Súťažné podmienky

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a Liptovské kultúrne stredisko v Liptovskom Mikuláši vyhlasujú tretí ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej tvorivosti detí a mládeže
V krajine remesiel 2011.

Podmienky súťažnej prehliadky

I. Ciele

1. Vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá, posilniť vedomie kultúrnej identity, podporovať ich manuálnu zručnosť a výtvarnú kreativitu.
2. Vytvoriť trvalú komunikačnú väzbu medzi zapojenými školami, ocenenými žiakmi, pedagógmi, lektormi a ÚĽUV.
3. Prezentovať výstupy súťažnej prehliadky verejnosti.

II. Témy

1. Zakliate v dreve
Vytvorenie prác rezbárskou / drevárskou technikou (figurálne a zoomorfné plastiky, nádoby, nástroje, predmety).
2. Noty pre drôty
Využitie drotárskej techniky (špirálový /slučkový výplet) na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych objektov / predmetov z drôtu.
3. Nite nebláznite
Využitie tradičných textilných techník a spôsobov výzdoby (výšivky, čipky, riase¬nie, strapce a pod.) na vytvorenie predmetov úžitkového, dekoratívneho a odevného charakteru.
4. Na sklo maľované
Tradičný spôsob maľby / podmaľby na tabuľové sklo, maľba na sklenené nádoby (fľaše) a pod.
5. Pletky s pletivami
Využitie techniky pletenia na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych objektov /predmetov a výroby z prírodných materiálov: prútie, slama, šúpolie, luby a pod.
6. Veci čo nevedia všetci
Voľná téma, techniky tradičných spôsobov výroby, objekty / predmety z prírodných materiálov.

III. Účastníci

Súťažnej prehliadky v Krajine remesiel sa môžu zúčastniť deti a mládež zo Slovenskej republiky vo veku 8 – 15 rokov: žiaci základných škôl, študenti osemročných gymnázií (do 15 rokov), žiaci základných umeleckých škôl, účastníci výtvarno-remeselných kurzov v centrách voľného času, v kultúrnych a osvetových strediskách a pod.
Aktivita je otvorená pre individuálnych aj kolektívnych účastníkov v dvoch vekových kategóriách: 8 – 11 rokov / 12 – 15 rokov.

IV. Prihlášky a zaradenie

1. Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná v požadovanom termíne.
2. Jeden účastník (kolektív) môže prihlásiť
maximálne 1 prácu alebo kolekciu
dosahujúcu rozmer 10x10x10 a nepresahujúcu rozmer 50 x 50 x 50 cm.
3. Kolekcia môže obsahovať najviac tri súčasti.
4. Práce nesmú byť staršie ako 2 roky od vyhlásenia súťaže.

V. Porota

O výsledkoch súťažnej prehliadky rozhodne odborná porota menovaná generálnym riaditeľom ÚĽUV. Je zložená z etnológov, výtvarníkov a výtvarných pedagógov zameraných na žiacky vek. Porota má najmenej 5 a najviac 7 členov. Dvaja členovia poroty sú zástupcami vyhlasovateľov.

VI. Kritériá hodnotenia

Kritérium č. 1 - náročnosť pracovného postupu a adekvátnosť spracovania témy podľa veku súťažiaceho, realizačné kvality diela.
Kritérium č. 2 - estetické, výtvarné kvality, originalita výrazu a uplatnenie kreativity.
Kritérium č. 3 - miera zaujatia žiackej práce tradičným remeslom – technikou, materiálom, výzdobou a pod.

VII. Hodnotenie

Každá veková kategória sa hodnotí osobitne. Hodnotenie poroty je dvojkolové.
V druhom kole sa rozhodne o udelení cien.
V prvom aj druhom kole porota hodnotí práce bodovaním s ohľadom na kritériá v čl. VI. Najvyššiu bodovú váhu má kritérium č. 1. v rozpätí bodov od 0 do 5, pričom najvyššie hodnotenie je 5 bodov. Kritériá č. 2 a 3 majú zhodnú bodovú váhu v rozpätí od 0 do 3 bodov. Každý porotca hodnotí práce samostatne.

VIII. Ceny

Víťaz každej kategórie na 1., 2. a 3. mieste získa vecnú cenu a diplom. V každej kategórii môže byť udelená jedna prvá cena. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, alebo v jednotlivých kategóriách udeliť dve druhé, resp. dve tretie ceny. Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie. Vyhlasovateľ môže rozhodnúť o ďalších formách cien.

IX. Vyhlásenie výsledkov

Účastníci budú o výsledkoch súťažnej prehliadky informovaní do dvoch týždňov po vyhodnotení. Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien sa uskutoční v októbri 2011 v Múzeu SNP v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy V krajine remesiel.

X. Termíny / doručenie prihlášok a prác

Vyhlásenie súťažnej prehliadky:
november 2010
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) prihlášok a prác: 30. máj 2011
Vyhodnotenie: do 15. júna 2011
Podmienky, prihlášky a štatút sú k dispozícii v Ústredí ľudovej umeleckej výroby
v Bratislave a na www.uluv.sk
Adresa na zasielanie prác:
ÚĽUV Bratislava, Obchodná 64, 816 11
Bratislava
Kontaktná osoba: Oľga Fratričová,
+421908 767 715 e-mail: craft@uluv.sk

XI. Vrátenie prác

Ocenené práce a a práce vybraté na ďalšiu prezentáciu zostávajú organizátorovi po dobu nasledujúcich 24 mesiacov za účelom nekomerčného propagovania tradičných remesiel.
Po tomto období budú práce vrátené ich autorom.
Ostatné práce si účastníci prevezmú osobne alebo im budú na požiadanie zaslané poštou.

XII. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním prihlášky je vyjadrený súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťažnej prehliadke.
Bratislava, november 2010

Ing. Milan Beljak,
generálny riaditeľ ÚĽUV

Mgr. art. Miroslava Palanová,
riaditeľ ka LKS

Prihláška do súťaže (PDF)