Možnosti založenia neziskovej organizácie v sieti ÚĽUV PLUS

 

Prečo sú ÚĽUV PLUS neziskové organizácie?

 • vykonávajú všeobecne prospešné činnosti výlučne podľa zákona SNR č. 4/1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, t. j. odbyt ľudových umeleckých výrobkov a hmotné zabezpečenie výrobcov tradičného remesla, ktoré smerujú k ochrane ľudovej umeleckej výroby ako špecifického fenoménu kultúrneho dedičstva
 • používajú odbytové ceny výrobkov kalkulované len na úrovni úplných vlastných nákladov, t. j. bez kalkulovaného zisku
 • majetok používajú výlučne na úhradu nákladov spojených s poskytovaním všeobecne prospešných služieb podľa zákona SNR č. 4/1958 Zb.

Čím sa ÚĽUV PLUS líšia od iných predajcov ľudovej umeleckej výroby?

 • zabezpečujú výlučne odbyt sortimentu výrobkov od konkrétnych výrobcov, ktorý je schválený výtvarnou komisiou ÚĽUV
 • majú právo používať ochrannú značku ÚĽUV na výrobkoch a svojich odbytových miestach
 • využívajú informačné zázemie ÚĽUV, aktualizáciu sortimentu výrobkov, aktualizáciu cenníkov odporúčaných cien a centrálne organizovanú propagáciu značky
 • sú zmluvne viazaní dodržiavať pri zabezpečovaní odbytu ľudových umeleckých výrobkov podmienky stanovené Ústredím ľudovej umeleckej výroby, ktoré je príspevkovou organizáciou Ministerstva kultúry SR a zo zákona zodpovedá za ochranu a rozvoj ľudovej umeleckej výroby na Slovensku.

Čo majú ÚĽUV PLUS spoločné?

 • značku ÚĽUV
 • sortiment ÚĽUV
 • servis ÚĽUV
 • dizajn manuál ÚĽUV

Aký tovar okrem sortimentu ÚĽUV môžu predajne a galérie ÚĽUV PLUS ponúkať verejnosti?

 • mapy regiónu, turistických sprievodcov
 • časopis Remeslo, umenie, dizajn
 • publikácie vydané ÚĽUV a iné publikácie s väzbou na hlavný predmet činnosti
 • suroviny, materiály, nástroje a náradie pre vykonávanie tradičných remesiel.

Ako založiť neziskovú organizáciu ÚĽUV PLUS?

 • uzatvoriť Inominátnu zmluvu s ÚĽUV, ktorou sa obidve organizácie zaväzujú postupovať koordinovane vo veciach spoločného záujmu. Inominátna zmluva s ÚĽUV hovorí tiež o práve neziskovej organizácie zabezpečovať odbyt výrobkov pod značkou ÚĽUV na území obce, v ktorej si nezisková organizácia otvorí samostatné predajné miesto ÚĽUV PLUS
 • napísať Štatút neziskovej organizácie (podľa vzoru spracovaného v ÚĽUV)
 • vyhotoviť Zakladaciu listinu neziskovej organizácie (podľa vzoru spracovaného v ÚĽUV). Súčasťou zakladacej listiny n. o. sú všetky údaje o predmete neziskovej činnosti a údaje o orgánoch neziskovej organizácie (meno a priezvisko, rodné číslo a trvalé bydlisko zakladateľov, členov správnej rady, revízora, riaditeľa neziskovej organizácie)
 • doložiť výpis z registra trestov riaditeľa n. o. a čestné prehlásenie zakladateľov o tom, že nepôsobia t. č., a ani nepôsobili v orgánoch neziskovej organizácie
 • podať na príslušnom Krajskom úrade (podľa miesta bydliska) návrh na zápis neziskovej organizácie do registra neziskových organizácií, doložený dokladmi uvedenými vyššie. Poplatok za registráciu je kolok v hodnote 1 000,- Sk.

Je možné vystúpiť zo zmluvného vzťahu s ÚĽUV?

 • túto možnosť zabezpečuje článok 5 Inominátnej zmluvy
 • dôsledkom je vyrovnanie ekonomických záväzkov zmluvných strán, vyrovnanie záväzkov voči dodávateľom výrobkov a zánik práv na využívanie značky a obchodného mena ÚĽUV.
 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Predaj výrobkov > Ako vstúpť do siete ÚĽUV Plus