2010
RUD 2010-1 | RUD 2010-2 | RUD 2010-3 | RUD 2010-4

Silvia Rajčanová: Stratené v čase vychádza na svetlo sveta

Z tvorivej dielne účastníkov sympózia na tému gombík Katolícka univerzita v Ružomberku rozbehla minulý rok projekt pod názvom Objavovanie strateného v čase – umenie a remeslá etnografického charakteru regiónov Liptova a Oravy. Cieľom projektu podporeného Európskym fondom regionálneho rozvoja je nielen vyhľadávať a archivovať etnografické bohatstvo regiónov Slovenska v akademickom prostredí, ale predovšetkým reálne využiť výsledky výskumu v praxi. Globalizácia v súčasnosti preniká aj do výchovno-vzdelávacieho procesu a vytláča autenticitu a jedinečnosť národov na okraj pozornosti. Ľudové umenie by preto malo byť aktualizované najmä v súčasnom vzdelávaní. V dňoch 25. – 26. februára sa na pôde univerzity uskutočnil medzinárodný kongres Skutočný rozmer ľudového umenia a kultúry, ktorého sa okrem pedagógov zúčastnili aj múzejní a vedeckí pracovníci a prispeli tak témami zameranými predovšetkým na sprostredkovanie kultúrneho bohatstva Slovenska verejnosti, študentom a žiakom. Jedným z výsledkov implementácie projektu v rámci Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku je aj postupné kreovanie unikátneho akademického pracoviska – Centra etnografie a umenia (C-ET-ART ). Archív by mal postupne nadobudnúť artefakty, technológie a techniky výtvarného (ľudové a sakrálne textílie, výrobné nástroje, výroba tkanín, čipiek, výšiviek, pletenín, plsti, modrotlače a pod.) a hudobného charakteru (ľudové a sakrálne piesne, tradičné hudobné nástroje, spôsoby ich výroby a špecifické spôsoby hry na ľudových nástrojoch). Idey projektu vychádzajú z dlhodobého záujmu katedier o ľudovú kultúru Slovenska a využitie tradičných techník v súčasnom dizajne a voľnom umení.

 


Ďalšie články časopisu Remeslo Umenie Dizajn 02/2010:

 

ULUV.sk > ÚĽUV > Časopis R_U_D > Archív ročníkov R_U_D > Rok 2010 > RUD 02/2010 > Silvia Rajčanová: Stratené v čase vychádza na svetlo sveta