Súťažné podmienky - Kruhy na vode 2002


Súťažné podmienky Kruhy na vode 2002 (290 kB, formát .jpg)
Prihláška do súťaže Kruhy na vode 2002 (150 kB, formát .jpg)


I. Charakter súťaže

Verejná neanonymná súťaž, ktorej sa môžu zúčastniť profesionálni dizajnéri, remeselníci, výrobcovia a študenti príslušných odborov stredných a vysokých škôl vlastnými prácami.

II. Predmet a cieľ súťaže

Tvorba predmetov a artefaktov, ktoré vychádzajú z tradícií ľudovej výroby a remesiel na Slovensku a zároveň rešpektujú požiadavky súčasného dizajnu. Ide o reálne a funkčné produkty v definitívnych materiáloch: textil, drevo, kov, keramika, sklo, prútie, príp. iné materiály.
Ciele súťaže:

  • podporiť tvorbu predmetov vysokej umeleckej a remeselnej kvality,
  • uplatniť nové originály a malé série produktov v sieti predajní ÚĽUV,
  • rozšíriť okruh spolupracovníkov o nových tvorcov z radov dizajnérov, remeselníkov a študentov a dať im príležitosť realizovať svoje návrhy v podmienkach ÚĽUV-u.

III. Všeobecné podmienky

Do súťaže môžu byť prijaté len práce, ktoré nie sú staršie ako dva roky a neboli pred vstupom do súťaže nijakým spôsobom zverejnené. Účastník môže prihlásiť max. 5 samostatných prác alebo súprav, každú treba uviesť na samostatnej prihláške. Prihlásený výrobok nesmie byť kópiou alebo prácou iného autora.
Každý účastník si hradí sám náklady na poistné a poštovné.
Podmienkou vstupu do súťaže je riadne vyplnená prihláška a splnenie podmienok súťaže.

IV. Kritériá

  • pôvodnosť a originalita
  • posun tradičného remesla k súčasnému dizajnu
  • praktickosť, účelnosť, funkčnosť
  • kvalita a čistota technického stvárnenia (aplikácia remeselnej techniky)
  • výtvarná a estetická úroveň

V. Kategórie

Sú určené z hľadiska funkčnosti a účelnosti predmetov. V každej kategórii je možné použitie rôznych materiálov uvedených v bode II..

1. Odev a odevný doplnok

šaty, klobúky, šatky, tašky, opasky, špeciálna obuv...

a) Remeselná technika tvorivo aplikovaná v súčasnom odeve (individuálne techniky spracovania textilného materiálu, tkanie, paličkovanie, výšivka, plstenie, dezén vytvorený tlačou a pod.).
b) Odev a doplnok inšpirovaný tradičným slovenským ľudovým krojom (strihom, siluetou, farebnosťou, technologickým výrobným postupom, typickými súčiastkami kroja a jeho skladobnosťou).
c) Šperk.

2. Úžitkový predmet na každý deň

predmety a súpravy, ktoré súvisia so stolovaním (taniere, poháre, misy, príbory, dózy, svietniky, popolníky, prestierania, obrusy...)

3. Interiérový prvok

a) Nábytkový doplnok (polica, vešiak, truhlica, kôš, stolička, stolík, zástena...) 
b) Bytové textílie (záves, záclona, koberec, vankúš...) 
c) Využitie prútia v interiéri

4. Tradícia ako idea

Tradícia v širšom zmysle ako inšpirácia pre experimentálny dizajn.

VI. Hodnotenie súťaže

Súťaž bude hodnotiť 7-členná odborná porota menovaná riaditeľom ÚĽUV-u. Porota bude rozhodovať v dvoch kolách, rozhodne o udelení cien. V odôvodnených prípadoch môže neudeliť cenu, príp. presunúť ju do inej kategórie.
V každej kategórii budú ocenené tri najlepšie práce (kolekcie) a odmenené finančnými cenami:
1. cena - 15 000 Sk
2. cena - 10 000 Sk
3. cena - 5 000 Sk

VII. Zverejnenie a využitie výsledkov súťaže

Účastníci súťaže budú informovaní písomne o výsledkoch do dvoch týždňov po vyhodnotení súťaže.
Verejnosť bude informovaná o výsledkoch súťaže v súvislosti s výstavou, ktorá sa uskutoční v septembri 2002. Odovzdávanie cien sa uskutoční na vernisáži výstavy.
K výstave bude vydaný obrazový katalóg.
ÚĽUV po dohode s autorom môže využiť niektoré práce ako návrhy na výrobu malých sérií a predaj v svojej sieti predajní, príp. navrhnúť autorovi inú formu spolupráce.

VIII. Termíny

Uzávierka pre zaslanie prihlášok: 15. apríl 2002.
Uzávierka súťaže: 15. máj 2002.
Do tohto termínu musia byť prihlásené práce doručené poštou alebo osobne organizátorovi na adresu:
ÚĽUV, Obchodná 64, 816 11 Bratislava, tel. 02/5273 1343-5, fax: 02/5273 1340, e-mail: craft@uluv.sk
Vyhodnotenie súťaže: do 15. júna 2002.

IX. Záverečné ustanovenie

Predložením prihlášky vyjadruje účastník súhlas s podmienkami súťaže, zverejnením prác, ich publikovaním a propagáciou. Organizátor súťaže nezabezpečuje právnu ochranu prihláseným prácam.