Súťažné podmienky - Kruhy na vode 2000

Kruhy na vode 2000


Ministerstvo kultúry SR a Ústredie ľudovej umeleckej výroby v Bratislave vyhlasujú celoštátnu súťaž na tvorbu dizajnu vychádzajúceho z tradícii ľudovej výroby a remesiel na Slovensku. Súťaž pod názvom Kruhy na vode je súčasťou projektu Európskej Federácie ľudového umenia a remesiel, ktorého realizácia sa uskutočňuje s finančnou podporou Európskej komisie v Bruseli. Podpora projektu bola pridelená v rámci kultúrneho programu Európskej komisie RAPHANEL. Cieľom súťaže je podporiť tvorbu súčasného slovenského moderného dizajnu s národnými špecifikami pre začiatok tretieho milénia. Práce preto musia niesť pôvodné znaky v použitom materiáli, v technike spracovania, vo vzoroch a farbách.


Pravidlá súťaže


Výrobky do súťaže môže prihlasovať autor návrhu, autor a výrobca v jednej osôb, autor spoločne s výrobcom – zhotoviteľ výrobku, škola, záujmové združenie, iné organizácie a výrobcovia. Do súťaže môže byť nominovaný výrobok aj na základe vyhlasovateľov
súťaže (MK SR, ÚĽUV), pokiaľ je nominácia zdôvodnená odporúčaním dvoch ďalších nezávislých expertov. S nomináciou musí súhlasiť jeho výrobca alebo autor dizajnu.
Prihlásený výrobok nesmie byť kópiou ani prácou iného autora. Výrobok nesmie byť žiadnym spôsobom verejne prezentovaný pred vstupom do súťaže. Súťaž je anonymná, každý výrobok a jeho dokumentácia sa musia označiť heslom. K prihláseniu návrhu treba priložiť prihlášku v zalepenej obálke označenej rovnakým heslom ako výrobok. Do súťaže sa prijíma hotový výrobok spolu s obrazovou alebo výkresovou dokumentáciou. dostatočne dokladujúcou špecifiká požadovane súťažou. Každý účastník môže prihlásiť najviac 5 výrobkov alebo kolekcií, a to vždy na samotnej prihláške. Každý výrobok musí byť označený vlastným heslom.. Účastníci súťaže si sami hradia náklady na poštovné a poistné. Autor si po súťaži prevezme výrobok osobne do určeného termínu, alebo mu bude zaslaný poštou na dobierku.

Účastníci súťaže sú povinní po ukončení súťaže zapožičať výrobky na výstavu Kruhy na vode. Usporiadateľ výstavy je zodpovedný za vystavené exponáty.

Uzávierka prihlášok je 31. mája 2008. Prihlášky spolu s výrobkami a požadovanou dokumentáciou treba odovzdať, alebo zaslať na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava.Hodnotenie súťažných prác


Porota
Porotu menuje minister kultúry SR na návrh riaditeľa ÚĽUV. Zloženie poroty: 2 zástupcovia ÚĽUV, 1 zástupca SNM- Etnografického múzea v Martine, 2 zástupcovia Vysokej školy výtvarných umení a Katedry textilnej tvorby, 1 zástupca Slovenského centra dizajnu, 1 zástupca Ministerstva kultúry SR. Porota si môže pozvať na svoje rokovania ďalších expertov s hlasom poradným.

Kritériá hodnotenia súťažných prác
Pri posudzovaní výrobkov bude porota klásť dôraz na: rozvíjanie tradície, pôvodnú technológiu vysokú kvalitu ručnej práce, výtvarnú úroveň, funkčnosť výrobku. Výrobky, ktoré nezodpovedajú pravidlám súťaže, porota zo súťaže vylúči. Porota posúdi súťažné práce v dvoch kolách. Prvé súťažné kolo sa uskutoční vo februári 2000 a druhé súťažné kolo v marci 2000.
Ceny
Porota udelí tri hlavné ceny. Autorom ocenených výrobkov prináleží finančná odmena vo výške 20 000.-sk za 1. cenu, 15 000sk za 2.cenu, 10 000,-Sk za 3. cenu.
Porota si vyhradzuje právo ceny neudeliť alebo rozdeliť finančnú odmenu iným spôsobom.


Zverejnenie výsledkov


Vybraté práce budú publikované v odborných periodikách. Ocenené práce budú vystavené na výstave v Ústredí ľudovej umeleckej výroby v Bratislave a môžu byť vystavené ba spoločnej výstave národných súťaží krajín zúčastňujúcich sa na projektu Kruhy na vode.


Záverečné ustanovenie

Vyhlasovateľ súťaže nezabezpečuje právnu ochranu diel.


Súťažné kategórie

Súčasný dizajn založený na tradíciách ľudovej a remeselnej výroby na Slovensku v materiáloch: Drevo, Textil, Kov, Otvorená kategória.


Súťažné témy


Z minulosti do budúcnosti, Tkanina na odeve v novom tisícročí, Servírujeme hosťom, Posedenie v prírode, Darčeky pre mladých.