ŠTATÚT
Kruhy na vode / Rings in water
súťaž remeselného dizajnu

Preambula

Vyjadrujúc presvedčenie, že remeselný dizajn, dizajn orientovaný na remeslo, teda dizajn podčiarkujúci kultúru ručnej výroby úžitkových a dekoratívnych predmetov je v súčasnej dobe hybnou silou inovácií aj pre oblasť ľudovej umeleckej výroby, organizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby Bratislava od roku 2000 pravidelne sa opakujúcu súťaž s názvom Kruhy na vode, od ročníka 2012 medzinárodnú súťaž Kruhy na vode / Rings in water.

Čl. 1
Vyhlasovateľ súťaže

(1) Vyhlasovateľom súťaže je Ústredie ľudovej umeleckej výroby, príspevková organizácia
Ministerstva kultúry SR.

Čl. 2
Ciele súťaže

(1) Súťaž je tvorivou konfrontáciou nových diel úžitkového umenia, umeleckého remesla a dizajnu, autori ktorých sa priamo alebo sprostredkovane inšpirovali tradičnou výrobou a ľudovým umením, postupmi spracovania, pôvodnou úžitkovou hodnotou, princípmi výberu materiálu a estetického stvárnenia.

(2) Cieľom súťaže je
- stimulovať vznik nových a inovatívnych diel dizajnu a remesla, ktoré našli svoje zdroje inšpirácii
v tradičnej výrobe a ľudovom umení Slovenska,
- oceniť a propagovať vynikajúce produkty umeleckého remesla, úžitkového umenia a dizajnu,
- podporovať spoluprácu a kreatívne partnerstvo dizajnérov, výtvarníkov a remeselníkov
orientovaných na tradičné remeslá a ľudové výroby na medzinárodnej úrovni,
- poskytnúť vynikajúcim dielam ocenenie s medzinárodnou platnosťou vyzdvihujúce remeselné i umelecké kvality,
- uplatňovať nové originály a malé série produktov v ponuke predajní pod značkou ÚĽUV.

Čl. 3
Predmet súťaže

(1) Predmetom súťaže sú výlučne diela úžitkového umenia, dizajnu alebo umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Prihlásenými dielami môžu byť stolovacie predmety a ich kolekcie, nábytok a nábytkové prvky, bytové textílie, darčekové predmety, hračky, odevy, odevné doplnky, šperky a pod.
(2) Vyhlasovateľ neakceptuje práce predkladané ako fotodokumentácia, ani práce v podobe modelu.

Čl. 4
Súťažné témy a súťažné podmienky

(1) Vyhlasovateľ zverejňuje aktuálne súťažné témy v súťažných podmienkach vydaných na každý ročník aktivity osobitne. Znenie súťažných podmienok schvaľuje generálny riaditeľ ÚĽUV na návrh tajomníka a na základe prerokovania v porade vedenia ÚĽUV.
(2) Súťažné podmienky musia obsahovať jednoznačné vymedzenie tém, kategórií, kritéria pre prijímanie prác, kritériá hodnotenia prác, termíny pre ukončenie práce poroty a termíny verejnej prezentácie výsledkov aktuálneho ročníka súťaže.

(3) Do súťaže nemožno prihlásiť:
a) práce staršie ako dva roky od dátumu vyhlásenia aktuálneho ročníka súťaže
b) modely a výtvarné práce vo forme vizualizácie
c) priemyselne vyrobené práce
d) práce, ktorých váha prekročí 100kg (možné výnimky udeľuje porota alebo vyhlasovateľ)

4) Nedielnou súčasťou súťažných podmienok medzinárodnej súťaže Kruhy na vode / Rings in water je inšpiračný zdroj vyhlasovaný vyhlasovateľom pre daný ročník súťaže

Čl. 5
Účastníci súťaže a súťažné sekcie

(1) Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných odborných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťažiaci sú hodnotení v rámci troch sekcií:

Sekcia A - dizajnéri, výrobcovia, výtvarníci, študenti vysokých škôl – „Master Prize“
Sekcia B - študenti stredných škôl - „Young Talent Prize“

(2) Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolektívy zo Slovenska a zahraničia.

Čl. 6
Súťažné kategórie

(1)
Súťaž má päť súťažných kategórií. Štyri súťažné kategórie zachovávajúce prirodzené členenie materiálov používaných v minulosti – kov, drevo, textil, keramika. Možné je tiež použitie iných prírodných materiálov alebo ich vzájomné kombinovanie. Vertikálnu – prierezovú kategóriu predstavuje piata, voľná kategória, ktorá vníma minulosť ako genetickú väzbu bez racionálnych kritérií, dáva šancu polemizovať a experimentovať. Nemá materiálové obmedzenie.

