Profil verejného obstarávateľa

 

Podľa § 49a Zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov zverejňuje ÚĽUV ako verejný obstarávateľ informácie a dokumenty z procesu obstarávania v členení podľa jednotlivých verejných obstarávaní.

 
 

V súlade s § 9, odsek (9) je ÚĽUV ako verejný obstarávateľ povinný pri zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby u v e r e j ň o v a ť, pokiaľ nie sú naplnené podmienky § 4, ods. (2) alebo ods.(3), zadávanie zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000,- € na svojom profile verejného obstarávateľa najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním. V prípade časovej tiesne z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, zverejní údaje najneskôr v deň zadania zákazky.

 
 
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Verejné obstarávania > Profil verejného obstarávatela