Ponuka zamestnania

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby - štátna príspevková organizácia zriadená zákonom č. 4/1958 Zb. so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava príjme pracovníkov na nasledujúce pozície:

 
 

 

Konzultant/ka, manažér/ka organizovania textilnej výroby

Náplň práce:


 • vykonávanie konzultačných a poradenských služieb ľudovým umeleckým výrobcom a ich usmerňovanie po výtvarnej a technologickej stránke predovšetkým v oblastiach textilnej výroby, čipky, výšivky
 • objednávanie výrobkov od výrobcov, vykonávanie vstupnej kontroly prijatých výrobkov, vypracovávanie sprievodných dokladov a odovzdávanie výrobkov do odbytu
 • angažovanie výrobcov pre výrobu evidovaných výrobkov pod značkou „ úľuv “
 • zasadzovanie sa o obohacovanie sortimentu získavaním nových výrobcov
 • plánovanie a realizácia opatrení pre zachovanie rôznorodosti a bohatosti tradičnej výroby po stránke technologickej, materiálovej, tvarovej, ornamentálnej či druhovej
 • spolupráca s výrobcami, návrhármi, dizajnérmi
 • vypracovávanie podkladov k novým druhom výrobkov, preberanie od autorov a ich predkladanie na posúdenie výtvarnej komisii
 • zodpovednosť za prenášanie schválených vývojových prototypov z výtvarnej komisie ÚĽUV vo zverených odvetviach výroby - do reálnej ponuky opakovanej výroby
 • vypracovávanie odborných popisov k fotodokumentácii výrobkov schválených výtvarnou komisiou ako podklad pre dokumentáciu v Múzeu ĽUV
 • vecné plnenie zverených projektových úloh v súlade s harmonogramom realizácie projektu

Požiadavky / predpoklady:


Predpoklady: vzťah ku slovenskej ľudovej kultúre, flexibilita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie
Ďalšie požiadavky: bezúhonnosť, spoľahlivosť, seriózny prístup k práci, ovládanie práce na PC, zodpovednosť, ochota spolupracovať, ovládanie slovenského jazyka, manuálna zručnosť
Výhodou: vodičské oprávnenie B, cudzí jazyk, znalosť práce v skladovom hospodárstve, manuálna zručnosť


Požadované vzdelanie: min. stredoškolské vzdelanie s umeleckým zameraním
uprednostňujeme zameranie: výšivka, čipka
Požadovaná prax: vítaná, nie je podmienkou

Forma práce:


pracovná zmluva na plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu:


Ihneď alebo dohodou

Plat:


V súlade so zákonom 553/2003 Z.z. v platnom znení

Výkon práce:


Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, Bratislava

Kontakt:


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
tel. +421 908 917 454

Životopisy a motivačné listy zasielajte
e-mailom na adresu: vladimir.kovar@uluv.sk
alebo poštou na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

 

 

 

 

Referent pre ekonomiku – rozpočtár

Náplň práce:


 • Zostavuje rozpočet organizácie
 • Priraďuje ekonomické klasifikácie účtovným dokladom
 • Robí vzájomné kontroly vzťahov medzi účtovníctvom a štátnou pokladňou
 • Práca v informačnom systéme Štátnej pokladnice
 • Práca v účtovnom systéme Softip výhodou

Požiadavky na zamestnanca:


Znalosť:

 • účtovníctva príspevkových organizácií
 • podvojné účtovníctvo – pokročilý
 • fakturácia – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

Forma práce:


Plný pracovný úväzok

Požadovaná prax:


5 rokov

Platové podmienky:


V zmysle zákona 553/2003 Z.z.

