2016
RUD 2016-1 | RUD 2016-2 | RUD 2016-3 | RUD 2016-4

Z histórie tkania na krosnách

Juraj Zajonc

Z histórie tkania na krosnáchHoci tkanie s využitím krosien nepatrí k najstarším technikám zhotovovania textilu, aj na Slovensku bolo dôležitou súčasťou domáckej výroby a základom samostatnej skupiny remesiel. Nálezy praslenov i odtlačky tkanín na keramike potvrdzujú, že tkanie bolo na území Slovenska známe už v neolite. V stredoveku sa remeselná výroba tkanín, organizovaná v cechoch, rozvíjala predovšetkým v mestách. Súkenníci založili cechy už v 15. storočí v Kežmarku, Levoči, Rajci a Žiline. Tkáči zakladali samostatné cechy až v novoveku a v porovnaní s cechmi iných remesiel ich bolo málo.

 

 

Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 03/2016:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2016 > RUD 03/2016 > Z histórie tkania na krosnách