Zbierkový fond Múzea ĽUV

 

Prevažnú časť zbierok tvoria predmety, ktoré zamestnanci ÚĽUV-u nadobúdali od 50-tych rokov 20. storočia výskumnou činnosťou v tradičnom ľudovom prostredí, či sortimentom vyrobeným pod hlavičkou ÚĽUV-u a ktorý bol zaradený do tzv. dokumentačných zbierok ÚĽUV- u. Predmety slúžili zamestnancom ÚĽUV-u predovšetkým ako zbierka vzorov pre ďalšiu ľudovoumeleckú výrobu. Po vzniku múzea v roku 2008 boli predmety z bývalých dokumentačných fondov ÚĽUV-u prevedené do múzea, kde boli podľa platných legislatívnych predpisov postupne odborne zaevidované.

Od roku 2010 pribúdajú do fondu múzea nové predmety, ktoré získavajú odborní zamestnanci – kurátori prostredníctvom kúpy, daru, prevodom alebo výskumom.  Predmetom akvizícií sú hmotné a nehmotné doklady a dokumenty viažuce sa k výtvarnému prejavu ľudu, ľudovému umeniu, remeslám, domáckej špecializovanej výrobe na Slovensku. Vo fonde sú zastúpené výrobky súčasných, neaktívnych a nežijúcich majstrov ľudovej umeleckej výroby, výrobný sortiment ÚĽUV-u, výrobky, ktoré boli realizované na návrhy výtvarníkov ÚĽUV-u. Osobitnú kategóriu zastávajú predmety prezentované na súťaži Kruhy na vode, ktorá pokračuje v rozvíjaní dialógu o tradičných hodnotách, ich uchovávaní, rozvíjaní v súčasných podobách remesla, úžitkového umenia a dizajnu.

Celý zbierkový fond múzea tak dokumentuje ľudovo-umeleckú výrobu v jej prirodzenom prostredí, ľudovo-umeleckú výrobu pod vplyvom výtvarníkov a najnovšie dizajnérske návrhy vychádzajúce z ľudovej výroby.
Odborná evidencia zbierok je vedená v katalogizačnom module ESEZ 4G (program).

Zbierkový fond múzea tvorí vyše dvadsaťtisíc predmetov, ktoré sú rozdelené do siedmich zbierok. Najväčšiu časť zbierok tvorí textil – bytový, metráž, čipky, výšivky, ľudový odev či módna tvorba ÚĽUV-u.

Zbierkový fond múzea tvoria tieto zbierky:

Vo všetkých fondoch múzea je možné prezenčné štúdium, viac informácií nájdete tu: Služby bádateľom

 

Zbierka drevo

Patria sem rôzne druhy domáceho či pastierskeho riadu (dlabané misy, podnosy, vahany, sústružené misky, soľničky, svietniky, dózy, črpáky), vyrezávané plastiky, hračky či betlehemy. Zaujímavou súčasťou zbierky je aj kolekcia modrotlačových foriem.

Zbierka drevo je najvyváženejšou zbierkou, a to nielen svojím druhovým zameraním, ale aj pokrytím jednotlivých výrobných odvetví od vzniku ÚĽUV- u po súčasnosť.

Zbierka keramika

Hrnčiarstvo patrí k jedným z najstarších remesiel. V zbierke keramika sú zastúpené rôzne keramické predmety s pôvodnou úžitkovou, ale aj estetickou funkciou, z najvýznamnejších hrnčiarskych lokalít Slovenska, akými sú napríklad Pozdišovce, Šivetice, Bardejov, Nová Baňa, Trstená. Okrem toho sa v zbierke nachádzajú aj fajansové výrobky, pôvodom zo západného Slovenska.

K vzácnym prírastkom môžeme zaradiť kolekciu zadymovanej keramiky výrobcu Tomáša Mihóka z Bardejova, ktorú sa podarilo nadobudnúť do zbierkového fondu múzea v roku 2017.

Zbierka kolorované kresby

Súčasťou zbierkového fondu múzea sú kolorované kresby ľudového odevu na postavách, ako aj jednotlivé odevné súčiastky. Kresby na papieri sú akvarelové, vo formáte 30 x 42 cm. Vznikali ako súčasť výskumov ľudového odevu, ktoré sa v ÚĽUV- e robili od roku 1950 až do roku 1988,  kolorované kresby sa prestali robiť v roku 1976. Celá zbierka obsahuje spolu 3300 kusov kresieb.

Medzi kresbami je veľa kresieb modrotlačových súčiastok, ktoré autorka Viera Škrabalová – Líčeníková zaznamenala na 392 kolorovaných kresbách z 58 obcí.