(2)
Súťažná sekcia A
1. kategória: kov
2. kategória: drevo
3. kategória: textil
4. kategória: keramika
5. voľná kategória

(3)
Súťažná sekcia B
Jedna súborná kategória, v rámci ktorej je možné prihlásiť diela v kategóriách kov, drevo, textil, keramika a diela zodpovedajúce voľnej kategórii.

Čl. 7
Podmienky zaradenia do súťaže

(1) Prihláška
Podmienkou zaradenia do súťaže je riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná spolu so súťažnou prácou. Prihlášky sa podávajú osobne v sídle vypisovateľa súťaže (Obchodná 64, Bratislava), alebo zasielajú poštou. Prihláška ktorá je dostupná na vytlačenie z webovej stránky vyhlasovateľa, musí byť po vyplnení a podpísaní osobne doručená spolu so súťažnou prácou, alebo zoskenovaná a zaslaná elektronickou poštou. Každá práca (kolekcia prác) musí byť vyplnená na samostatnej prihláške.
V prípade študentskej práce, ktorá vznikla ako školské zadanie, treba v prihláške uviesť názov a adresu školy, odbor a meno pedagóga. Takáto školská práca musí byť potvrdená na prihláške aj pečiatkou školy.

(2) Súťažná práca
Do súťaže môžu byť prihlásené prototypy alebo hotové výrobky vyrobené v konečných materiáloch. Jeden súťažiaci (alebo kolektív) môže prihlásiť maximálne 5 samostatných predmetov alebo 2 kolekcie. Autor, alebo ak existuje taká dohoda, organizácia, do ktorej autor patrí, je zodpovedný/á za dopravu prác do sídla vyhlasovateľa. Práce musia byť patrične zabalené tak, aby sa zabránilo poškodeniu diel aj v prípade pádu z výšky 1m počas presúvania a manipulácie. Balenie musí byť vhodné na opätovné použitie pri navrátení prác autorom. Pri prácach zasielaných poštou nenesú vyhlasovatelia súťaže zodpovednosť za poškodenie počas prepravy poštou.

(3) Sprievodná dokumentácia
Povinnou súčasťou každej súťažnej práce je sprievodný text súťažiaceho (max. 10 viet), v ktorom je stručný opis súvislostí práce s tradičnou výrobou a ľudovým umením, opis čerpania a pretvorenia tradičných podnetov a inšpirácií. Text musí byť vytlačený a tiež nahratý na CD spolu s obrazovou dokumentáciou. Povinnou prílohou každej súťažnej práce je ďalej fotografia prihláseného diela, ktorá je vhodná na publikovanie a na prezentačné účely. Fotografia musí byť dodaná na CD/DVD, žiadané parametre: grafický formát jpg., tiff, eps, tlačová kvalita (min. 300 DPI na A4), fotená na bielom pozadí. Každá fotografia musí mať v názve meno fotografa, meno dizajnéra a názov diela.

(4) Označenie diela cenou
Prototypy a hotové diela (výrobky) prihlásené do súťaže musia mať v sprievodnej dokumentácii uvedenú cenu stanovenú autorom, osobitne za každé jedno dielo.

(5) Poistenie diela
Každý účastník si poistné a poštovné hradí na vlastné náklady. Vyhlasovateľ súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam. Práce budú poistené vyhlasovateľom od momentu doručenia prác do priestorov vyhlasovateľa až do návratu prác autorom, či organizáciám, ktorých sú členmi.

Čl. 8
Termíny súťaže

(1) Súťaž sa uskutočňuje každý druhý rok (v párnych rokoch).
(2) Vyhlásenie nového ročníka súťaže oznamuje vyhlasovateľ v médiách a na svojej internetovej stránke najneskôr do konca septembra kalendárneho roku, ktorý predchádza roku realizácie súťaže.

(3) Vyhodnotenie prihlásených prác musí byť ukončené najneskôr do konca júna kalendárneho roku, v ktorom sa súťaž uskutočňuje.

(4) Práce ocenené odbornou porotou a práce vybraté do druhého kola súťaže sú verejne prezentované na výstave, ktorá sa uskutoční najneskôr do 5 mesiacov od ukončenia práce odbornej poroty.

