Súťažné podmienky - Kruhy na vode 2006

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje štvrtý ročník verejnej neanonymnej dvojkolovej súťaže Kruhy na vode 2006. Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo si kladie za úlohu stimulovať, oceniť a propagovať tvorbu vynikajúcich produktov umeleckého remesla a úžitkového umenia a poskytnúť možnosť spolupráce novým tvorcom z radov dizajnérov, výtvarných umelcov, remeselníkov a študentov.


Súťažné podmienky Kruhy na vode 2006 (470 kB, formát .pdf)
Prihláška do súťaže Kruhy na vode 2006 (50 kB, formát .pdf)

 

Súťažné podmienky

I. Ciele súťaže

 • získať a predstaviť verejnosti nové diela súčasného umeleckého remesla, poskytnúť možnosť spolupráce novým tvorcom z radov dizajnérov, výtvarných umelcov, remeselníkov a študentov.
 • uplatnenie nových originálov a malých sérií produktov v sieti predajní pod značkou ÚĽUV

II. Predmet súťaže

Predmetom súťaže sú diela úžitkového umenia a umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch. Prihlásené práce voľne interpretujúce tradičné ľudové umenie a súčasne rešpektujúce nároky súčasného dizajnu môžu byť z dreva, kovu, prírodných textílií, keramiky, skla, prírodných pletív, rohoviny, kože, príp. iných materiálov.

III. Súťažné kategórie

 • Sekcia A (profesionáli, študenti vysokých škôl)
 1. stolovací, interiérový prvok (stolovacie predmety a kolekcie, nábytkové doplnky, bytové textílie)
 2. odevný doplnok, šperk
 3. suvenír pre ÚĽUV - (drobný darčekový alebo úžitkový predmet vhodný ako obchodný sortiment ÚĽUV)
 • Sekcia B (študenti stredných škôl)
  V sekcii študentov stredných škôl budú práce hodnotené v jednej súbornej kategórii, v rámci ktorej je možné prihlásiť stolovacie a interiérové prvky, odevné doplnky, šperky a suveníry pre ÚĽUV.

IV. Účastníci súťaže

Súťaž je určená pre dizajnérov, výtvarníkov, remeselníkov, výrobcov, študentov vysokých a stredných odborných škôl a ostatných tvorcov, ktorí splnia podmienky tejto súťaže. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolektívy.

V. Podmienky zaradenia do súťaže

Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná v požadovanom termíne.
Dodanie maximálne 5 samostatných predmetov alebo kolekcií. Každý predmet (kolekciu) je nutné uviesť na samostatnej prihláške. Dielo nesmie byť staršie ako 2 roky odo dňa vyhlásenia súťaže. V prípade študentskej práce, ktorá vznikla ako školské zadanie, je nutné uviesť to v prihláške.
Sprievodná dokumentácia zahŕňajúca textovo-obrazový rešerš objasňujúci východiská diela a jeho prepojenie s ľudovou kultúrou, ako aj obrazová dokumentácia dostatočne dokladajúca súťažnú prácu. (fotografia, CD)

VI. Kritériá hodnotenia

 • inšpirácia tradičným remeslom, resp. posun od tradičného remesla k súčasnému dizajnu
 • originalita, pôvodnosť, kreativita
 • úžitkové vlastnosti – funkčnosť, jednoduchá opakovateľnosť
 • kvalita a čistota technického spracovania
 • estetické a výtvarné kvality

VII. Hodnotenie súťaže

O výsledkoch súťaže rozhodne odborná porota menovaná riaditeľom ÚĽUV-u. Porotu tvoria najmenej piati odborníci z oblasti ľudového umenia, umeleckého remesla, dizajnu, príp. ďalších súvisiacich odborov. Hodnotenie poroty je dvojkolové, v druhom kole sa rozhodne o udelení cien.

VIII. Ceny

V sekcii A môže byť v každej kategórií udelená jedna prvá cena, spolu môže byť udelených deväť cien. V sekcii B môže byť udelená jedna prvá cena, spolu môžu byť udelené tri ceny. Porota má právo neudeliť niektorú z cien, príp. ju presunúť do inej kategórie.
1. cena - 10.000 Sk
2. cena – 5.000 Sk
3. cena – 3. 000 Sk
Cenu predstavuje finančná odmena a diplom. Ako osobitú formu ocenenia môže porota udeliť uznanie, spojené s ročným predplatným časopisu RUD. V sekcii A môže byť udelených najviac šesť uznaní, v sekcii B môžu byť udelené najviac dve uznania.

IX. Vyhlásenie výsledkov a ďalšie využitie súťažných prác

Účastníci budú o výsledkoch súťaže informovaní do dvoch týždňov po vyhodnotení. Verejné vyhlásenie výsledkov súťaže a udelenie cien sa uskutoční v októbri 2006 v Bratislave počas otvorenia výstavy Kruhy na vode 2006.
Každý účastník súťaže dostane od vypisovateľa súťaže bezplatne katalóg ocenených prác. Podpisom prihlášky vyjadruje účastník súťaže súhlas na bezplatné využitie súťažných prác na propagáciu súťaže, publikačnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Účastník zároveň súhlasí, aby organizátor na tento účel realizoval fotografie, videozáznamy a pod., za plného rešpektovania autorských práv.

X. Termíny

Vyhlásenie súťaže: 7. november 2005
Zasielanie (odovzdanie) riadne vyplnenej prihlášky: do 29. apríla 2006
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác: 31. máj 2006
Vyhodnotenie súťaže: do 30. júna 2006

Adresa na odovzdanie (zaslanie) prihlášok a súťažných prác:
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Kontaktná osoba: Viera Kleinová
tel.: 02 52731344-5, 0908 767 712
e-mail: craft@uluv.sk

Súťažné podmienky a prihlášky sú k dispozícii v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a na tejto stránke hore.

XI. Vrátenie súťažných prác

Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú osobne hneď po ukončení hodnotenia druhého kola súťaže, najneskôr však v termíne určenom organizátorom. Prevzatie ocenených a vybraných prác bude dohodnuté s autorom individuálne. Vo vybraných prípadoch a po dohode so účastníkom súťaže budú súťažné práce vrátené poštou na náklady účastníka. Vyhlasovateľ si vyhradzuje prednostné právo na odkúpenie ocenených prác.

XII. Záverečné ustanovenie

Odovzdaním prihlášky súťažiaci vyjadrujú súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži. Každý účastník si poistné a poštovné hradí na vlastné náklady. Organizátor súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam.

Bratislava, november 2005
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ing. Milan Beljak
riaditeľ