Súťažné podmienky Kruhy na vode

Vyjadrujúc presvedčenie, že remeselný dizajn, dizajn orientovaný na remeslo, teda dizajn podčiarkujúci kultúru ručnej výroby úžitkových a dekoratívnych predmetov je v súčasnej dobe hybnou silou inovácií aj pre oblasť ľudovej umeleckej výroby, organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava od roku 2000 pravidelne sa opakujúcu súťaž s názvom Kruhy na vode, od ročníka 2012 medzinárodnú súťaž Kruhy na vode / Rings in water. Súťaž predstavuje jednu z dôležitých foriem podpory lokálnej kultúrnej identity.

1. ciele súťaže

- stimulovať vznik nových a inovatívnych diel remeselného dizajnu, oceniť a propagovať vynikajúce produkty umeleckého remesla, úžitkového umenia a dizajnu
- podporovať spoluprácu a kreatívne partner¬stvo dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov a študentov na medzinárodnej úrovni,
- poskytnúť vynikajúcim dielam ocenenie s medzinárodnou platnosťou vyzdvihujúce remeselné i umelecké kvality,
- uplatňovať nové originály a malé série produktov v ponuke predajní pod značkou ÚĽUV


2. predmet súťaže

Predmetom súťaže sú výlučne diela úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Prihlásenými dielami môžu byť stolovacie predmety a ich kolekcie, nábytok a nábytkové prvky, bytové textílie, darčekové predmety, hračky, odevy, odevné doplnky, šperky a pod. Vyhlasovateľ neakceptuje práce predkladané ako fotodokumentácia, ani práce v podobe modelu.

3. súťažné kategórie

Súťaž má dve línie – horizontálnu a ver¬tikálnu. Horizontálna línia predstavuje štyri súťažné kategórie zachovávajúce prirodzené členenie materiálov používaných v minu¬losti – kov, drevo, textil, keramika. Kategórie umožňujú použitie aj iných prírodných materiálov a ich vzájomné kombinovanie. Vertikálnu líniu predstavuje piata, voľná kategória, ktorá vníma minulosť ako genetickú väzbu bez racionálnych kritérií, dáva šancu polemizovať a experimentovať. Nemá materiálové obmedzenie.

Sekcia A (výrobcovia, dizajnéri, výtvarníci, študenti vysokých škôl) – ocenenie Master Prize
1. kategória: kov
2. kategória: drevo
3. kategória: textil
4. kategória: keramika
5. voľná kategória

Sekcia B (študenti stredných škôl) – ocenenie Young Talent Prize
Jedna súborná kategória, v rámci ktorej je možné prihlásiť diela v kategóriách kov, drevo, textil, keramika a diela zodpovedajúce voľnej kategórii.

4. téma súťaže - inšpiračný zdroj

Inšpiračný zdroj predstavuje východisko pre jednotlivé kategórie kov, drevo, textil, keramika a voľná kategória. Slúži ako podklad, z ktorého tvorivou konfrontáciou vznikajú nové diela úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu. Autori sa priamo alebo sprostredkovane inšpirujú tradičnou výrobou a ľudovým umením, postupmi spracovania, pôvodnou úžitkovou hodnotou, princípmi výberu materiálu a estetického stvárnenia, ktoré sú vyobrazené a popísané v inšpiračnom zdroji.

5. účastníci súťaže

Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných odborných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolek¬tívy zo Slovenska a zahraničia.

6. podmienky zaradenia do súťaže

a) prihláška
Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná spolu so súťažnou prácou. Prihlášky sa podávajú osobne alebo zasie¬lajú poštou. Prihláška stiahnutá z webovej stránky musí byť po vyplnení a podpísaní zoskenovaná a zaslaná elektronickou poštou alebo osobne doručená so súťažnou prácou. Každá prih¬lásená práca musí byť vyplnená na samostat¬nej prihláške. V prípade študentskej práce, ktorá vznikla ako školské zadanie, treba v prihláške uviesť názov a adresu školy, od¬bor, meno pedagóga. Školská práca musí byť potvrdená razítkom školy.

b) súťažná práca
Do súťaže môžu byť prihlásené prototypy alebo hotové výrobky vyrobené v konečných materiáloch. Jeden súťažiaci (alebo kolek¬tív) môže prihlásiť maximálne 5 samostat¬ných predmetov alebo 2 kolekcie. Každé dielo (kolekciu) treba uviesť na samostatnej prihláške. Dielo nesmie byť staršie ako 2 roky odo dňa vyhlásenia súťaže a nesmie svojou váhou prekračovať 100kg. V prípade práce zaslanej poštou nenesú vyhlasovatelia súťaže zodpovednosť za poškodenie zaslaných prác. Práce musia byť patrične zabalené tak, aby sa zabránilo poškodeniu diel aj v prípade pádu z výšky 1m počas presúvania a manipulácie. Balenie musí byť vhodné na opätovné použitie pri navrátení prác autorom. Prototypy a hotové diela (výrobky) prihlásené do súťaže musia mať v sprievodnej dokumentácii uvedenú cenu stanovenú autorom, osobitne za každé jedno dielo.

c) sprievodná dokumentácia
Povinnou súčasťou práce je text obsahu¬júci stručné zhrnutie riešenia práce a jeho súvislosť s vybraným inšpiračným zdrojom vymedzeným vyhlasovateľom. Text musí byť dodaný vytlačený a na CD. Povinnou prílohou je aj fotografia diela určená pre ďalšie použitie na publikačné a prezentačné účely. Fotografia musí byť dodaná na CD/DVD (spolu s menom autora, názvom diela a menom fotografa) a jej parametre musia byť nasle¬dovné: grafický formát jpg, tiff, eps, tlačová kvalita (min. 300 DPI na A4), fotené na bielom pozadí.

