Súťažné podmienky V krajine remesiel 2013

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú štvrtý ročník celoslovenskej súťažnej prehliadky remeselnej tvorivosti detí
V krajine remesiel 2013.

Podmienky súťažnej prehliadky

I. Ciele

1. Vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu.
2. Vytvoriť trvalú komunikačnú väzbu medzi zapojenými školami, ocenenými žiakmi, pedagógmi, lektormi a ÚĽUV.
3. Prezentovať výstupy súťažnej prehliadky verejnosti.

II. Súťažné témy

1. Zakliate v dreve
Vytvorenie prác rezbárskou / drevárskou technikou (figurálne a zoomorfné plastiky, nádoby, hračky a pod.).
2. Noty pre drôty
Využitie drotárskej techniky (špirálový /slučkový výplet) na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych objektov / predmetov z drôtu.
3. Nite nebláznite
Využitie tradičných textilných techník a spôsobov výzdoby na vytvorenie predmetov úžitkového, dekoratívneho a odevného charakteru.
4. Na sklo maľované
Tradičný spôsob maľby / podmaľby na tabuľové sklo, maľba na sklenené nádoby a pod.
5. Pletky s pletivami
Využitie techniky pletenia na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych objektov /predmetov a výroby z prírodných materiálov: prútie, slama, šúpolie, luby a pod.
6. Veci, čo nevedia všetci
Voľná téma - kombinácia a prieniky viacerých materiálových skupín a tradičných techník.

III. Účastníci a vekové kategórie

Súťažnej prehliadky v Krajine remesiel sa môžu zúčastniť deti a mládež zo Slovenskej republiky vo veku 8 – 15 rokov: jednotlivci alebo žiaci základných škôl, žiaci základných umeleckých škôl, osemročných gymnázií, centier voľného času, kultúrnych a osvetových zariadení a pod.
Aktivita je otvorená pre účastníkov vo dvoch vekových kategóriách: 8 – 11 rokov / 12 – 15 rokov.

IV. Prihlášky a podmienky zaradenia do súťažnej prehliadky

1. Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná so súťažnou prácou v požadovanom termíne. Každá práca musí byť prihlásená na samotnej prihláške a riadne označená menom autora a názvom diela
2. Jeden účastník môže do súťažnej prehliadky prihlásiť maximálne jednu prácu alebo jednu kolekciu. Kolekcia môže obsahovať najviac tri súčasti/predmety
3. Rozmery prác: minimálne 10 x 10 x 10 cm a maximálne 50 x 50 x 50 cm.
4. Práce nesmú byť staršie ako jeden rok od vyhlásenia súťaže. Zaradenie práce do príslušnej vekovej kategórie určuje dátum vzniku práce.

V. Porota

O výsledkoch súťažnej prehliadky rozhodne odborná porota menovaná generálnym riaditeľom ÚĽUV. Je zložená z etnológov, výtvarníkov a výtvarných pedagógov zameraných na žiacky vek. Porota má najmenej 5 a najviac 7 členov. Dvaja členovia poroty sú zástupcami vyhlasovateľov.

VI. Kritériá hodnotenia

Kritérium č.1 - realizačná kvalita diela: náročnosť pracovného postupu a adekvátnosť spracovania témy podľa veku súťažiaceho.
Kritérium č. 2 - estetická / výtvarná kvalita diela: originalita výrazu a uplatnenie kreativity.
Kritérium č. 3 - miera zaujatia žiackej práce tradičným remeslom – technikou, materiálom, výzdobou a pod.

VII. Hodnotenie

Porota hodnotí práce v každej súťažnej téme a vekovej kategórii osobitne. Hodnotenie je dvojkolové. V prvom kole porota vyberá práce, ktoré kandidujú na udelenie ceny. V druhom kole sa rozhodne o udelení cien bodovaním s ohľadom na kritériá v čl. VI. Najvyššiu bodovú váhu má kritérium č. 1. v rozpätí bodov od 0 do 5, pričom najvyššie hodnotenie je 5 bodov. Kritériá č. 2 a 3 majú zhodnú bodovú váhu v rozpätí od 0 do 3 bodov. Každý porotca hodnotí práce samostatne.

VIII. Ceny

Víťazi umiestnení na 1., 2. a 3. mieste získajú vecnú cenu a diplom. V každej súťažnej téme a vekovej kategórii môže byť udelená len jedna prvá cena. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, alebo v jednotlivých kategóriách udeliť dve druhé, resp. dve tretie ceny. Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o ďalších formách cien.

IX. Vyhlásenie výsledkov

Účastníci budú o výsledkoch súťažnej prehliadky informovaní do dvoch týždňov po vyhodnotení. Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa uskutoční v októbri 2013 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy V krajine remesiel.

X. Termíny / doručenie prihlášok a prác

Vyhlásenie súťažnej prehliadky: september 2012
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) prihlášok a prác: 15. máj 2013
Vyhodnotenie: do 30. mája 2013
Podmienky, prihlášky a štatút sú k dispozícii v Ústredí ľudovej umeleckej výroby
v Bratislave a na www.uluv.sk

Adresa na zasielanie prác:
ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64, 816 11
Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Milena Slováková,
+421917 532 070 e-mail: craft@uluv.sk

XI. Vrátenie prác

Všetky práce prijaté do súťažnej prehliadky zostávajú organizátorovi po dobu nasledujúcich dvanásť mesiacov za účelom nekomerčnej propagácie tradičných remesiel. Po tomto období si účastníci práce prevezmú osobne. Vyhlasovateľ neručí za práce, ktoré si súťažiaci nevyzdvihnú do 2 mesiacov od termínu určeného organizátorom, a za práce zasielané poštou.

XII. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním prihlášky účastník vyjadruje súhlas s podmienkami zapojenia sa do aktuálneho ročníka súťažnej prehliadky.
Bratislava, september 2012

PhDr. Zora Valentová
poverená zastupovaním štatutárneho orgánu ÚĽUV

Mgr. art. Miroslava Palanová
riaditeľka LKS