železiarstvo

železiarstvo
- všeobecný názov pre výrobu železa z rúd a jeho ďalšie spracúvanie.

Prvé doklady o výrobe železa na území Slovenska pochádzajú z halštatskej doby (Nižná Myšľa, Jasov, Smolenice). Pôvodne sa železné rudy zhutňovali alebo redukovali v malých zemných pieckach, neskôr vo vyhniach či vyhňových redukčných peciach, asi od 12. – 13. storočia v nižších šachtových peciach, nazývaných kusové alebo slovenské pece. V 18. storočí a v prvej polovici 19. storočia boli tieto pece vysoké 2 – 3 m. Vyrábalo sa v nich kujné železo, čo sa označuje za priamu výrobu kujného železa. Posledná slovenská pec pracovala do roku 1853 v Lúčkach pri Rožňave. Produktom slovenských pecí (kusových pecí či dúchačiek) bola hruda železa, ktorá sa nahrievala vo vyhniach a vykúvala v hámroch na rozličné obchodné druhy železa, ako bolo obyčajné hrubé železo, tyčové, pásové, prútové, orné a podobne. Okrem toho sa v hámroch zhotovovali aj viaceré pracovné nástroje pre poľnohospodárstvo (motyky, rýle, lopaty, kosáky, kosy, kosiere, krompáče, podkovy), pre prácu v lesoch, vo vinohradoch, v baniach (banícke kladivá, dláta či želiezka, vrtáky, kramle, stupné papuče), pre dopravu atď. Rozsiahla bola aj výroba zbraní (meče, šable, štíty, halapartne, panciere, rozličné druhy strelných zbraní, bodáky), kuchynského náradia, železných pecí, koľajníc a podobne. Výroba poľnohospodárskeho náradia sa sústreďovala v Gelnici, baníckeho náradia, klincov, neskôr koľajníc, železných pecí a plechov v Hronci, neskôr v Podbrezovej. Zbrane sa vyrábali najmä v Košiciach, Rimavskej Sobote, Jelšave, Štítniku, Rožňave, Spišskej Novej Vsi a inde.

Veľký vplyv na rozvoj železiarstva malo zavedenie vysokých pecí. Výroba železa vzrástla a na výrobu nových druhov železiarskych produktov (koľajnice, plechy, pásové železo) sa začali stavať osobitné zariadenia – valcovne. Prvá valcovňa bola postavená v štátnej železiarni v Hronci v rokoch 1812 – 1814. Mala 3 valcovacie stolice, ale pre nedostatok vody pracovala spočiatku len asi 30 týždňov do roka. Zlom vo výrobe železa a železných výrobkov nastal v období prechodu od feudalizmu ku kapitalizmu. Železo sa stalo základnou surovinou priemyselnej revolúcie. Jeho výroba sa postupne zvyšovala, až roku 1894 dosiahla vrchol, 270-tisíc ton. Tento vrchol bol prekročený po druhej svetovej vojne vo Východoslovenských železiarňach v Košiciach.