Prihlasovanie výrobkov do Výtvarnej komisie ÚĽUV

Výtvarná komisia

Pod značkou ÚĽUV sú rozširované výlučne výrobky a umelecké diela odporúčané Výtvarnou komisiou ÚĽUV.

Výtvarná komisia ÚĽUV je poradným orgánom riaditeľa pre posudzovanie výtvarnej a estetickej stránky nových (inovovaných) návrhov ľudovoumeleckých výrobkov a výtvarných originálov, šírených v sieti Galérií a predajní ÚĽUV.

Členmi komisie sú odborníci z oblasti etnografie, výtvarných umení a dizajnu. Vymenováva ich riaditeľ ÚĽUV.

Prihlasovanie výrobkov do výtvarnej komisie ÚĽUV

Komisia sa vyjadruje k týmto skupinám výrobkov a diel:

 1. kópie a úpravy tradičných ľudovoumeleckých výrobkov
 2. typovo nové výrobky s väzbou na tradičné remeslá, tradičné technológie, prípadne na tradičné prvky dekóru
 3. výtvarné diela – originály
 • Výrobcovia, ktorí chcú ponúkať svoje výrobky pod obchodnou značkou ÚĽUV, ich môžu prihlásiť na posúdenie vo Výtvarnej komisii ÚĽUV prostredníctvom Konzultačného strediska ÚĽUV, ktorému doručia vyrobené vzorky, resp. hotové umelecké diela najmenej 7 pracovných dní pred termínom zasadnutia komisie.
 • Každý výrobok (dielo) musí byť zo strany žiadateľa doložený vecnými údajmi, vyplnenými na identifikačnom liste k výrobku
 • Výtvarná komisia ÚĽUV sa schádza najmenej dva razy v roku podľa aktuálnej požiadavky na posúdenie viacerých výrobkov.
 • V roku 2019 sú plánované zasadnutia Výtvarnej komisie v týchto termínoch:
   25. apríla 2019
   17. októbra 2019
 • Výrobky odsúhlasené na ďalšie rozširovanie pod obchodnou značkou ÚĽUV sú zdokumentované pre potreby budúcej propagácie a organizovania obchodnej ponuky. Tajomník výtvarnej komisie a konzultanti ústne alebo písomne oboznámia autorov s rozhodnutím komisie.

 

Dokumenty na stiahnutie:

 

Rokovania o podmienkach predaja diel a rokovania o dodávkach opakovanej výroby podľa schváleného vzoru vedú s každým jednotlivým autorom konzultanti úseku starostlivosti o ĽUV.

 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Poradenstvo pre výrobcov > Prihlásenie výrobku do Výtvarnej komisie