Dotazník pre výrobcov

 

Vážení výrobcovia, remeselníci,

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave (ÚĽUV) ako národná inštitúcia s celoštátnou pôsobnosťou v oblasti ochrany a podpory ľudovej umeleckej výroby ponúka ľudovým umeleckým výrobcom na Slovensku okrem iných aktivít možnosť zverejnenia informácií o sebe a svojich výrobkoch v celoslovenskej databáze výrobcov, dostupnej širokej verejnosti na Slovensku i v zahraničí na webovej stránke www.uluv.sk v časti Encyklopédie/Výrobcovia.

ÚĽUV údaje o výrobcoch spracováva do databázy na základe údajov z dotazníka, ktorý nájdete na začiatku tejto výzvy. Prostredníctvom dotazníka sa snažíme zmapovať aktuálny stav v oblasti tradičných remesiel a domáckych výrob v regiónoch Slovenska. Otázky týkajúce sa možnej spolupráce výrobcu s ÚĽUV-om, ako aj možnej pomoci ÚĽUV-u výrobcovi môžu pomôcť odhaliť problémy a potreby výrobcov, čím prispejú k zlepšeniu komunikácie a vzájomnej spolupráce oboch strán.

1. Ochrana údajov

Jednotlivé údaje v dotazníku sú označené značkami.

Údaje označené (++) sú chránené a nebudú prístupné verejnosti. Bez súhlasu výrobcu je ich sprístupnenie iným osobám trestné. S údajmi môže narábať len poverená osoba, ktorá bude dotazníky dostávať do rúk a uschovávať.

Údaje označené (+) budú zverejnené ako informácie o osobe výrobcu.

2. Profil výrobcu

V databáze výrobcov sa dá vyhľadávať na základe viacerých kritérií – v prvom rade podľa mena, ale aj podľa remeselnej skupiny, okresu či materiálu používaného pri výrobe. V profile každého výrobcu budú uverejnené údaje označené v dotazníku (+) a fotografie (profilová fotografia a fotografie výrobkov), ktoré výrobca poskytne.

3. Výhody zaradenia do databázy výrobcov

Pre výrobcu môže zodpovedanie dotazníka a zaradenie do verejnej databázy slovenských ľudových umeleckých výrobcov znamenať aj:

  • propagáciu vlastnej tvorby na navštevovanej webovej stránke, a to bez akýchkoľvek finančných nákladov,
  • nadviazanie obchodných kontaktov s potenciálnymi zákazníkmi,
  • možnosť získania rôznych výhod pri spolupráci s ÚĽUV-om.

Zoznam výrobcov a jednotlivé profily je možné kedykoľvek dopĺňať a aktualizovať novými údajmi a súbormi. Je v záujme výrobcu požiadať o to ÚĽUV na mailovej adrese maria.farkasova@uluv.sk

4. Záver

ÚĽUV sa zaväzuje narábať s poskytnutými údajmi podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a použiť ich len na uvedené potreby na základe súhlasu výrobcu, ktorý označí v závere dotazníka.

ÚĽUV si vyhradzuje právo zverejniť alebo nezverejniť profil výrobcu na svojej webovej stránke vzhľadom na to, či tvorba daného výrobcu napĺňa výtvarné kritériá ÚĽUV-u.

 
 

Súvisiace informácie:

 

Dotazník pre výrobcov – elektronická verzia

 

Údaje označené

(++) budú chránené a narábať s nimi môže len oprávnená osoba,
(+) budú zverejnené na internete so súhlasom dotknutej osoby

 
     
 
 
 
 


 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 
     
 


 
  
  
  
  
  
 
     
     
     
     
  
 

Polia označené * sú povinné.

 

Súhlas so spracovaním údajov
Ja, ako dotknutá osoba (ďalej len „dotknutá osoba“) súhlasím so spracovaním uvedených údajov o mojej osobe a fotografií v databáze programov ÚĽUV ako prevádzkovateľa informačného systému (ďalej len „prevádzkovateľ“) encyklopédia výrobcov. Ako dotknutá osoba výslovne súhlasím s poskytovaním, sprístupňovaním a zverejňovaním týchto (uvedených) údajov a fotografií. Beriem na vedomie, že prevádzkovateľ spracúva tento informačný systém výlučne na základe dobrovoľnosti poskytnutia údajov. Súhlas so spracúvaním údajov a fotografií dávam na čas neurčitý. Zároveň beriem na vedomie, že ako dotknutá osoba môžem tento súhlas kedykoľvek odvolať a požiadať prevádzkovateľa o likvidáciu mojich údajov v informačných systémoch. Prevádzkovateľ a dotknutá osoba sa dohodli, že žiadosť o likvidáciu údajov podá dotknutá osoba písomne a prevádzkovateľ zabezpečí likvidáciu údajov do 15 dní od doručenia žiadosti.

 

Svoje fotografie posielajte na adresu: maria.farkasova@uluv.sk

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Servis pre výrobcov > Formulár údajov do registra výrobcov