Memorandum o spolupráci medzi Metodicko-pedagogickým centrom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby


Konkrétny krok k podpore ľudových remesiel, tradícií a zvykov v našich školách

Metodicko - pedagogické centrum v zastúpení generálnej riaditeľky Ing. Henriety Crkoňovej a Ústredie ľudovej umeleckej výroby v zastúpení generálnej riaditeľky Mgr. Dany Kľučárovej, PhD. podpísali dňa 24. septembra 2013 Memorandum o spolupráci, ktorého cieľom je skvalitnenie tvorby a realizácie výchovnovzdelávacích programov pre pedagogických zamestnancov v oblasti tradičnej výroby a remesiel ako aj návrat prvkov ľudovej kultúry do výchovnovzdelávacieho procesu.

Skvalitnenie výučby remesiel pre cieľovú skupinu učiteľov a vychovávateľov v školských či mimoškolských zariadeniach, centrách voľného času, základných umeleckých školách, špeciálnych školách, kluboch a pod. je veľmi potrebným krokom k podpore rozvíjania citu ku kráse k tradičnému ľudovému umeniu a uchovávaniu kultúrneho dedičstva našich predkov.

Základy hrnčiarstva a keramickej výroby, paličkovaná čipka či ľudové zvyky a tradície môžu v dnešnej dobe nových technológii zvýšiť atraktívnosť ľudových remesiel, tradícií a zvykov v školských vzdelávacích zariadeniach a tým poukázať na hodnoty, inšpiračné zdroje pre modernú tvorbu a zároveň motivovať pedagogických zamestnancov vzdelávať sa v daných oblastiach.

 

Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Médiá > Memorandum o spolupráci medzi Metodicko-pedagogickým centrom a Ústredím ľudovej umeleckej výroby