História ÚĽUV-u

 

logo ÚĽUV do 1965logo ÚĽUV do 1990logo ÚĽUV do 2002súčasné logo ÚĽUV

 

Dôležité dátumy v histórii organizácie:

 • 1945 – dekrét prezidenta ČSR č. 110/ 1945 o založení Ústredia ľudovej umeleckej výroby 
 • 1949 – zakúpená budova na Obchodnej ul. 64 v Bratislave
 • 1953 – ÚĽUV v  pôsobnosti ministerstva miestneho hospodárstva 
 • 1954 – ÚĽUV prechádza do pôsobnosti ministerstva kultúry
 • 1954 – otvorenie prvej výstavnej siene a predajne ÚĽUV v Bratislave na Michalskej ulici č. 4 (zatvorená v roku 2005 v dôsledku reštitúcií)
 • 1955 – začiatok vydávania tlačeného periodika Spravodaj ÚĽUV určeného pre výrobcov
 • 1956 – otvorenie predajne a výstavnej siene ÚĽUV na Václavskom námestí v Prahe  (zatvorená v roku 1992)
 • 1958 – prijatie zákona SNR č. 4/ 1958 Zb. o ľudovej umeleckej výrobe a umeleckých remeslách, ktorým sa ustanovilo Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako kultúrna organizácia s pevne vymedzeným okruhom ochranárskych aktivít (odbytové, dokumentačné a osvetové poslanie organizácie) 
 • 1959 – začiatok každoročného oceňovanie výrobcov za profesionálne majstrovstvo čestným titulom Majster ľudovej umeleckej výroby 
 • 1980 – bilancujúca výstava ÚĽUV k 40. výročiu založenia organizácie v Dome umenia v Bratislave 
 • 1991 – začiatok organizovania každoročných festivalov tradičného remesla Dni majstrov ÚĽUV v Bratislave  
 • 1992 – ÚĽUV sa stáva členom Medzinárodnej organizácie pre ľudové umenie (IOFA) pri UNESCO
 • 1993 – usporiadanie medzinárodnej konferencie Modely ochrany ľudovej umeleckej  výroby a remesiel v Dolnej Krupej za účasti zástupcov z 19 krajín 
 • 1994 – začiatok medzinárodnej spolupráce ÚĽUV v Európskej federácii ľudového umenia a remesiel, riaditeľ ÚĽUV M. Beljak od roku 2004 viceprezidentom federácie 
 • 1995 – vydanie publikácie k 50. výročiu existencie ÚĽUV, usporiadanie súbornej výstavy ÚĽUV k tomuto výročiu
 • 1995 – zriadenie informačného a vzdelávacieho centra Dvor remesiel v zrekonštruovanom sídle organizácie na Obchodnej ulici v Bratislave
 • 1997 – začiatok komunikácie ÚĽUV prostredníctvom vlastnej internetovej stránky 
 • 1999 – začiatok organizovania pravidelných záujmových kurzov remesiel pre verejnosť pod názvom Škola remesiel ÚĽUV
 • 2000 – začiatok vydávania štvrťročníka Remeslo, Umenie, Dizajn (RUD) 
 • 2000 – začiatok organizovania pravidelných súťaží dizajnu zameraného na remeslá Kruhy na vode 
 • 2000 – otvorenie samostatnej výstavnej siene Dizajn štúdio ÚĽUV na Dobrovičovej ulici v Bratislave 
 • 2004 – otvorenie špecializovanej výstavnej siene Galéria ÚĽUV  na Obchodnej ulici č. 64 v Bratislave s výstavami súčasných majstrov tradičného remesla 
 • 2004 – vytvorenie siete piatich neziskových organizácií ÚĽUV PLUS v mestách Bratislava, Trnava, Košice, Prešov, Bardejov – odčlenenie špecializovanej činnosti priamej propagácie a predaja výrobkov smerom k zmluvným organizáciám. Začiatok zmluvnej spolupráce medzi ÚĽUV a neziskovými organizáciami. 
 • 2005 – otvorenie prvej mimobratislavskej pobočky – Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Banskej Bystrici
 • 2006 – uvedenie nového informačného portálu o remeslách na webovej stránke ÚĽUV. Nový rozšírený koncept internetovej stránky.
 • 2006 – register ľudových umeleckých  výrobcov v databáze ÚĽUV dostupný na internete 
 • 2007 – začiatok organizovania pravidelných súťaží remeselnej tvorivosti žiakov „V krajine remesiel“
 • 2008 – zriadenie Múzea ľudovej umeleckej výroby – špecializovaného pracoviska ÚĽUV so sídlom v Stupave. Nový štatút ÚĽUV, vydaný Ministerstvom kultúry SR.
 • 2009 – vytvorenie Vydavateľstva ÚĽUV
 • 2009 – Prechod knižnice ÚĽUV na elektronické informačné a katalógové služby. Prístup k fondom knižnice ÚĽUV z portálu Slovenská knižnica
 • 2010 – tretia prestavba a rozšírenie internetovej stránky ÚĽUV sprístupnené verejnosti
 • 2013 – zriadenie Regionálneho centra remesiel ÚĽUV v Košiciach
 • 2014 – sprístupnenie na webovej stránke novospracovanej elektronickej encyklopédie Tradičný odev Slovenska
 

« Späť

 

ULUV.sk > ÚĽUV > O ÚĽUV-e > História ÚĽUV-u