O Regionálnom centre remesiel Banská Bystrica

Zrekonštruovaný meštiacky dom v centre mesta, dnešné sídlo RCR ÚĽUV, pochádza z prvej tretiny 16. storočia. Na zadnom priečelí a v jeho interiéroch možno objaviť zaujímavé neskorogotické stavebné prvky.

Zameranie činnosti

Najdôležitejšou aktivitou centra je od roku 2005 celoročná prevádzka Školy remesiel ÚĽUV Banská Bystrica s kurzami pre deti, mládež a dospelých. Centrum ponúka viaceré možnosti trávenia voľného času detí, mládeže a dospelých v tvorivých dielňach Školy remesiel, kde je možnosť vyskúšať si svoje schopnosti v hrnčiarskej, drotárskej, textilnej, rezbárskej dielni, maľbe na sklo. Podľa požiadavky vieme poskytnúť aj iné dielne. Ponúkame možnosť exkurzie centra spojenej s ukážkami tradičných ľudových remesiel.

Regionálne centrum remesiel Banská Bystrica je kontaktné pracovisko pre poradenskú a vzdelávaciu činnosť v regióne stredného Slovenska, ktorý má vlastný okruh výtvarných poradcov a lektorov remesiel s miestom bydliska na strednom Slovensku.

Centrum v Banskej Bystrici ponúka celoročné krátkodobé, dlhodobé kurzy pre dospelých, deti a mládež v oblasti tradičnej ľudovej kultúry. Počas letných prázdnin sú pripravené prázdninové kurzy pre deti vo veku od 8 – 15 rokov. Ponúkame akreditované kurzy pre dospelých v oblasti kontinuálneho vzdelávania pedagogických a nepedagogických zamestnancov.

Hrnčiarska dielňa – točenie na kruhu, výroba drobných úžitkových predmetov, modelovanie, glazovanie, vypaľovanie.

Textilná dielňa – tkanie na krosnách, základné tkáčske väzby a ich odvodeniny, tkanie s textilným odpadom, technologický postup paličkovania čipiek od základov až po regióny Slovenska.

Rezbárska dielňa – základné rezbárske techniky, technologické postupy výroby dlabaného riadu, črpákov, tvorba figurálnej sochy, výroba ľudových hudobných nástrojov – píšťal, fujár.

Drotárska dielňa – tradičné postupy pletenia, opletania, výroby úžitkových a ozdobných predmetov.

Maľba na sklo – technologické postupy maľby na sklo, práca s farbami a štetcom, tvorba vlastných obrázkov.

Výroba zo šúpolia – postup výroby mužskej a ženskej postavy, zhotovenie zvieracieho motívu a drobných predmetov.