EUROart

V Madride bola dňa 8. 4. 2011 založená Európska sieť remesiel EUROART, medzinárodná platforma pre spoluprácu organizácií, ktoré sa venujú podpore remesiel. Projekt bol prvý raz predstavený v minulom roku na konferencii v Barcelone. Iniciovala ho španielska organizácia Fundación Espaňola para la Innovación (Fundesarte), ktorá v predchádzajúcich rokoch pripravila viacero odborných stretnutí o aktuálnych aspektoch postavenia remesla (tradičného i umeleckého) v súčasnosti. Konferencia remesiel v Barcelone sa niesla pod názvom Tradície, inovácie a udržateľnosť – podpora verejnej správy. V jej záverečnom vyhlásení sa konštatuje, že remeslá významne prispievajú ku kolektívnej identite a zachovaniu kultúrneho dedičstva a etnologického bohatstva. Majú vlastné ekonomické, sociálne a kultúrne hodnoty:

  • Sú ekonomickou činnosťou, ktorá generuje zisk, zamestnáva tisíce ľudí, spája tradície a umenie a usiluje sa zostať aktuálnou na rýchlo sa vyvíjajúcej ekonomickej scéne.
  • Pomáhajú zabezpečiť obyvateľstvo vo vidieckych oblastiach, prispieť k miestnemu hospodárskemu rozvoju a dynamizácii ďalších činností, ako sú cestovný ruch a kultúrne aktivity, ktoré vytvárajú zisk a pracovné miesta.
  • Pomáhajú zachovať kultúrne a folklórne dedičstvo. Remeselné podniky sú spojením výroby a umeleckých tradícií.

Vzhľadom na osobité charakteristiky, ktorými sa vyznačuje remeselný sektor – jeho kultúrny rozmer, veľkosť trhu, výrobný systém a sociálne zázemie – by mali štátne správy formulovať rámec spoločnej spolupráce na európskej úrovni. Mal by sa týkať paralelných iniciatív na podporu, presadzovanie a propagáciu remesiel. Tieto iniciatívy by mali byť založené na šiestich základných pilieroch:

  1. Školenie – je chrbtovou kosťou budúcnosti remesiel. Malo by mať formu komplexných školení vrátane stáží vo firmách a výmen medzi európskymi školami. Priebežné vzdelávanie na poznávanie aktuálnych, moderných výrobných procesov a techník by malo byť prístupné všetkým remeselníkom, ktorí majú záujem o ďalšie vzdelávanie.
  2. Inovácie – mali by byť zamerané na celý reťazec činností od výroby cez dizajn až po komunikáciu a marketing. Nové technológie majú zásadný význam pre zavádzanie inovácií do remeselných firiem. Významné je zohľadnenie jednotlivých špecifík remeselného odvetvia.
  3. Kvalita a udržateľnosť – podporu by mala dostať nová kultúra podnikateľskej udržateľnosti. Týka sa hospodárskych, sociálnych a environmentálnych otázok, zapájania remesiel do výrobných procesov, ako aj kvality práce.
  4. Globalizácia – remeslá potrebujú také projekty globalizácie, ktoré budú prispôsobené ich charakteru. Mali by sa dostať do obehu v celej Európe a tak komunikovať zvyšku sveta kvalitu, inovácie a tradície výrobkov vyrobených v Európe.
  5. Cestovný ruch – remeslá sú s ním úzko spojené, preto treba tento vzťah využiť k ich vzájomnému prospechu. Remeslá by mali byť v turistickej ponuke začlenené ako pridaná hodnota.
  6. Komunikácia a propagácia – remeselné výrobky potrebujú mediálnu kampaň na zdôraznenie svojich vlastností. V súčasnom širokom sortimente tovaru na trhu treba spotrebiteľom sprostredkovať hodnoty remesiel: ručnú výrobu, unikátnosť, kvalitné materiály atď.

V zmysle týchto zásad sa európske štátne inštitúcie a organizácie prihlásili ku koncepčnému rámcu Európskej siete remesiel EUROART. ÚĽUV sa stal jedným zo zakladajúcich členov spolu s ďalšími subjektmi: Spolkové ministerstvo hospodárstva, rodiny a mládeže Rakúskej republiky, PKT-säätiö (Nadácia pre malé a stredné podnikanie), Fínsko, Francúzsky národný inštitút remesiel (INMA), Francúzsko, Helénska organizácia malých a stredných podnikateľov a remesiel (EOMEX), Grécko, Centrum pre vzdelávanie a nehmotné dedičstvo, Lotyšsko, Inštitút podnikania a kariérneho vzdelávania (IEFP), Portugalsko, Fundación Espaňola para la Innovación (Fundesarte), Španielsko. V koncepčnom rámci sa hovorí:

Členovia Európskej siete remesiel EUROART budú spolupracovať s cieľom priznať remeslám rovnakú mieru uznania, ako sa dostáva ostatným výrobným odvetviam hospodárskych, sociálnych a kultúrnych štruktúr v každej z našich krajín. Sieť a jej členovia budú spolupracovať na podpore, profesionalizovaní a rozvíjaní remeselných odvetví v rámci štátnych politík v oblasti remesiel.
Víziou je stať sa referenčným rámcom v Európe, ako aj priestorom na diskusie, informácie, výmenu skúseností a hodnotenia, ktorý bude slúžiť ako poradenská kapacita zastávajúca sa remeselného sektoru.

Cieľom tejto siete je vytvoriť priestor, kde všetci verejní činitelia, ktorí zasahujú do sektora venujúceho sa remeslám vo svojich krajinách, môžu komunikovať s cieľom zdieľať skúsenosti a dohodnúť sa na spoločnom postupe v oblasti remesiel. Participácia na projektoch a programoch závisí od rozhodnutia jednotlivých členov.

Záverečné vyhlásenie

Fotodokumentácia