História ÚĽUV

 

logo ÚĽUV do 1965logo ÚĽUV do 1990logo ÚĽUV do 2002súčasné logo ÚĽUV

Dôležité dátumy v histórii organizácie:  

 • 1945 - dekrét prezidenta ČSR č. 110/ 1945 o založení Ústredia ľudovej
   umeleckej výroby 
 • 1949 - zakúpená budova na Obchodnej ul. 64 v Bratislave
 • 1953 - ÚĽUV v  pôsobnosti ministerstva miestneho hospodárstva 
 • 1954 - ÚĽUV prechádza do pôsobnosti ministerstva kultúry
 • 1954 - otvorenie prvej výstavnej siene a predajne ÚĽUV v Bratislave na
  Michalskej ulici č. 4 (zatvorená v roku 2005 v dôsledku reštitúcií)
 • 1955 -  začiatok vydávania tlačeného periodika Spravodaj ÚĽUV určeného pre výrobcov
 • 1956 - otvorenie predajne a výstavnej siene ÚĽUV na Václavskom námestí
  v Prahe  (zatvorená v roku 1992)
 • 1958 - prijatie zákona SNR č. 4/ 1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, ktorým sa ustanovilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako kultúrna organizácia s pevne vymedzeným okruhom ochranárskych aktivít (odbytové, dokumentačné a osvetové poslanie organizácie) 
 • 1959 - začiatok každoročného oceňovanie výrobcov za profesionálne majstrovstvo čestným titulom Majster ľudovej umeleckej výroby 
 • 1980 -  bilancujúca výstava ÚĽUV k 40. výročiu založenia organizácie v Dome
  umenia v Bratislave 
 • 1991 - začiatok organizovania každoročných festivalov tradičného remesla Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave  
 • 1992 - ÚĽUV sa stáva členom Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie (IOFA) pri UNESCO
 • 1993 - usporiadanie medzinárodnej konferencie Modely ochrany ľudovej umeleckej  výroby a remesiel v Dolnej Krupej za účasti zástupcov z 19 krajín 
 • 1994 - začiatok medzinárodnej spolupráce ÚĽUV v Európskej federácii ľudového umenia a remesiel, riaditeľ ÚĽUV M. Beljak od roku 2004 viceprezidentom federácie 
 • 1995 - vydanie publikácie k 50. výročiu existencie ÚĽUV, usporiadanie súbornej výstavy ÚĽUV k tomuto výročiu
 • 1995 - zriadenie informačného a vzdelávacieho centra Dvor remesiel v zrekonštruovanom sídle organizácie na Obchodnej ulici v Bratislave
 • 1997 - začiatok komunikácie ÚĽUV prostredníctvom vlastnej internetovej stránky 
 • 1999 - začiatok organizovania pravidelných záujmových kurzov remesiel pre verejnosť pod názvom Škola remesiel ÚĽUV
 • 2000 - začiatok vydávania štvrťročníka Remeslo-Umenie-Dizajn (R_U_D) 
 • 2000 - začiatok organizovania pravidelných súťaží dizajnu zameraného na remeslá Kruhy na vode 
 • 2000 - otvorenie samostatnej výstavnej siene Dizajn štúdio ÚĽUV na Dobrovičovej ulici v Bratislave 
 • 2004 - otvorenie špecializovanej výstavnej siene Galéria ÚĽUV  na Obchodnej ulici č. 64 v Bratislave s výstavami súčasných majstrov tradičného remesla 
 • 2004 - vytvorenie siete piatich neziskových organizácií ÚĽUV PLUS v mestách Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, Bardejov - odčlenenie špecializovanej činnosti priamej propagácie a predaja výrobkov smerom k zmluvným organizáciám. Začiatok zmluvnej spolupráce medzi ÚĽUV a neziskovými organizáciami. 
 • 2005 - otvorenie prvej mimobratislavskej pobočky - Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
 • 2006 - uvedenie nového informačného portálu o remeslách na webovej stránke ÚĽUV. Nový rozšírený koncept internetovej stránky.
 • 2006 - register ľudových umeleckých  výrobcov v databáze ÚĽUV dostupný na internete 
 • 2007 - začiatok organizovania pravidelných súťaží remeselnej tvorivosti žiakov „V krajine remesiel“
 • 2008 - zriadenie Múzea ľudovej umeleckej výroby - špecializovaného pracoviska ÚĽUV so sídlom v Stupave. Nový štatút ÚĽUV, vydaný Ministerstvom kultúry SR.
 • 2009 - vytvorenie Vydavateľstva ÚĽUV
 • 2009 - Prechod knižnice ÚĽUV na elektronické informačné a katalógové služby. Prístup k fondom knižnice ÚĽUV z portálu Slovenská knižnica
 • 2010 - tretia prestavba a rozšírenie internetovej stránky ÚĽUV sprístupnené verejnosti
 • 2013 - zriadenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach
 • 2014 - sprístupnenie na webovej stránke novo spracovanej e – encyklopédie Tradičný odev Slovenska
 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > História ÚĽUV