Fujara na zozname UNESCO

fujaraDňa 25. novembra 2005 Mária Krasnohorská, veľvyslankyňa SR vo Francúzskej republike a stála delegátka SR pri UNESCO prevzala z rúk generálneho riaditeľa Organizácie Spojených národov pre vzdelanie, vedu a kultúru (UNESCO) K. Matsuuru potvrdenie o zápise fujary na Zoznam diel ústneho a nehmotného dedičstva humanity UNESCO v rámci slávnostnej proklamácie, v ktorej UNESCO ocenilo celkovo 43 diel.

Ide o medzinárodné uznanie, ktoré UNESCO priznáva výnimočným formám ľudových a tradičných vyjadrení, akými sú napr. hudba, tanec, národné rituály a mytológia, poznatky a praktiky týkajúce sa prírody a sveta, skúsenosti spojené s tradičnou výrobou, ako i osobitné kultúrne prostredia. Súčasne sa týmto formám národnej kultúrnej identity poskytuje medzinárodná podpora a ochrana.

Slovenskú kandidatúru "Fujara, hudobný nástroj a jeho hudba" posudzovali nezávislé expertné inštitúcie a o jej konečnom schválení rozhodla medzinárodná 18-členná porota, ktorá zasadala v sídle UNESCO v Paríži v dňoch 21- 24. novembra 2005.

Súvisace linky:
www.fujara.sk