Regionálny operačný program (ROP)

 

ROP Košice

 

Zoznam schválených projektov Ministerstva kultúry SR v rámci Regionálneho operačného programu (ROP), ktoré realizuje Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako subjekt v pôsobnosti prijímateľa – Ministerstva kultúry SR:

Názov projektu: Zriadenie regionálneho centra v Košiciach
Miesto realizácie projektu: Košice – Staré Mesto, Mäsiarska 52
Číslo výzvy: ROP-3.1b-2009/02
Operačný program: Regionálny operačný program
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja
Prioritná os: 3. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
a infraštruktúra cestovného ruchu
Opatrenie: 3.1 Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov
Oblasť podpory: 3.1b Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov – Intervencie do
nehnuteľných kultúrnych pamiatok
Termín realizácie aktivít
projektu:
07/2007 do 05/2015

Zmluva o poskytnutí NFP č. Z 2213012005301 bola uzatvorená dňa 14.3.2011 a výška schváleného nenávratného finančného príspevku (NFP) predstavuje sumu 1 961 254,48 EUR.

Dodatok č. 1/ DZ221301200530101 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005301 s účinnosťou od 18.04.2013

Dodatok č. 2/ DZ221301200530102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. Z2213012005301 s účinnosťou od 18.04.2014

Dodatok č. 3/ DZ221301200530103 K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213012005301 s účinnosťou od 12.03.2015

Dodatok č. 4/ DZ221301200530104 K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213012005301 s účinnosťou od 30.04.2015

Dodatok č. 5/ DZ221301200530104 K zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku číslo Z2213012005301 s účinnosťou od 13.08.2015 a suma na zmluve 1 642 056,05 €

Cieľ projektu:

Rozšírenie a skvalitnenie poskytovaných služieb v oblasti ľudovej umeleckej výroby ako zložky nehmotného kultúrneho dedičstva.

Špecifický cieľ projektu 1:

Rekonštrukcia a obnova objektu nehnuteľnej kultúrnej pamiatky (NKP) – meštianskeho domu na Mäsiarskej ulici č. 52 v Košiciach a obstaranie vnútorného vybavenia.

Špecifický cieľ projektu 2:

Vytvorenie priestorov pre skvalitnenie a rozšírenie služieb poskytovaných ÚĽUVom v Košiciach a pre región východného Slovenska.

Súčasný stav realizácie projektu:

14. 11. 2012 nám Ministerstvo kultúry SR (MK SR) zaslalo informáciu, že Úrad pre verejné obstarávanie svojim rozhodnutím č.1046-7000/2012-OK/6 zo dňa 1.10.2012 nariadil MK SR, ako verejnému obstarávateľovi, zrušiť verejné obstarávanie na dodávateľa stavby zverejnené vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 103/2010 zo dňa 1.6.2010 pod zn. č 03657-MUP. Oznámenie o zrušení bolo zverejnené vo VVO č. 211/2012 zo dňa 5.11.2012 pod č. 13224 - ZUP. Riadiaci orgán pre ROP nariadil MK SR zopakovať predmetné VO. ÚĽUV, v zmysle pokynov MK SR, zabezpečil aktualizovanie projektovej dokumentácie a rozpočtu stavby nakoľko pôvodný projekt z roku 2007 nezohľadňoval havarijný stav objektu.
MK SR bola 31.1.2013 odovzdaná aktualizovaná dokumentácia stavby pre potreby vyhlásenia nového verejného obstarávania. Mesto Košice – stavebný úrad predĺžil termín ukončenia stavby do 12/2015. MK SR zverejnilo Oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania vo vestníku verejného obstarávania (VVO) č. 129/2013 zo dňa 03.07.2013 na stavebné práce a vo VVO č. 59/2014 zo dňa 25.03.2014 bolo zverejnené Oznámenie o výsledku verejného obstarávania.
18.03.2014 bola uzatvorená Zmluva o dielo so zhotoviteľom stavby, stavenisko bolo odovzdané dňa 26.03.2014. Bolo zrealizované verejné obstarávanie na stavebný dozor a následne uzatvorená Mandátna zmluva na výkon činnosti stavebného dozoru. V zmysle Zmluvy o dielo bola stavba odovzdaná 31.03.2015.
Zrealizovalo sa verejné obstarávanie na interiérové vybavenie, IKT vybavenia a vybavenie galérie s termínom dodania 30.04.2015.
Stavebný úrad, pracovisko Košice – Staré Mesto, dňa 10.8.2015 vydal Kolaudačné rozhodnutie Č:A/2015/14971-03/I/KUS, právoplatné dňa 13.8.2015. Stavba bola zrealizovaná v rozsahu 1 PP, 1NP - 4 NP.
Stavba pozostáva zo zmeny dokončenej stavby, t.j. zo stavebných úprav existujúceho objektu Mäsiarska 52 a jeho prístavby, ktorá vyplnila nezastavanú plochu pozemku smerom k Baštovej ulici, čím sa vytvoril jeden celok so spoločnou účelovou funkciou.

Podrobnejšie informácie sú dostupné na internetovej stránke www.ropka.sk.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Povinné informácie > Regionálny operačný program (ROP)