Čl. 9
Tajomník súťaže

(1) Za organizáciu a koordináciu súťaže v konkrétnom ročníku zodpovedá jej tajomník.

(2) Funkciu tajomníka vykonáva projektový manažér príslušného projektu ÚĽUV, alebo ním poverený člen projektového tímu.


(3) Tajomník súťaže najmä:
a) zabezpečuje prípravu súťaže, iniciuje jej vyhlásenie a organizuje jej priebeh,
b) zodpovedá za komunikáciu s prihlásenými účastníkmi
c) navrhuje členov poroty,
d) zúčastňuje sa zasadnutia poroty,
e) zabezpečuje písomný záznam zo zasadnutia poroty,
f) zabezpečuje spracovanie výsledkov súťaže,
g) zabezpečuje prípravu a vydanie propagačných materiálov
h) spolupracuje s tímom realizátorov výstavy k aktuálnemu ročníku súťaže
i) spolupracuje s tímom realizátorov slávnostného odovzdania ocenení
j) zabezpečí ukončenie aktivity a odovzdanie prác účastníkom.

Čl. 10
Porota

(1) Práce prihlásené do súťaže hodnotí medzinárodná porota zložená z odborníkov z oblasti ľudovej kultúry, umeleckého remesla, dizajnu, úžitkového umenia, príp. ďalších súvisiacich odborov. Jeden člen v porote je zástupcom vyhlasovateľa.

(2) Porotu súťažnej prehliadky vymenúva generálny riaditeľ ÚĽUV.

(3) Tajomník poroty nie je členom poroty a nezúčastňuje sa hodnotenia prác.

(4) Porota má najmenej 5 a najviac 9 členov. Porota je uznášaniaschopná, ak je na jej zasadnutí prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

(5) Na čele poroty je predseda. Návrh na predsedu poroty predkladá vyhlasovateľ prostredníctvom tajomníka súťaže, ostatní prítomní členovia poroty sa k návrhu vyjadrujú hlasovaním.

(6) Predseda poroty vedie zasadnutie, zodpovedá za jeho priebeh a podpisuje záznam zo zasadnutia poroty.

(7) Hodnotenie prác porotou je dvojkolové. Každá súťažná kategória a každá sekcia sa hodnotí osobitne. V prvom kole porotcovia vyberajú práce, ktoré kandidujú na udelenie ceny. V druhom kole porota rozhodne o udelení cien. Člen poroty nemôže hodnotiť školskú prácu, u ktorej figuruje ako pedagóg.

(8) V prvom aj v druhom kole hodnotí porota súťažné práce bodovaním, s ohľadom na kritéria uvedené v čl. 9 tohto štatútu. Každý porotca hodnotí práce samostatne. Za každé splnené kritérium prideľuje porotca súťažnej práci body.

(9) Najvyššiu bodovú váhu má kritérium č. 1 tak ako je charakterizované v čl. 9. Za splnenie tohto kritéria smie porotca prideliť hodnotenej práci body v rozpätí od 0 do 5 bodov, pričom najvyššie hodnotenie je 5 bodov.

(10) Kritéria č. 2 a 3 majú zhodnú bodovú váhu: za každé kritérium môže práca získať od 0 do 3 bodov.

(11) Do druhého kola postupujú súťažné práce, ktoré z najvyššieho možného počtu bodov získali minimálne dvojtretinovú väčšinu. Najvyšší možný počet bodov pridelených súťažnej práci je úmerný počtu zúčastnených členov poroty.

(12) Získané body z prvého a druhého kola hodnotenia sa nespočítavajú.

(13) Prvú cenu v príslušnej kategórii získa súťažná práca, ktorej súčet bodov v druhom kole je najvyšší.

(14) Pri rovnosti bodov rozhoduje porota hlasovaním, nadpolovičnou väčšinou. Pri párnom počte prítomných členov poroty má hlas predsedu hodnotu dvoch hlasov.

(15) Porota nemá povinnosť udeliť ocenenie.

Čl. 11
Kritéria hodnotenia

(1) Kritérium č. 1 - zjavná inšpirácia (formálna, obsahová) tradičnou výrobou a ľudovým umením, resp. čitateľný posun od tradičnej výroby k súčasnému dizajnu.

(2) Kritérium č. 2 - úžitkové vlastnosti: funkčnosť a jednoduchá opakovateľnosť, kvalita a čistota technického spracovania.

(3) Kritérium č. 3 - originalita, pôvodnosť, kreativita, estetické a výtvarné kvality.

