Výsledky verejného obstarávania

 

V súlade s § 9, odsek (9) je ÚĽUV ako verejný obstarávateľ povinný pri zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služby uverejňovať, pokiaľ nie sú naplnené podmienky § 4, ods. (2) alebo ods.(3), zadávanie zákazky s predpokladanou hodnotou rovnou alebo vyššou ako 1000,- € na svojom profile verejného obstarávateľa najmenej 3 pracovné dni pred jej zadaním. V prípade časovej tiesne z dôvodu mimoriadnej udalosti nespôsobenej verejným obstarávateľom, zverejní údaje najneskôr v deň zadania zákazky.