Nástup:


Ihneď

Kontakt:


Silvia Mačicová
e-mail: silvia.macicova@uluv.sk, telefón +421 908 917 454

 

 

 

 

Referent pre ekonomiku

Pracovisko: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Kvalifikačný predpoklad:


 • USO

Ďalšie požadované predpoklady:


 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Iné kritériá a požiadavky:


 • účtovníctvo v príspevkových organizáciách
 • práca s informačným systémom Štátna pokladnica
 • podvojné účtovníctvo – pokročilý
 • fakturácia – pokročilý
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

Náplň práce:


 1. vykonáva pokladničné operácie pri dodržiavaní zákona o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov
 2. zodpovedá za dodržiavanie pokladničnej disciplíny, za včasné a pravdivé vedenie pokladničnej knihy a za dodržanie limitu pokladničnej hotovosti
 3. zodpovedá za výbery hotovosti v komerčnej banke vrátane peňažných prostriedkov v cudzej mene a hmotne za ne zodpovedá
 4. zodpovedá za vyplácanie hotovosti z pokladnice v zmysle o Štátnej pokladnici v znení neskorších predpisov
 5. zabezpečuje preddavky vyplácané z pokladne, sleduje včasné vyúčtovanie vyplatených záloh
 6. vykonáva mesačné uzávierky pokladne, kontroluje súlad zostatku pokladne s účtovným zostatkom
 7. vykonáva predkontácie a účtovanie pokladničných dokladov do Softipu
 8. vedie a spracováva agendu cestovných príkazov

Platové podmienky:


V zmysle zákona 553/2003 Z.z.  v platnom znení

Forma práce:


Plný pracovný úväzok

Požadovaná prax:


1 rok

Nástup:


Ihneď (prípadne dohodou)

Kontakt:


Silvia Mačicová
vedúca sekretariátu GR, referent ľudských zdrojov, +421 908 917 454
silvia.macicova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk

 

 

 

 

Asisten/tka predaja v Galérii a predajni

Náplň práce :


predaj ľudovo-umeleckých výrobkov a publikácií, práca s registračnou pokladňou, zodpovednosť za zverené predmety a finančnú hotovosť, komunikácia so zákazníkmi, prezentácia vystavených exponátov, starostlivosť o vzhľad predajne.

Požiadavky / predpoklady :


Požadované vzdelanie: stredoškolské s maturitou,

Požadovaná prax: práca s elektronickou registračnou pokladňou podmienkou, znalosť práce v skladovom hospodárstve výhodou

Ďalšie požiadavky: spoľahlivosť, bezúhonnosť, ovládanie práce na PC, zodpovednosť, ochota spolupracovať, ovládanie slovenského jazyka, znalosť anglického jazyka

Predpoklady: vyžaduje sa vzťah ku slovenskej ľudovej kultúre, flexibilita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie

Forma práce :


pracovná zmluva na plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu :


01. 12. 2018 alebo dohodou

Výkon práce :


Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, Bratislava

Kontakt :


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
tel. +421 908 917 454

Životopisy zasielajte poštou na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava alebo e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk

 

 

 

 

Manažér kvality

Pracovisko: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Kvalifikačný predpoklad:


VŠ II. stupňa

Ďalšie požadované predpoklady:


 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu
 • zodpovednosť, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, flexibilita

Iné kritériá a požiadavky:


 • ovládanie spisovného jazyka
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý
 • Power point

Náplň práce:


 1. Zodpovedá za udržiavanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s normami radu ISO. Zavádza do praxe pracovísk organizácie postupy na osvojenie si systému manažérstva kvality (ďalej tiež ako „SMK“) všetkými zamestnancami a udržiava zadefinované procesy
 2. štvrťročne realizuje interné audity projektov, navrhuje opatrenia a informuje o nich vedenie organizácie
 3. zodpovedá za kontrolu dodržiavania smernice Systém projektového riadenia ÚĽUV a kontrolu dodržiavania ostatných interných smerníc a metodických pokynov, upravujúcich procesy v organizácii
 4. vypracováva výhľadové stratégie rozvoja ÚĽUV a po ich odsúhlasení vedením ÚĽUV sleduje súlad dlhodobého a krátkodobého plánovania prostredníctvom projektov. Informuje o strategických cieľoch všetky pracoviská ÚĽUV a zriaďovateľa