Zbierka Kruhy na vode

V roku 2000 zorganizovalo Ústredie ľudovej umeleckej výroby ako súčasť projektu Európskej federácie ľudového umenia a remesiel prvý ročník medzinárodnej súťaže Kruhy na vode. Jej výsledky ukázali pozoruhodné možnosti zhodnotiť tradičné remeslo v spojení so súčasným dizajnom a veľký tvorivý potenciál najmä mladých dizajnérov. Súťaž predstavuje priestor, kde sa remeslo ako súbor tradovaných rukodielnych praktík s lokálnou charakteristikou dostáva do priamej konfrontácie so súčasným dizajnom.

Zbierka obsahuje výber prác účastníkov tejto súťaže, z materiálových skupín sú zastúpené: textil, keramika, prírodné pletivá, kov a koža.

Zbierka netextil

Z hľadiska zastúpenia typov materiálov a výrobných techník ide o najširšiu zbierku múzea. Jej súčasťou sú predmety ako kraslice, podmaľby na skle, kožené výrobky, či výrobky z prírodných pletív. Nezanedbateľnou súčasťou zbierky sú výrobky z rohoviny, kovu a drôtu.

V tejto zbierke je badateľné väčšie zastúpenie výrobkov z produkcie ÚĽUV-u, teda predmetov vyrobených na základe spolupráce výtvarníkov a výrobcov Ústredia ľudovej umeleckej výroby.

Zbierka textil

Táto zbierka tvorí najbohatšiu a najpočetnejšiu časť zbierkového fondu múzea. Vnútorne sa člení na skupiny bytový textil a ľudový odev.

Skupina textil obsahuje úžitkový textil, predmety získané zo spolkov a z produkcie ÚĽUV- u. Úžitkový textil je zastúpený napríklad  ľudovými zdobenými plachtami, obliečkami na vankúše a periny, uterákmi či chlebovkami (bytová textília používaná na ochranu chleba a koláčov pred hmyzom, hlodavcami, prachom a nečistotami). Výrazné zastúpenie v zbierke má aj paličkovaná a háčkovaná čipka, tkanice tkané na doštičke a pletence. Modrotlač je prezentovaná v podobe obrusov, prestieraní, metráže a vzorkovníkov.
Z produkcie ÚĽUV- u sa tu nachádzajú tkaniny (ažúrové prikrývky, metráž), vlnené textílie, modrotlač, výšivky, paličkovaná čipka, textilné hračky a krojové bábiky.

Skupina ľudový odev bola spočiatku (ako všetky predmety, prevedené do múzea do roku 2009) súčasťou dokumentačných zbierok ÚĽUV.
Účelom získavania ľudového odevu bolo vybudovanie dokumentácie ako študijného materiálu pre činnosť ÚĽUV- u, ktorý tiež slúžil výtvarníkom, vývojovým pracovníkom a dizajnérom pri vytváraní nového sortimentu výrobkov alebo pri vytváraní replík pre folklórne tanečné súbory. Slúžili aj ako vzory pre krojovú výrobu (do predaja). Kritériom pre získavanie odevných súčiastok bola ich zdobnosť vo výšivke, čipke a vo vzoroch. Snahou bolo nazbierať čo najväčšie množstvo variant vo výšivke a ornamente, preto sa v tejto zbierke nachádza veľké množstvo častí odevných súčiastok odstrihnutých z odevov.
Zbierka obsahuje súčiastky ľudového odevu z celého Slovenska, niektoré regióny sú zastúpené viac iné menej, čo súviselo s výzdobou odevu a stavom jeho nosenia od polovice 19. storočia do polovice 20. storočia.

Zbierka vzorkovníky

Zahŕňa predmety – vzorkovníky z dielní modrotlačiarskych majstrov Jána Mudrončíka z Ružomberka (3 knihy), Stanislava Trnku z Púchova a jeden vzorkovník výrobcu Milan Lilgeho z Martina. Predmety v tejto zbierke nevytvorili pracovníci ÚĽUV- u, ale samotní modrotlačiari ako významnú, praktickú pomôcku v modrotlačiarskej dielni. Vzorkovníky existovali v každej modrotlačiarskej dielni, i keď v rozličných podobách.

Vzorkovníky či vzorníky alebo vzorové knihy, sú kľúčovým prameňom k poznaniu produkcie modrotlačiarenských dielní. Obsahovali vzory pre zhotovenie konkrétnych výrobkov, preto sú vzácnou pamiatkou na obdobie, keď bola modrotlač neoddeliteľnou súčasťou ľudového odievania na Slovensku.

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Kam v ÚĽUV-e > Múzeum ĽUV > Fondy múzea > Zbierkový fond Múzea ĽUV