Kluby priateľov remesiel pôsobiace pri RCR ÚĽUV Bratislava

ÚĽUV z titulu svojho zamerania na ochranu, starostlivosť a rozvoj tradičných výrob a remesiel podporuje vo svojich regionálnych centrách vytváranie klubov remesiel . Kluby remesiel predstavujú druh záujmovej činnosti, ktorej sa venujú vo svojom voľnom čase absolventi a lektori kurzov Školy remesiel ÚĽUV, zamestnanci ÚĽUV, výrobcovia a majstri ľudovej umeleckej výroby za účelom výmeny skúseností, zvyšovania úrovne vlastnej remeselnej práce a prípravy spoločných prezentácií remeselnej tvorby.

 
 

Klub Priadky

Zameranie: paličkovaná čipka
Počet členov: 28
Rok vzniku: 2000
Klubový deň: každý druhý utorok 15,00 – 17,00 hod,
Vedúca klubu: Dana Svobodová
Informácie a prihlášky: rcrba@uluv.sk, +421 917 750 455

Prihláška

Klub PRIADKY pri ÚĽUV v Bratislave bol založený v roku 2000 najskôr ako klub seniorov, neskôr sa rozšíril o ďalších absolventov kurzov paličkovanej čipky v Škole remesiel ÚĽUV. Ide o voľný klub, ktorý má približne 30 členov. Prvý rok činnosti bol zameraný na tvorbu čipiek podľa rôznych predlôh a odovzdávanie skúseností, neskôr na voľnú tvorbu podľa vlastných návrhov a na motívy starých vzorov.
Pre klubovú činnosť sú organizované aj ďalšie aktivity: tvorivé dielne s rôznorodým zameraním, prednášky, besedy, zájazdy. Práce členov sú predstavované a vystavované na klubových výstavách, Čipkárskom stretnutí v Bratislave, na Dňoch majstrov ÚĽUV. Svoje aktivity rozšírili členovia klubu aj za hranice, vystavovali v Čechách a v Maďarsku.

« Späť

 
 

Klub Džarek

Zameranie: drotárstvo
Počet členov: 10
Rok vzniku: 2003
Klubový deň: prvý štvrtok v mesiaci 16,30 – 18,30 hod.
Vedúca klubu: Erika Majerská
Informácie a prihlášky: rcrba@uluv.sk, +421 917 750 455

Prihláška

Klub DŽAREK sa orientuje na históriu i súčasnú podobu drotárstva – teoreticky i prakticky rozširuje svoje vedomosti a zručnosti (prednášky, účasť na letných dielňach, organizovanie výstav, atď.). V roku 2006 klub dostal meno Džarek, patrónom klubu sa stal Ladislav Jurovatý st., jedna zo výnimočných osobností slovenského drotárstva.

« Späť

 
 

Klub priateľov podmaľby na sklo

Zameranie: podmaľba na sklo
Počet členov: 8
Rok vzniku: 2006
Klubový deň: prvý pondelok v mesiaci
Vedúci klubu: Ivan Konečný
Informácie a prihlášky: rcrba@uluv.sk, +421 917 750 455

Prihláška

Klub vznikol v roku 2006 a jeho členskú základňu tvoria absolventi kurzov sklomaľby v Škole remesiel RCR ÚĽUV Bratislava.

« Späť

 
 

Klub Vretienko

Zameranie: textilné techniky
Počet členov: 21
Rok vzniku: 2012
Klubový deň: druhý utorok v mesiaci 17,00 – 19,00 hod.
Vedúca klubu: Jarmila Rybánska
Informácie a prihlášky: rcrba@uluv.sk, +421 917 750 455

Prihláška

Klub vznikol v roku 2012 a jeho cieľom je rozvoj textilných techník, podporovať iniciatívu členov k vlastnej tvorbe a prezentovať práce na výstavách a súťažiach. Členskú základňu tvoria absolventi kurzov textilných techník organizovaných Školou remesiel RCR ÚĽUV Bratislava.

« Späť