Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry a podriadených inštitúcií

Konsolidácia IKT nástrojov

 

Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR, resp. ERDF - European Regional Development Fund) je jedným zo štrukturálnych fondov, ktorý rozvíja sociálnu a ekonomickú kohéziu EÚ. EFRR je efektívnym nástrojom regionálnej politiky, ktorý využíva fi nančné prostriedky Európskych spoločenstiev s primárnym cieľom zredukovať ekonomické a sociálne rozdiely medzi bohatými a chudobnejšími regiónmi EÚ. Jeho úlohou je prispievať k zmenšovaniu rozdielov v úrovni a miere rozvoja rôznych regiónov, v ktorom najviac znevýhodnené regióny zaostávajú.

 

« Spať

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > Národné projekty > Konsolidácia IKT nástrojov Ministerstva kultúry a podriadených inštitúcií