Zapožičiavanie predmetov z fondov MĽUV

 

1. Žiadosť o výpožičku

Žiadosť o zapožičanie predmetov z fondov MĽUV musí byť podaná písomne. Zasielajte ju poštou na adresu múzea, prípadne e-mailom na adresu libusa.jadudova@uluv.sk (vyžiadajte si potvrdenie o prijatí správy). V prípade domácej výpožičky je žiadosť potrebné doručiť najneskôr 30 dní pred predpokladaným prevzatím predmetov, v prípade zahraničnej výpožičky je to 60 dní.

Žiadosť musí obsahovať:

  1. údaje o vypožičiavateľovi (meno a sídlo, zástupca, kontaktná osoba – tel. č., bankové spojenie, IČO/DIČ),
  2. presnú identifikáciu výpožičky (autor, názov, datovanie, evidenčné číslo),
  3. dobu trvania výstavy, resp. trvania výpožičky,
  4. názov výstavy,
  5. miesto realizácie výstavy.

2. Postup spracovania žiadosti

V prípade súhlasného stanoviska bude vyhotovená Zmluva o výpožičke. Predmety môžu byť odovzdané vypožičiavateľovi až po podpísaní zmluvy a protokolov obidvoma zmluvnými stranami.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Zapožičiavanie predmetov z fondov MĽUV