Ponuka zamestnania

 

Ústredie ľudovej umeleckej výroby – štátna príspevková organizácia zriadená zákonom č. 4/1958 Zb. so sídlom Obchodná 64, 816 11 Bratislava príjme pracovníkov na nasledujúce pozície:

 
 

Projektový manažér

Náplň práce:


 • Zodpovedá za udržiavanie systému manažérstva kvality v organizácii v súlade s normami radu ISO. Zavádza do praxe pracovísk organizácie postupy na osvojenie si systému manažérstva kvality všetkými zamestnancami a udržiava zadefinované procesy
 • plní koordinačné úlohy pri zostavovaní katalógov projektov, pri zhromažďovaní a schvaľovaní dokumentácie k projektom, pri posudzovaní priebehu projektov na zasadnutiach riadiacich výborov
 • realizuje interné audity projektov podľa stanoveného plánu na daný rok, navrhuje opatrenia a informuje o nich vedenie organizácie
 • zodpovedá za kontrolu dodržiavania smernice Systém projektového riadenia ÚĽUV a kontrolu dodržiavania ostatných interných smerníc a metodických pokynov, upravujúcich procesy v organizácii
 • vedie evidenciu podpísaných originálov platných interných noriem a predpisov ÚĽUV a zostavuje plán ich aktualizácií
 • z harmonogramov projektov a podľa pokynov generálneho riaditeľa zostavuje program porád vedenia organizácie
 • vyhotovuje zápisy z porád vedenia a z rokovaní riadiacich výborov projektov vrátane evidencie prijatých úloh
 • zostavuje výročné správy ÚĽUV a pripravuje ich pre vydanie
 • koncepčne a organizačne zabezpečuje medzinárodné projekty ÚĽUV v oblasti ochrany a rozvoja ľudovej umeleckej výroby, tradičných remesiel a kreatívneho priemyslu
 • zabezpečuje agendu medzinárodnej spolupráce, pripravuje a realizuje zahraničné projekty na Slovensku a projekty ÚĽUV v zahraničí

Požiadavky/predpoklady:


Predpoklady:

 • aktívne ovládanie anglického jazyka (podmienka)
 • flexibilita
 • komunikatívnosť
 • organizačné schopnosti
 • príjemné vystupovanie

Ďalšie požiadavky:

 • Ovládanie práce na PC
 • Bezúhonnosť
 • Spoľahlivosť
 • Ochota spolupracovať
 • Zodpovednosť
 • Vzťah k slovenskej ľudovej kultúre

Požadované vzdelanie: Minimálne vysokoškolské vzdelanie I. stupňa
Požadovaná prax: min. 3 roky praxe

Forma práce:


pracovná zmluva na plný pracovný úväzok

Predpokladaný termín nástupu:


01. 06. 2022

Plat:


1 300,-/mesiac

Výkon práce:


Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, Bratislava

Kontakt:


Silvia Mačicová, referent pre ľudské zdroje
tel. +421 908 917 454

Životopisy a motivačné listy zasielajte
e-mailom na adresu: silvia.macicova@uluv.sk
alebo poštou na adresu: Ústredie ľudovej umeleckej výroby, Obchodná 64, 816 11 Bratislava

 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Ponuka zamestnania