Možnosti prezenčného štúdia vo fondoch múzea

 

Múzeum ľudovej umeleckej výroby spravuje tri fondy: zbierkový, pracovný a dokumentačný.

Zbierkový fond múzea je súbor všetkých zbierkových predmetov múzea systematicky usporiadaný na základe odborných kritérií. Tvoria ho zbierky: textil, keramika, drevo, Kruhy na vode, netextil, kolorované kresby, vzorkovníky.

Pracovný fond múzea tvoria predmety dokumentujúce v súlade so špecializáciou múzea konečné alebo čiastkové fázy výroby predmetov použiteľných na demonštrovanie výrobných postupov.  Vo fonde sú zaradené aj nedokončené výrobky, z ktorých vidieť postup a techniku práce s materiálom, analógie k zbierkovým predmetom, vývojové posuny v konkrétnej oblasti/ remesle. Môže ísť aj o duplikáty resp. obdobné predmety, aké sú zapísané v zbierkovom fonde múzea a sú potrebné na výstavné a edukačné účely, pracovné nástroje, pomôcky a materiál potrebný pri remeselných technikách.

Dokumentačný fond múzea dokumentuje skutočnosti, javy a osobnosti v súlade so špecializáciou múzea s dôrazom na zachovanie kultúrnych, dokumentačných a technických postupov. Delí sa na skupiny, ktoré môžu mať svoje podskupiny. Každá skupina obsahuje predmety ako 2D predmety, 3D predmety, digitálne obrazové a/alebo zvukové záznamy, ktoré zodpovedajú definovanej skupine.

Predmetom štúdia môžu byť informácie z odbornej evidencie všetkých troch fondov (vrátane digitálnych obrazových záznamov) a predmety patriace do fondov, ak to ich stav umožňuje.

Múzeum umožňuje prezenčné štúdium svojich zbierok a dokumentov bádateľom – vedeckým, múzejným, kultúrnym a osvetovým pracovníkom ako aj študentom.

V prípade komerčného využitia prameňov múzea – digitálnych obrazových záznamov / skenov, poskytuje tieto múzeum len prostredníctvom uzatvorenia vhodného typu zmluvy. Cena za poskytnutie licencie sa posudzuje individuálne podľa jej rozsahu, územného a časového obmedzenia. Cena za vyhotovenie a poskytnutie digitálneho obrazového záznamu / skenu je uvedená v platnom Cenníku múzea.

Poplatok za digitálnu fotografiu / sken

na nekomerčné účely / použitie ks / 3 €
na komerčné účely / použitie ks / 5 €

V prípade záujmu o štúdium, vyplňte prosím žiadosť, ktorú nájdete TU a pošlite ju do múzea na e - adresu muzeum(zavináč)uluv.sk.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Pre bádateľov