Čl. 12
Ocenenia

(1) Súťažná sekcia A – ocenenia „Master Prize“
V každej kategórii sekcie A môže byť udelená jedna cena. Spolu môže byť udelených 5 cien. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. ju presunúť do inej kategórie. Cenu predstavuje finančná odmena vo výške 700 eur a diplom.

(2) Súťažná sekcia B – ocenenia „Young Talent prize“
V sekcii B môže byť udelené po jednej cene na 1., 2. a 3. mieste. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. udeliť dve ceny na 2. mieste alebo dve ceny na 3. mieste. Spolu je možné udeliť maximálne 5 cien. Ceny predstavuje finančná odmena v hodnote 700 eur na 1. mieste, v hodnote 500 eur na 2. mieste, v hodnote 300 eur na 3. mieste a diplom.

(4) Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť v sekciách uznanie, ktoré predstavuje
ročné predplatné časopisu RUD a diplom. Počet uznaní nie je obmedzený.

5 ) Diplom je trvalým symbolom ceny, na ktorom sa uvádza: logo vyhlasovateľa, rok, kategória, sekcia

(6) Držiteľ ceny Master Prize a Young Talent Prize má právo označovať ocenený produkt logom súťaže a získanej ceny. Ak sa bude ocenený produkt uvádzať na verejnosti v akokoľvek pozmenenej podobe, zaniká právo jeho označovania logom súťaže.

Čl. 13
Vrátenie súťažných prác

(1) Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne ihneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, najneskôr však v termíne určenom organizátorom.

(2) Prevzatie ocenených a vybraných prác bude dohodnuté s autormi individuálne. Vo vybraných prípadoch a po dohode s účastníkom súťaže budú súťažné práce vrátené poštou na náklady účastníka, a to do štyroch týždňov od skončenia výstavy, ak sa autor a vyhlasovateľ nedohodnú inak.

(3) Vyhlasovateľ si vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie ocenených prác.

(4) Vyhlasovateľ neručí za práce, ktoré si súťažiaci nevyzdvihnú do 2 mesiacov od termínu určeného organizátorom.

Čl. 14
Verejná prezentácia prác

(1) Všetky práce odporúčané porotou súťaže budú verejne prezentované na výstave, ktorú pripraví vyhlasovateľ. Ocenené práce budú na výstave osobitne vyznačené.
(2) Účastníci postupujúci do druhého kola hodnotenia aktuálneho ročníka súťaže budú uvedení v propagačnom materiáli, ktorý vydá vyhlasovateľ. Propagačný materiál (katalóg) bude bezplatne poskytnutý každému účastníkovi aktuálneho ročníka súťaže.
(3) Všetky ocenené práce budú predstavené v podobe výsledkovej listiny na internetovej stránke vyhlasovateľa a uvádzané v informáciách pre médiá.

Čl. 15
Dokumentácia aktivity

Tajomník z poverenia vyhlasovateľa vedie a aktualizuje elektronickú databázu – adresár účastníkov a pedagógov, zapájajúcich sa do aktivity v priebehu jednotlivých ročníkov súťaže Kruhy na vode.

Čl. 16
Záverečné ustanovenia

(1) Odovzdaním podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži, so spôsobom vystavenia, propagácie, s bezplatným rozširovaním fotodokumentácie prihlásenej práce a s jej iným sprístupňovaním verejnosti, ako aj s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít.

(2) Odovzdaním podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje tiež súhlas s tým, že v prípade získania niektorej z cien bude medzi ním ako autorom oceneného diela a Ústredím ľudovej umeleckej výroby Bratislava uzatvorená nevýhradná licenčná zmluva, umožňujúca v závislosti od konkrétneho znenia zmluvy obom zainteresovaným stranám spoločne alebo každej zmluvnej strane samostatne rozširovať multiple (autorizované kópie), resp. remeselne spracovávané rozmnoženiny daného dizajnu.

(3) Tento štatút možno meniť a dopĺňať len písomnou formou.


(4) Tento štatút nadobúda účinnosť dňa 25. novembra 2011. Zároveň sa ruší platnosť doterajšieho štatútu Kruhy na vode zo dňa 1. júna 2010.



Ing. Milan Beljak
generálny riaditeľ


Verejná prezentácia výsledkov súťaže, výstava KRUHY NA VODE / RINGS IN WATER 2012, sa bude konať v priestoroch Dvorany Ministerstva kultúry SR v januári 2013.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Podujatia a novinky > Kruhy na vode > Kruhy na vode 2012 > Štatút súťaže Kruhy na vode