Prihlasovanie výrobkov do Výtvarnej komisie ÚĽUV

 

Výtvarná komisia

Pod značkou ÚĽUV sú rozširované výlučne výrobky a umelecké diela odporúčané Výtvarnou komisiou ÚĽUV.

Výtvarná komisia ÚĽUV je poradným orgánom riaditeľa pre posudzovanie výtvarnej a estetickej stránky nových (inovovaných) návrhov ľudovoumeleckých výrobkov a výtvarných originálov, šírených v sieti Galérií a predajní ÚĽUV.

Členmi komisie sú odborníci z oblasti etnografie, výtvarných umení a dizajnu. Vymenováva ich riaditeľ ÚĽUV.

Prihlasovanie výrobkov do výtvarnej komisie ÚĽUV

Komisia sa vyjadruje k týmto skupinám výrobkov a diel:

  1. kópie a úpravy tradičných ľudovoumeleckých výrobkov
  2. typovo nové výrobky s väzbou na tradičné remeslá, tradičné technológie, prípadne na tradičné prvky dekóru
  • Výrobcovia, ktorí chcú ponúkať svoje výrobky pod obchodnou značkou ÚĽUV, ich môžu prihlásiť na posúdenie vo Výtvarnej komisii ÚĽUV prostredníctvom konzultantov Úseku starostlivosti o ĽUV , ktorým doručia vyrobené vzorky, resp. hotové umelecké diela najmenej 7 pracovných dní pred termínom zasadnutia komisie.
  • ÚĽUV odporúča výrobcom pred zaslaním resp. doručením výrobkov na posúdenie do výtvarnej komisie vopred informovať konzultantov Úseku starostlivosti o ĽUV o materiálovej a typovej stránke nového výrobku. Výrobcovia tak môžu urobiť formou zaslania fotografií výrobku, alebo si dohodnúť osobnú konzultáciu s konzultantom pre danú materiálovú skupinu v lehote minimálne 3 týždne pred termínom zasadnutia výtvarnej komisie.
  • Každý výrobok (dielo) musí byť zo strany žiadateľa doložený vecnými údajmi, vyplnenými na identifikačnom liste k výrobku
  • Výtvarná komisia ÚĽUV sa schádza raz do roka podľa aktuálnej požiadavky na posúdenie viacerých výrobkov.
  • V roku 2022 je plánované zasadnutie Výtvarnej komisie v termíne: 13. 10. 2022
  • Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované pre potreby budúcej propagácie a organizovania obchodnej ponuky. Tajomník výtvarnej komisie a konzultanti ústne alebo písomne oboznámia autorov s rozhodnutím komisie.

Dokumenty na stiahnutie:

 

Rokovania o podmienkach predaja diel a rokovania o dodávkach opakovanej výroby podľa schváleného vzoru vedú s každým jednotlivým autorom konzultanti úseku starostlivosti o ĽUV.

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Poradenstvo pre výrobcov > Prihlásenie výrobku do Výtvarnej komisie