Súťažné podmienky

Čo vás čaká v krajine remesiel?

Je to miesto, kde pospolu pracujú šikovní, zruční a predstavivosťou obdarení ľudia. Žijú tam majstri remeselníci, ale aj ich žiaci – učni a tovariši, ktorí sa u nich priúčajú remeslu. Môže vás tam čakať zábava, dobrodružstvo ale aj radosť z dobre urobenej veci, ktorou urobíte radosť iným ľuďom. Môžete sa tu naučiť mnoho nového a zaujímavého o tom, ako sa kedysi tvorili rôzne užitočné i pekné veci, ale aj o tom, ako si takéto veci vlastnými rukami zhotovíte dnes. Do krajiny remesiel nepotrebujete žiaden pas, len šikovné ruky, otvorenú myseľ a veľkú fantáziu, aby ste mohli vyrobiť košík z prútia, uháčkovať taštičku, či odrôtovať misku...

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje

1. ročník celoslovenskej výtvarno-remeselnej súťaže pre deti a mládež
V krajine remesiel 2007

I. Ciele súťaže

 • podporovať tvorivosť a kreativitu detí a mládeže v oblasti remesiel a poskytnúť im možnosť inovatívneho využívania voľného času
 • zvýšiť záujem detí, mládeže, školských a voľnočasových zariadení pre deti a mládež o tradičné i súčasné remeslá na Slovensku a využívanie ich potenciálu.
 • podpora záujmu o národné kultúrne dedičstvo

II. Predmet súťaže

Predmetom súťaže sú práce úžitkového charakteru realizované remeselnou technikou/ spôsobom. Do súťaže možno prihlásiť práce, ktoré budú vytvorené nasledovnými remeselnými technikami: drotárstvo, pletenie z prírodných pletív (prútie, šúpolie, slama, luby), rezbárstvo, tkanie, paličkovanie, pletenie, háčkovanie, plstenie, vyšívanie, sieťovanie, podmaľba na skle temperou. Techniky sa môžu vzájomne kombinovať, príp. dopĺňať inými materiálmi.

III. Témy súťaže

 1. „V krajine remesiel“
 2. nádoba/ krabička (miska, hrnček, košík, čajník, dóza, váza...)
 3. kapsa (taška, puzdro na mobilný telefón, kozmetická taštička, kabelka, peňaženka, vačok...)/ dečka

IV. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre deti a mládež od 8 – 15 rokov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre žiakov základných škôl, študentov osemročných gymnázií (do 15 rokov), žiakov základných umeleckých škôl, účastníkov výtvarno-remeselných kurzov v centrách voľného času, kultúrno-osvetových strediskách a pod., ako aj pre individuálnych účastníkov a kolektívy v danej vekovej kategórii

V. Podmienky zaradenia do súťaže

 1. Riadne vyplnená prihláška priložená k práci a odovzdaná v požadovanom termíne.
 2. Jeden účastník (kolektív) môže prihlásiť maximálne 1 prácu alebo kolekciu nepresahujúcu rozmer 50 x 50 x 50 cm.
 3. Kolekcia môže obsahovať najviac tri súčasti.
 4. Práce nesmú byť staršie ako 2 roky od vyhlásenia súťaže.

VI. Kritériá hodnotenia

 • inšpirácia tradičným remeslom – technikou, materiálom, výzdobou
 • originalita, kreativita
 • estetické, výtvarné kvality a remeselné kvality

VII. Hodnotenie súťaže

O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota menovaná riaditeľom ÚĽUV-u. Porotu tvoria najmenej piati odborníci z oblasti ľudového umenia, dizajnu, školstva a zástupcovia organizátora. Hodnotenie poroty je dvojkolové, v druhom kole sa rozhodne o udelení cien. Hodnotenie v 1. kole sa uskutoční v Bratislave, 2. kolo, v rámci ktorého porota vyberie víťazov súťaže, prebehne v Banskej Bystrici.

VIII. Ceny

Víťaz každej kategórie na 1., 2., aj 3. mieste získa vecnú cenu a diplom. V každej kategórii môže byť udelená jedna 1. cena. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, 2. a 3. cenu môže presunúť do inej kategórie. Ako osobitú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie.

IX. Vyhlásenie výsledkov a ďalšie využitie súťažných prác

Účastníci budú o výsledkoch súťaže informovaní do dvoch týždňov po vyhodnotení. Verejné vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien sa uskutoční v 2. polroku 2007 v Banskej Bystrici, zároveň s otvorením výstavy ocenených prác..
Vyhlasovateľ si uplatňuje právo na ďalšie využitie ocenených prác po dobu nasledujúcich 24 mesiacov za účelom nekomerčného propagovania tradičných remesiel. Účastník zároveň súhlasí, aby organizátor na tento účel realizoval fotografie, videozáznamy a pod. Po tomto období budú práce vrátené ich autorom.

X. Termíny a doručenie súťažných prác

Vyhlásenie súťaže: december 2006

Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác: 15. máj 2007

Vyhodnotenie súťaže: do 15. júna 2007

Súťažné podmienky a prihlášky sú k dispozícii v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a Banskej Bystrici a na web stránke ÚĽUV - V krajine remesiel.

Adresa na zasielanie prác:

Regionálne centrum remesiel ÚĽUV Bratislava
Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Kontaktná osoba: Viera Kleinová, 02 52731344-5, 0908767712,
Oľga Fratričová, 02 52731355, 0908767715
e-mail: craft@uluv.sk

XI. Vrátenie súťažných prác

Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne hneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, alebo im budú na požiadanie zaslané poštou. Ocenené a vybrané práce zostávajú organizátorovi po dobu nasledujúcich 24 mesiacov za účelom nekomerčného propagovania tradičných remesiel. Po tomto období budú práce vrátené ich autorom.

XII. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním prihlášky súťažiaci vyjadrujú súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži.

Bratislava, december 2006
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ing. Milan Beljak
riaditeľ