Súťažné podmienky

V krajine remesiel 2009

Ústredie ľudovej umeleckej výroby vyhlasuje druhý ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež V krajine remesiel 2009.

Na svete je veľa zaujímavých krajín s rozmanitou kultúrou a zvykmi. Krásne miesta nachádzate aj pri čítaní rozprávok. Vaša fantázia a predstavivosť vám neustále pomáha uvidieť nepoznané, neprebádané, zažiť dobrodružstvo.
Už ste niekedy počuli o krajine remesiel? Niektorí z vás o nej nielen počuli, ale dokonca ju aj navštívili. Kto ju chce uzrieť teraz a zažiť niečo úžasné, jej brány sa opäť otvárajú.
Táto krajina má bohatú históriu, žijú v nej ľudia so šikovnými rukami a bystrým umom. Nehľadajte ju na mape sveta, ale u nás na Slovensku. Ak sa vám podarí nájsť aspoň časť zachovaného a dobre ukrytého pokladu, neminie vás odmena. Zažijete zábavu a vaša zručnosť a tvorivosť urobí šťastných nielen vás, ale aj vašich blízkych a priateľov.


I. Ciele súťaže 

 
- vzbudiť záujem detí a mládeže o tradičné ľudové remeslá a rozšíriť vedomosti o národnom kultúrnom dedičstve;
- podporovať ich tvorivosť a kreativitu v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času.

II. Témy súťaže

1.
Rezbársky fortieľ
Vytvorenie prác rezbárskou technikou (vruborez, figurálne a zoomorfné stvárnenie, nádoba).

2.
Tajomstvo drôteného košíka
Využitie drotárskej techniky na zhotovenie úžitkových a dekoratívnych predmetov z drôtu.

3.
Utkané a upletené z nití
Využitie tradičných textilných techník na vytvorenie predmetov úžitkového a dekoratívneho charakteru.


III. Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť deti a mládež, žiaci základných škôl, študenti osemročných gymnázií (do 15 rokov), žiaci základných umeleckých škôl, účastníci výtvarno-remeselných kurzov v centrách voľného času, v kultúrno-osvetových strediskách a pod., ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre individuálnych účastníkov, ako aj pre kolektívy v nasledujúcich vekových kategóriách:
Kategória I  :        8 – 11 rokov
Kategória II :      12 – 15 rokov

IV. Zaradenie do súťaže

1. Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná v požadovanom termíne.
2. Jeden účastník (kolektív) môže prihlásiť maximálne 1 prácu alebo kolekciu nepresahujúcu rozmer 50 x 50 x 50 cm.
3. Kolekcia môže obsahovať najviac tri súčasti.
4. Práce nesmú byť staršie ako 2 roky od vyhlásenia súťaže.


V. Kritériá hodnotenia

- inšpirácia tradičným remeslom – technikou, materiálom, výzdobou;
- originalita, kreativita;
- estetické, výtvarné a remeselné kvality spracovania.

VI. Hodnotenie súťaže
O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota menovaná riaditeľom ÚĽUV-u. Porotu tvoria najmenej piati odborníci z oblasti ľudového umenia, dizajnu, školstva a zástupcovia organizátora. Hodnotenie poroty je dvojkolové, v druhom kole sa rozhodne o udelení cien.
Hodnotenie prebehne v RCR ÚĽUV Banská Bystrica.

VII. Ceny

Víťaz každej kategórie na 1., 2. a 3. mieste získa vecnú cenu a diplom. V každej kategórii môže byť udelená jedna 1. cena. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, 2. a 3. cenu môže presunúť do inej kategórie. Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie.

VIII. Vyhlásenie výsledkov súťaže

Účastníci budú o výsledkoch súťaže informovaní do dvoch týždňov po vyhodnotení. Verejné vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien sa uskutoční v októbri 2009 v Múzeu SNP
v Banskej Bystrici pri príležitosti otvorenia výstavy ocenených prác.

IX. Termíny a doručenie súťažných podmienok

Vyhlásenie súťaže: december 2008
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác: 15. máj 2009 29.máj 2009
Vyhodnotenie súťaže: do 15. júna 2009
Súťažné podmienky a prihlášky sú k dispozícii v Ústredí ľudovej umeleckej výroby
v Bratislave a Banskej Bystrici a na www.uluv.sk

Adresa na zasielanie prác:

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Banská Bystrica
Dolná 14, P.O.Box 293, 974 01 Banská Bystrica
Kontaktná osoba: Katarína Chruščová, 048 4125703, 0905 732 478
Oľga Fratričová, 0908 767 715
e-mail: bbystrica@uluv.sk

X. Vrátenie súťažných prác

Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybraté na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne hneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, alebo im budú na požiadanie zaslané poštou. Ocenené a vybrané práce zostávajú organizátorovi po dobu nasledujúcich 24 mesiacov za účelom nekomerčného propagovania tradičných remesiel. Po tomto období budú práce vrátené ich autorom.

XII. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním prihlášky súťažiaci vyjadrujú súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži.
Bratislava, december 2008                                    Ing. Milan Beljak, 
                                                                           generálny riaditeľ ÚĽUV