Zapožičiavanie zbierkových predmetov

 

Postup pri žiadosti o výpožičku zbierkových predmetov Múzea ĽUV:

I. Žiadosť o výpožičku

Žiadosť o zapožičanie zbierkového predmetu (zbierkových predmetov) zo zbierok Múzea ĽUV musí byť podaná písomne. Zasielajte ju poštou na adresu múzea, prípadne e-mailom na adresu jadudova@uluv.sk (vyžiadajte si potvrdenie o prijatí správy). V prípade domácej výpožičky je žiadosť potrebné doručiť najneskôr 30 dní pred predpokladaným prevzatím zbierkových predmetov, v prípade zahraničnej výpožičky je to 60 dní.

Žiadosť musí obsahovať:

  1. údaje o vypožičiavateľovi (meno a sídlo, zástupca, kontaktná osoba – tel. č., bankové spojenie, IČO/DIČ),
  2. presnú identifikáciu výpožičky (autor, názov, datovanie, evidenčné číslo),
  3. dobu trvania výstavy, resp. trvania výpožičky,
  4. názov výstavy,
  5. miesto realizácie výstavy.

II. Postup spracovania žiadosti

Na základe rozhodnutia riaditeľky Múzea ĽUV a kurátora príslušnej zbierky bude vypožičiavateľovi zaslaná Zmluva o výpožičke diela. Zbierkové predmety môžu byť odovzdané až po podpísaní zmluvy a protokolov obidvoma zmluvnými stranami.

Múzeum ĽUV si vyhradzuje právo žiadosť o výpožičku zamietnuť.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Zapožičiavanie zbierkových predmetov