Čo sa robí v múzeu, alebo čomu sa múzejníci venujú
okrem oprašovaniu starých vecí :-)

 

V Múzeu ĽUV v súlade so zákonom č. 209/2009 Z. z. o múzeách a o galériách a o ochrane predmetov kultúrnej hodnoty a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 38/2014 plníme nasledujúce činnosti:

 • nadobúdame zbierkové predmety v súlade so zameraním a špecializáciou múzea,
 • vykonávame odbornú evidenciu zbierkových predmetov, aby sme vedeli jednoznačne identifikovať zbierkový predmet a tak určiť jeho vedeckú, historickú, kultúrnu a umeleckú hodnotu,
 • vykonávame odbornú revíziu zbierkových predmetov,
 • zabezpečujeme ochranu depozitárnych priestorov, ako aj objektov, v ktorých sú uložené zbierkové predmety a predmety múzejnej hodnoty,
 • zabezpečujeme ochranu zbierkových predmetov pri ich premiestňovaní, sprístupňovaní a využívaní,
 • zabezpečujeme odborné uloženie zbierkových predmetov,
 • vykonávame odbornú ochranu zbierkových predmetov ich odborným ošetrením, a to najmä konzervovaním a reštaurovaním,
 • vykonávame vedecko-výskumnú činnosť,
 • sprístupňujeme zbierkové predmety prostredníctvom krátkodobých a putovných výstav, publikačnej a edičnej činnosti, či prezentačných aktivít.

Poznatky získané v múzeu zverejňujeme niekoľkými spôsobmi:

 • prostredníctvom publikačnej činnosti,
 • prostredníctvom výstav predmetov a dokumentácie z vlastných fondov,
 • pre odbornú aj laickú verejnosť v Centrálnej evidencii múzejných zbierok (CEMUZ) - súborný katalóg zbierok múzeí SR
  • formou prezenčného štúdia.
  • vystavením časti zbierok a dokumentácie na Internete (digitálne fontes) – sprístupnením výsledkov digitalizácie zbierkových predmetov múzea na portáli Slovakiana
 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Naša činnosť