7. kritériá hodnotenia

Zásadným kritériom je inšpirácia (formálna, obsahová) tradičnou výrobou a ľudovým umením výrobou, resp. posun od inšpiračného zdroja, k súčasnému dizajnu.
Ďalšie kritériá:
- originalita, pôvodnosť, kreativita,
- úžitkové vlastnosti – funkčnosť, jednoduchá opakovateľnosť,
- kvalita a čistota technického spracovania,
- estetické a výtvarné kvality.

8. hodnotenie súťaže

O výsledkoch súťaže rozhodne odborná medzinárodná porota menovaná generálnym riaditeľom ÚĽUV-u. Porotu tvoria najmenej piati odborníci z oblasti ľudovej kultúry, dizajnu a ďalších súvisiacich odborov. Hodnotenie poroty je dvojkolové, v druhom kole sa rozhodne o udelení cien. Bližšie informácie o zložení poroty na www.uluv.sk

9. ocenenia

Sekcia A – Master Prize
V každej kategórii sekcie A môže byť udelená jedna cena. Spolu môže byť udelených 5 cien. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. ju presunúť do inej kategórie. Cenu predstavuje finančná odmena vo výške 700 eur a diplom.

Sekcia B – Young Talent Prize
V sekcii B sa ceny udeľujú v jednej súbornej kategórii, v rámci nej sa môže udeliť 1., 2.,
a 3. miesto. Porota má právo neudeliť niek¬torú z cien, môže udeliť jednu cenu na 1. mieste, dve ceny na 2. mieste a dve ceny na 3. mieste. Spolu je možné udeliť maximálne 5 cien. Ceny predstavuje finančná odmena v hodnote 700 eur na 1. mieste, v hodnote 500 eur na 2. mieste, v hodnote 300 eur na 3. mieste a diplom.

Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť v oboch sekciách uznanie, ktoré predstavuje ročné predplatné časopisu RUD a diplom. Počet uznaní nie je obmedzený.
Diplom je trvalým symbolom ceny, na ktorom sa uvádza: logo vyhlasovateľa, rok, kategória, sekcia

Držiteľ ceny Master Prize a Young Talent Prize má právo označovať ocenený produkt logom súťaže a získanej ceny. Ak sa bude ocenený produkt uvádzať na verejnosti v akokoľvek pozmenenej podobe, zaniká právo jeho označovania logom súťaže.

10. Termíny

Vyhlásenie súťaže: november 2011
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok: 21. jún 2012
Vyhodnotenie súťaže: do 30. júla 2012
Adresa na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok:
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava,
Práce zaslané poštou musia byť zreteľne označené heslom Kruhy na vode / Rings in water 2012
info: craft@uluv.sk

11. Vrátenie súťažných prác

Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne hneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, najneskôr však v termíne určenom organizátorom. Prevzatie ocenených a vybraných prác bude dohodnuté s autorom individuálne. Vo vybraných prípadoch a po dohode s účastníkom súťaže budú súťažné práce vrátené poštou na náklady účastníka. Vyhlasovateľ neručí za práce, ktoré si súťažiaci nevyzdvihne do 2 mesiacov od termínu určeného organizátorom.

12. Odkúpenie prác

Vyhlasovateľ si vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie ocenených prác. Zároveň, odovzdaním podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje súhlas s tým, že v prípade získania niektorej z cien bude medzi ním ako autorom oceneného diela a Ústredím ľudovej umeleckej výroby Bratislava uzatvorená nevýhradná licenčná zmluva, umožňujúca v závislosti od konkrétneho znenia zmluvy obom zainteresovaným stranám spoločne alebo každej zmluvnej strane samostatne rozširovať multiple (autorizované kópie), resp. remeselne spracovávané rozmnoženiny daného dizajnu.

13. Propagácia výsledkov súťaže

Vyhlasovateľ zabezpečí zverejnenie a propagáciu výsledkov súťaže:
– na slávnostnom vyhlasovaní výsledkov súťaže,
– v katalógu súťaže,
– výstavou ocenených a vybraných prác,
– v časopise RUD a na internetovej stránke www.uluv.sk,
– v tlačových a elektronických médiách,
– na iných akciách ako semináre, konferencie a výstavy doma i v zahraničí

14. záverečné ustanovenia

Odovzdaním podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži, so spôsobom vystavenia, propagácie a bezplatným rozširovaním fotodokumentácie prihlásenej práce alebo s jej sprístupňovaním verejnosti, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Výsledky súťaže budú verejne prezentované na výstave, o čom budú všetci účastníci súťaže upovedomení. Každý účastník si poistné a poštovné hradí na vlastné náklady. Práce budú poistené vyhlasovateľom od momentu doručenia prác do priestorov vyhlasovateľa až do návratu prác autorom, či organizáciám, ktorých sú členmi. Vyhlasovateľ súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam.Bratislava, november 2011
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ing. Milan Beljak
generálny riaditeľ


Verejná prezentácia výsledkov súťaže, výstava KRUHY NA VODE / RINGS IN WATER 2012, sa bude konať v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v januári 2013.