej umeleckej výroby a tradičných remesiel v súčasnosti.

 
 

O udelení ocenenia rozhoduje komisia pre udeľovanie ocenení Majster ĽUV.

Súčasní členovia komisie:

Tajomník: Michaela Fučíková
Členovia:
Dáša Ferklová
Helena Haberernová
Katarína Hallonová
Janka Menkynová
Eva Ševčíková
Želmíra Šípková
Juraj Zajonc

Komisia pri rozhodovaní o udelení ocenenia berie do úvahy najmä tieto kritériá:

  1. dosiahnuté majstrovstvo, technologická vyspelosť a umelecký vkus reprezentovaný prácami kandidáta na ocenenie,
  2. vyrovnané výsledky tvorcu v priebehu viacerých, najmenej však 5 rokov od prvej verejnej prezentácie jeho tvorby, schopnosť samostatne tvoriť, neustále v tvorbe napredovať, schopnosť tvorivo spracovať nové podnety,
  3. príťažlivosť a sila osobného vzoru pre získavanie pokračovateľov pre daný typ výroby.
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Register výrobcov ĽUV > Komisia pre udeľovanie ocenení Majster ĽUV