Klubová sezóna

 

Kluby remesiel, ktoré pôsobia pri Regionálnom centre remesiel Ústredia ľudovej umeleckej výroby Bratislava (ďalej RCR ÚĽUV Bratislava) predstavujú druh záujmovej činnosti, ktorej sa venujú vo svojom voľnom čase absolventi, ale aj lektori kurzov, prípadne iní záujemcovia za účelom výmeny skúseností a prípravy spoločných prezentácií. Snahou členov klubov je napĺňať svoje tvorivé ambície a cieľom ÚĽUVu je ich tvorivé aktivity podporovať. Každý z členov má vlastný individuálny prejav, vlastnú studnicu umeleckých nápadov, obsahov a príbehov. Prostredníctvom vybraného materiálu a techniky ich premietajú do jedinečných výtvarných alebo úžitkových diel. Niekedy zotrvávajú pri známom a tradičnom, inokedy tieto hranice prekračujú a idú svojou vlastnou cestou. Na spoločnej výstave pod názvom Klubová sezóna (8. 8. – 12.10.2013) predstavia štyri kluby – Priadky, Sporofa, Džarek a Klub priateľov maľby na sklo v Galérii ÚĽUV výber z tvorby svojich členov

 
 

Najstarším vystavujúcim klubom sú Priadky. Tento rok sa odvážili členovia klubu svoje zručnosti pretaviť do trojrozmerných diel, aby sa z plošnej kompozície stali kompozície priestorové. Motívom sa stal opäť vtáčik inšpirovaný maľbami Kataríny Brúderovej z Vajnor. Sporofa je ďalším vystavujúcim klubom, ktorý pôsobí pri bratislavskom RCR. Členmi sú neškolení umelci, výrobcovia, či amatérski tvorcovia, ktorých drevo sústavne podnecuje k novým tvorivým počinom. Výsledkom sú sochy, reliéfy, fujary, črpáky, či iné artefakty z dreva. Na výstave sa však predstavia predovšetkým figurálnou tvorbou s námetmi, ktoré sú blízke tradičnému rezbárstvu, ako napríklad pracovné, či sakrálne motívy. Tretím vystavujúcim klubom je drotársky Džarek, ktorý na výstave na výstave odprezentuje tvorbu členov klubu, zastúpenú výberom z ich drôtených sôch, ktoré znázorňujú architektúru, figurálne, zoomorfné motívy, tiež šperky, ktoré patria k súčasnému drotárstvu. Svoje diela predstavia na spoločnej výstave klubov aj viacerí členovia Klubu priateľov podmaľby na sklo. Technika podmaľby na sklo má svoje presné zákonitosti, ktoré musia byť pri výtvarnej tvorbe dodržané, ale zároveň poskytuje aj dostatočný priestor pre uplatnenie vlastnej tvorivosti.