Súťažné podmienky Kruhy na vode 2008

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje piaty ročník verejnej výtvarno-remeselnej súťaže Kruhy na vode 2008, zameranej na remeslo otvorené a priateľské dizajnu. Vyhlasovateľ ňou chce stimulovať vznik nových diel a oceňovať a propagovať vynikajúce produkty umeleckého remesla, úžitkového umenia a dizajnu.
Súťaž má dve línie – horizontálnu a vertikálnu. Horizontálna línia predstavuje štyri súťažné kategórie zachovávajúce prirodzené členenie materiálov používaných v minulosti – kov, drevo, textil, keramika. Kategória umožňuje aj použitie iných prírodných materiálov a ich vzájomné kombinovanie. Vertikálnu líniu predstavuje piata, voľná kategória, ktorá vníma minulosť ako genetickú väzbu bez racionálnych kritérií, dáva šancu polemizovať a experimentovať. Nemá materiálové obmedzenie.

Súťažné podmienky Kruhy na vode 2008 (50 kB, formát .doc)
Súťažné podmienky Kruhy na vode 2008 (700 kB, formát .pdf)
Prihláška do súťaže Kruhy na vode 2008 (33 kB, formát .doc)

I. Ciele súťaže
- poskytnúť možnosť spolupráce novým tvorcom z radov dizajnérov, výtvarných umelcov, remeselníkov a študentov;
- uplatňovať nové originály a malé série produktov v ponuke predajní pod značkou ÚĽUV;
- propagovať kvalitné súčasné domáce remeslo, úžitkové umenie a dizajn.

II. Predmet súťaže
Predmetom súťaže sú diela úžitkového umenia a umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Prihlásené diela môžu byť stolovacie predmety a kolekcie, nábytkové doplnky, bytové textílie, darčekové predmety, hračky, odevy, odevné doplnky, šperky...

III. Súťažné kategórie
Sekcia A (výrobcovia, dizajnéri, výtvarníci, študenti vysokých škôl)
1. kategória: kov
2. kategória: drevo
3. kategória: textil
4. kategória: keramika
5. voľná kategória
Sekcia B (študenti stredných škôl)
Jedna súborná kategória, v rámci ktorej je možné prihlásiť diela v kategóriách kov, drevo, textil, keramika a diela zodpovedajúce voľnej kategórii.

IV. Účastníci súťaže
Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných odborných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolektívy zo Slovenska a Čiech.

V. Podmienky zaradenia do súťaže
a) Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná spolu so súťažnou prácou.
b) Dodanie maximálne 5 samostatných predmetov alebo kolekcií. Každé dielo (kolekciu) treba uviesť na samostatnej prihláške. Dielo nesmie byť staršie ako 2 roky odo dňa vyhlásenia súťaže. V prípade študentskej práce, ktorá vznikla ako školské zadanie, treba v prihláške uviesť školu, odbor, pedagóga.
c) Sprievodná dokumentácia (odovzdaná spolu so súťažnou prácou) zahŕňajúca text o prepojení súťažnej práce s tradičnou kultúrou a fotografiu východiska/ inšpirácie, na základe ktorej dielo vzniklo.


VI. Kritériá hodnotenia
- inšpirácia tradičným remeslom, resp. posun od tradičného remesla k súčasnému dizajnu,
- originalita, pôvodnosť, kreativita,
- úžitkové vlastnosti – funkčnosť, jednoduchá opakovateľnosť,
- kvalita a čistota technického spracovania,
- estetické a výtvarné kvality.

VII. Hodnotenie súťaže
O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota menovaná riaditeľom ÚĽUV. Porotu tvoria najmenej piati odborníci z oblasti ľudového umenia, umeleckého remesla, dizajnu, príp. ďalších súvisiacich odborov. Hodnotenie poroty je dvojkolové, v druhom kole sa rozhodne o udelení cien.

VIII. Ceny
Sekcia A
V každej kategórii sekcie A môže byť udelená jedna cena. Spolu môže byť udelených 5 cien. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. ju presunúť do inej kategórie. Cenu predstavuje finančná odmena vo výške 10 000 Sk a diplom.
Sekcia B
V sekcii B môže byť udelené po jednej cene na 1., 2. a 3. mieste. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. udeliť dve ceny na 2. mieste alebo dve ceny na 3. mieste. Spolu je možné udeliť maximálne 5 cien. Ceny predstavuje finančná odmena v hodnote 10 000 Sk na 1. mieste, v hodnote 5 000 Sk na 2. mieste, v hodnote 3 000 SK na 3. mieste a diplom.
Ako osobitnú formu ocenenia môže porota udeliť v oboch sekciách uznanie, ktoré predstavuje ročné predplatné časopisu RUD a diplom.

IX. Termíny
Vyhlásenie súťaže: november 2007
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) prihlášok, súťažných prác a dokumentácie:ZMENA! UZÁVIERKA PREDĹŽENÁ DO 10. JÚNA (pôvodný termín: 30. máj 2008)  
Vyhodnotenie súťaže: do 30. júna 2008

Adresa na odovzdanie (zaslanie) prihlášok, súťažných prác a dokumentácie :
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava,
Kontaktná osoba: Viera Kleinová
tel.: 02 52731344-5, 0908 767 712
e-mail: craft@uluv.sk

X. Vrátenie súťažných prác
Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne hneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, najneskôr však v termíne určenom organizátorom. Prevzatie ocenených a vybraných prác bude dohodnuté s autorom individuálne. Vo vybraných prípadoch a po dohode s účastníkom súťaže budú súťažné práce vrátené poštou na náklady účastníka. Vyhlasovateľ si vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie ocenených prác.

XI. Záverečné ustanovenia
Odovzdaním prihlášky súťažiaci vyjadrujú súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži. Každý účastník si poistné a poštovné hradí na vlastné náklady. Organizátor súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam.

Bratislava, november 2007
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ing. Milan Beljak
riaditeľ