Platové podmienky:


V zmysle zákona 553/2003 Z.z. v platnom znení

Forma práce:


Plný pracovný úväzok

Požadovaná prax:


1 rok

Nástup:


Ihneď (prípadne dohodou)

Kontakt:


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
vedúca sekretariátu GR, referent ľudských zdrojov, +421 908 917 454
silvia.macicova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk

 

 

 

 

Mzdový účtovník

Pracovisko: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

Kvalifikačný predpoklad:


 • USO

Ďalšie požadované predpoklady:


 • bezúhonnosť
 • spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

Iné kritériá a požiadavky:


 • práca v účtovnom programe SOFTIP
 • znalosť zákonov súvisiacich so mzdovou agendou
 • Microsoft Excel – pokročilý
 • Microsoft Word – pokročilý

Náplň práce:


 1. vykonáva vyúčtovanie funkčných platov a iných výplat zamestnancom a vedie evidenciu o pracovných príjmoch a iných výplat zamestnancom a vedie evidenciu o pracovných príjmoch, náhradách príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti, dane zo mzdy a ostatných zrážkach z platu,
 2. zabezpečuje výkon štatistiky v tejto oblasti,
 3. zodpovedá za správnosť výpočtu odvodov do zdravotných poisťovní, do sociálnej poisťovne, do doplnkovej dôchodkovej poisťovne
 4. vybavuje potvrdenia na dôchodkové účely, k evidenčnému listu dôchodkového poistenia o hrubých zárobkoch
 5. zabezpečuje aplikáciu platných pracovno-právnych, mzdových predpisov a daňových predpisov a vedie evidenciu o účinnosti vykonaných zmien

Platové podmienky:


V zmysle zákona 553/2003 Z.z. v platnom znení minimálne 800,- €

Forma práce:


Plný pracovný úväzok

Požadovaná prax:


1 rok

Nástup:


Ihneď (prípadne dohodou)

Kontakt:


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
vedúca sekretariátu GR, referent ľudských zdrojov, +421 908 917 454
silvia.macicova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu
Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
alebo e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk

 

 

 

 

Lektor/ka v hrnčiarskej dielni

Výkon práce: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava
Pracovná pozícia: lektor/ka
Forma práce: pracovná zmluva na skrátený pracovný úväzok
Nástup: dohodou


Kvalifikačný predpoklad:

Vzdelanie: VŠ, SŠ, výučný list v odbore keramiky

Iné kritériá a požiadavky:

 • prax v oblasti keramiky (hrnčiarska výroba)
 • vzťah k slovenskej ľudovej kultúre
 • flexibilita, komunikatívnosť, organizačné schopnosti, príjemné vystupovanie

Rámcová náplň práce:

 • učí technologické postupy hrnčiarskej výroby a dekorovania výrobkov
 • lektorsky vedie kurzy a tvorivé dielne pre verejnosť (deti, mládež, dospelí)
 • predvádza hrnčiarsku výrobu v rámci kultúrno – výchovných podujatí
 • obsluhuje zariadenie hrnčiarskej dielne: kruhy, pece, lis a mlyn na hlinu.

Kontakt:

Informácie poskytne: Oľga Fratričová, +421 908 767715, olga.fratricova@uluv.sk

Životopisy zasielajte poštou na adresu: olga.fratricova@uluv.sk.

 

 

 

 

Krajčírka

Výkon práce: práca z domu
Pracovný úväzok/pomer: dohoda o vykonaní práce


Požiadavky / predpoklady:

 • Dlhoročná prax v oblasti šitia tradičných krojov
 • Vlastný šijací stroj

Náplň práce:

Šitie odevných súčastí ako sú napr. oplecká, sukne, lajblíky, nohavice, košele alebo aj krojové komplety.


Kontakt:

Ľubica Poncik
tel.: +421 905 370 680
lubica.poncik@uluv.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Ponuka zamestnania