Kluby priateľov remesiel pôsobiace pri
RCR ÚĽUV Banská Bystrica:

ÚĽUV z titulu svojho zamerania na ochranu, starostlivosť a rozvoj tradičných výrob a remesiel podporuje vo svojich regionálnych centrách vytváranie klubov remesiel. Kluby remesiel predstavujú druh záujmovej činnosti, ktorej sa venujú vo svojom voľnom čase absolventi a lektori kurzov Školy remesiel ÚĽUV, zamestnanci ÚĽUV, výrobcovia a majstri ľudovej umeleckej výroby za účelom výmeny skúseností, zvyšovania úrovne vlastnej remeselnej práce a prípravy spoločných prezentácií remeselnej tvorby.

 
 
 

Klub paličkovanej čipky Riečička

Zameranie: paličkovaná čipka
Počet členov: 7
Rok vzniku: 2010
Klubový deň: každý druhý týždeň utorok 16,00 – 18,00 hod.
Vedúca klubu: Ivana Pančíková
Informácie a prihlášky: rcrbb@uluv.sk, +421 905 732 627

Prihláška

Klub paličkovanej čipky pri Regionálnom centre remesiel (RCR) ÚĽUV Banská Bystrica vznikol v roku 2010, na podnet absolventiek kurzu paličkovanej čipky. Stretnutia sa organizujú pravidelne v zmysle schváleného kalendára stretnutí, spravidla každý druhý utorok v mesiaci v priestoroch RCR ÚĽUV Banská Bystrica. Činnosť klubu je zameraná na uchovávanie a zveľaďovanie tradičnej podoby paličkovanej čipky, ako aj na rozvíjanie vlastnej tvorivosti s vytváraním rôznych nových motívov a zaujímavých kompozícií. V roku 2015 ÚĽUV oslávil 70. výročie svojho vzniku. V tomto jubilejnom roku oslávilo i RCR ÚĽUV Banská Bystrica svoje 10. výročie vzniku a Klub paličkovanej čipky 5. výročie svojho založenia.

Práce členiek boli vystavované spolu s inými klubmi na výstavách vo Zvolene, v Bratislave, v Pribyline a v priestoroch regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici. Členky klubu sa aktívne zúčastňujú na čipkárskom podujatí - Čipkované Slovensko v Bratislave. rôznych výstav paličkovanej čipky, súťaží, stretnutí a významných podujatí, poriadaných klubmi paličkovanej čipky na Slovensku, ako i inými organizáciami.

« Späť