Súťažné podmienky Kruhy na vode 2010

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje šiesty ročník súťaže dizajnu a remesla Kruhy na vode 2010.

I. Ciele súťaže

 • stimulovať vznik nových a inovatívnych diel dizajnu a remesla, oceniť a propagovať vynikajúce produkty umeleckého remesla, úžitkového umenia a dizajnu
 • poskytnúť možnosť spolupráce novým tvorcom z radov dizajnérov, výtvarných umelcov, remeselníkov a študentov;
 • podporovať spoluprácu a kreatívne partnerstvo dizajnérov, výtvarníkov a remeselníkov
 • uplatňovať nové originály a malé série produktov v ponuke predajní pod značkou ÚĽUV;

II. Predmet súťaže

Predmetom súťaže sú diela úžitkového umenia a umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Prihlásené diela môžu byť stolovacie predmety a kolekcie, nábytok a nábytkové prvky, bytové textílie, darčekové predmety, hračky, odevy, odevné doplnky, šperky... Vyhlasovateľ neakceptuje práce vo fotodokumentácii a modely.

III. Súťažné kategórie

Súťaž má dve línie – horizontálnu a vertikálnu. Horizontálna línia predstavuje štyri súťažné kategórie zachovávajúce prirodzené členenie materiálov používaných v minulosti – kov, drevo, textil, keramika. Kategória umožňuje aj použitie iných prírodných materiálov a ich vzájomné kombinovanie. Vertikálnu líniu predstavuje piata, voľná kategória, ktorá vníma minulosť ako genetickú väzbu bez racionálnych kritérií, dáva šancu polemizovať a experimentovať. Nemá materiálové obmedzenie.

Sekcia A (výrobcovia, dizajnéri, výtvarníci, študenti vysokých škôl)

 1. kategória: kov
 2. kategória: drevo
 3. kategória: textil
 4. kategória: keramika
 5. voľná kategória

Sekcia B (študenti stredných škôl)

Jedna súborná kategória, v rámci ktorej je možné prihlásiť diela v kategóriách kov, drevo, textil, keramika a diela zodpovedajúce voľnej kategórii.

IV. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných odborných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolektívy zo Slovenska a Čiech. Súťaže sa môžu zúčastniť študenti stredných a vysokých škôl, ktorí študujú na území Slovenskej republiky a Českej republiky bez ohľadu na štátnu príslušnosť.

V. Podmienky zaradenia do súťaže

a) prihláška

Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná spolu so súťažnou prácou. Prihlášky sa podávajú osobne alebo zasielajú poštou. Prihláška stiahnutá z webovej stránky musí byť po vyplnení a podpísaní zoskenovaná a zaslaná poštou alebo osobne doručená so súťažnou prácou. Každá prihlásená práca musí byť vyplnená na samostatnej prihláške. V prípade študentskej práce, ktorá vznikla ako školské zadanie, treba v prihláške uviesť názov a adresu školy, odbor, meno pedagóga. Školská práca musí byť potvrdená razítkom školy.

b) súťažná práca

Do súťaže môžu byť prihlásené prototypy alebo hotové výrobky vyrobené v konečných materiáloch. Jeden súťažiaci (alebo kolektív) môže prihlásiť maximálne 5 samostatných predmetov alebo 2 kolekcie. Každé dielo (kolekciu) treba uviesť na samostatnej prihláške. Dielo nesmie byť staršie ako 2 roky odo dňa vyhlásenia súťaže. V prípade práce zaslanej poštou nenesú vyhlasovatelia súťaže zodpovednosť za poškodenie zaslaných prác.

c) sprievodná dokumentácia

Povinnou súčasťou práce je text obsahujúci stručné zhrnutie (max. 10 viet) riešenia práce a jeho súvislosť s tradičnou kultúrou, remeslom. Text musí byť dodaný vytlačený a na CD. Povinnou prílohou je aj fotografia diela určená pre ďalšia použitie na publikačné a prezentačné účely. Fotografia musí byť dodaná na CD/DVD a jej parametre musia byť nasledovné: grafický formát jpg., tiff, eps, tlačová kvalita (min. 300 DPI na A4). Každý snímok musí mať v názve meno autora a názov diela. Doporučenou prílohou je fotografia/ kresba inšpirácie východiska diela popísaná v texte, určená takisto pre publikačné a prezentačné účely. Technické parametre: grafický formát jpg., tiff, eps, tlačová kvalita (min. 300 DPI na A4). Snímok musí mať v názve meno autora a názov diela.

VI. Kritériá hodnotenia

 • zásadným kritériom je inšpirácia (formálna, obsahová) ľudovou umeleckou výrobou, resp. posun od tradičného remesla k súčasnému dizajnu,
 • originalita, pôvodnosť, kreativita,
 • úžitkové vlastnosti – funkčnosť, jednoduchá opakovateľnosť,
 • kvalita a čistota technického spracovania,
 • estetické a výtvarné kvality.

VII. Hodnotenie súťaže

O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota menovaná generálnym riaditeľom ÚĽUV. Porotu tvoria najmenej piati odborníci z oblasti ľudového umenia, umeleckého remesla, dizajnu, príp. ďalších súvisiacich odborov. Hodnotenie poroty je dvojkolové, v druhom kole sa rozhodne o udelení cien. Za organizáciu a koordináciu súťaže zodpovedá tajomník, menovaný generálnym riaditeľom ÚĽUV.

VIII. Ceny

Sekcia A

V každej kategórii sekcie A môže byť udelená jedna cena. Spolu môže byť udelených 5 cien. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. ju presunúť do inej kategórie. Cenu predstavuje finančná odmena vo výške 500 eur a diplom.

Sekcia B

V sekcii B môže byť udelené po jednej cene na 1., 2. a 3. mieste. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. udeliť dve ceny na 2. mieste alebo dve ceny na 3. mieste. Spolu je možné udeliť maximálne 5 cien. Ceny predstavuje finančná odmena v hodnote 500 eur na 1. mieste, v hodnote 300 eur na 2. mieste, v hodnote 200 eur na 3. mieste a diplom.

Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť v oboch sekciách uznanie, ktoré predstavuje ročné predplatné časopisu RUD a diplom. Počet uznaní nie je obmedzený.

IX. Termíny

Vyhlásenie súťaže: november 2009
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok: 21. jún 2010
Vyhodnotenie súťaže: do 30. júna 2010


Adresa na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác a prihlášok:
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava,
Práce zaslané poštou musia byť zreteľne označené heslom Kruhy na vode 2010
Kontaktná osoba: Daniela Petrušová
tel.: 0917 532 070
e-mail: craft@uluv.sk

X. Vrátenie súťažných prác

Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne hneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, najneskôr však v termíne určenom organizátorom. Organizátor neručí za práce, ktoré si súťažiaci nevyzdvihne do 2 mesiacov od termínu určeného organizátorom. Prevzatie ocenených a vybraných prác bude dohodnuté s autorom individuálne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie ocenených prác..

XI. Záverečné ustanovenia

Odovzdaním podpísanej prihlášky súťažiaci vyjadruje súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži, so spôsobom vystavenia, propagácie a bezplatným rozširovaním fotodokumentácie prihlásenej práce alebo s jej sprístupňovaním verejnosti, ako i s použitím osobných údajov pre potreby súťaže a sprievodných aktivít. Každý účastník si poistné a poštovné hradí na vlastné náklady. Organizátor súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam.

Bratislava, november 2009

Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ing. Milan Beljak
generálny riaditeľ