Súťažé podmienky - Kruhy na vode 2004

Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasuje tretí ročník verejnej neanonymnej súťaže Kruhy na vode 2004. Súťaž dizajnu orientovaného na remeslo si kladie za cieľ stimulovať, oceniť a propagovať tvorbu vynikajúcich produktov umeleckého remesla a úžitkového umenia a poskytnúť možnosť spolupráce novým tvorcom z radov dizajnérov, výtvarných umelcov, remeselníkov.

Súťažné podmienky Kruhy na vode 2004 (384 kB, formát .jpg)

I. Predmet súťaže

Predmetom súťaže sú diela úžitkového umenia a umeleckého remesla realizované v konečných materiáloch a určené pre súčasný životný štýl. Prihlásené výrobky voľne interpretujúce tradičné ľudové umenie a remeslá na Slovensku a súčasne rešpektujúce požiadavku moderného dizajnu môžu byť z dreva, kovu, prírodných textílií, keramiky, skla, prírodných pletív, rohoviny, kože, príp. iných materiálov.

II. Cieľ súťaže

 • vytvorenie priestoru pre opakovanú výrobu realizovateľnú v podmienkach ÚĽUV-u podľa návrhov ocenených v súťaži,
 • uplatnenie nových originálov a malých sérií produktov v sieti predajní ÚĽUV-u.

III. Účastníci súťaže

Súťaže sa môžu zúčastniť profesionálni dizajnéri, výtvarníci, remeselníci, výrobcovia a študenti stredných, vysokých odborných a umeleckých škôl. V prípade študentskej práce, ktorá vznikla v rámci školského zadania, je nutné uviesť ako prihlasovateľa aj školu. Súťaž je otvorená pre jednotlivcov i kolektívy. Autor súťažnej práce nemusí mať trvalé bydlisko na území Slovenskej republiky, ale práca prihlásená do súťaže musí byť realizovaná na území Slovenskej republiky.

IV. Súťažné kategórie

Prihlásené diela a výrobky budú hodnotené v nasledujúcich kategóriách:

 1. stolovanie
  predmety a súpravy súvisiace s estetickými a funkčnými potrebami kultúry stolovania
 2. interiérový prvok
  predmety a súpravy súvisiace s moderne ponímaným privátnym interiérom
  a. nábytkový doplnok
  b. bytové textílie
 3. suvenír vhodný ako obchodný sortiment ÚĽUV-u
  drobný darčekový úžitkový alebo dekoratívny predmet
  a. s použitím prvku firemnej identity ÚĽUV-u (farebnosť, logotyp, ...)
  b. s použitím charakteristického motívu, idey, materiálu, techniky a pod., vychádzajúcej zo slovenského ľudového umenia, remesla a kultúry
 4. odevný doplnok
 5. šperk

V. Podmienky zaradenia do súťaže

 1. Riadne vyplnená a podpísaná prihláška odovzdaná v požadovanom termíne.
 2. Dodanie maximálne 5 samostatných prác alebo súprav. Každú z nich je potrebné uviesť na samostatnej prihláške. Práce nesmú byť staršie ako dva roky, t. j. nevznikli pred rokom 2002 a neboli doposiaľ verejne prezentované. Prihlásený výrobok nesmie byť kópiou alebo prácou iného autora.
 3. Sprievodná textová a obrazová dokumentácia (vo forme kvalitnej fotografie, diapozitívu) dostatočne dokladajúca súťažnú prácu.

VI. Kritériá hodnotenia

 • pôvodnosť, kreativita, originalita
 • posun tradičného remesla k súčasnému dizajnu
 • úžitkové vlastnosti - účelnosť, funkčnosť, jednoduchá opakovateľnosť
 • kvalita a čistota technického vyhotovenia (aplikácia remeselnej techniky)
 • výtvarná a estetická úroveň.

VII. Hodnotenie súťaže

Porota bude tvorená najmenej piatimi odborníkmi z oblastí ľudového umenia, umeleckého remesla a dizajnu. Členov odbornej poroty menuje riaditeľ ÚĽUV-u. Porota bude rozhodovať v dvoch kolách a v druhom kole rozhodne o udelení cien. Má právo neudeliť niektorú z cien, príp. presunúť ju do inej kategórie. Práce v kategórii 2 môžu byť v mimoriadnych prípadoch hodnotené na základe obrazovej dokumentácie.

VIII. ceny

V každej kategórii môže byť udelená jedna prvá cena, spolu môže byť udelených 15 cien.
1. cena - finančná odmena vo výške 15 000 Sk + diplom
2. cena - predplatné časopisu Remeslo umenie Dizajn na rok 2005 + diplom
3. cena - diplom

IX. Vyhlásenie výsledkov a ďalšie využitie súťažných prác

Účastníci súťaže budú písomne informovaní o výsledkoch súťaže do dvoch týždňov po vyhodnotení. Verejné vyhlásenie výsledkov a udelenie cien prebehne na otvorení výstavy Kruhy na vode 2004, ktorá sa uskutoční v novembri 2004. Podpisom prihlášky vyjadruje účastník súťaže súhlas na bezplatné využitie súťažných prác na prezentáciu na výstave Kruhy na vode 2004 a tiež na ďalšie výstavné účely na dobu jedného roka (týka sa ocenených a ďalších vybraných prác), ďalej na propagáciu súťaže, publikačnú a kultúrno-výchovnú činnosť. Účastník zároveň súhlasí, aby ÚĽUV na tento účel realizoval fotografie, videozáznamy a pod., za plného rešpektovania autorských práv.

X. Termíny

Zasielanie (odovzdanej) riadne vyplnenej prihlášky: do 30. apríla 2004
Uzávierka na odovzdanie (zaslanie) súťažných prác: 30. máj 2004
Vyhodnotenie súťaže: do 30. júna 2004.

Adresa na odovzdanie (zaslanie) prihlášok a súťažných prác:
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava,
tel. 02/52731343, fax: 02/52731349
e-mail: craft@uluv.sk, kontaktná osoba: Viera Kleinová, tel.: 0908767712

Súťažné podmienky a prihláška k dispozícii aj na uvedenej adrese.
Oznam o vypísaní súťaže bude zverejnený vo vybraných médiách.

XI. Vrátenie súťažnývh prác

Účastníci, ktorých práce neboli ocenené alebo vybrané na výstavu, si svoje práce prevezmú najneskôr do 31. augusta 2004. Prevzatie ocenených a vybraných prác bude dohodnuté s autorom individuálne.

XII. Záverečné ustanovenie

Odovzdaním prihlášky súťažiaci vyjadrujú súhlas so všetkými podmienkami účasti v súťaži. Každý účastník si poistné a poštovné hradí na vlastné náklady. Organizátor súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam.