záhradkárstvo

záhradkárstvo
– forma využívania pôdy vyčlenenej na doplnkové pestovanie zeleniny, ovocia, liečivých a okrasných rastlín drobnými pestovateľmi.
Uskutočňuje sa v pridomových záhradách a na pozemkoch uvoľnených na tento účel (verejné priestranstvá, záhradkárske osady). Pridomové záhrady na starých roľníckych dvoroch sa v dôsledku kolektivizácie poľnohospodárstva rozšírili o plochu v minulosti využívanú pre potreby gazdovstva. Vznikol tak priestor na rozšírené pestovanie záhradných plodín na vlastné zásobovanie a predaj prebytkov na trhu. Pridomové záhrady novších rodinných domov majú obvykle viac okrasných plôch než úžitkových. Prispievajú tým k estetike životného prostredia a poskytujú možnosti na rozvíjanie ľudského pokusníctva (pestovanie južných plodín, štepenie, kríženie odrôd). Záhradkárske osady sú pre obyvateľov sídlisk náhradou za pridomové záhradkárstvo. Združujú členov do záujmových kolektívov a okrem záľubnej výrobnej činnosti im umožňujú aj spoločenské vyžitie. O vzrast pestovateľskej úrovne záhradkárov sa stará Slovenský zväz záhradkárov usporadúvaním prednášok, inštruktáží a súťažných výstav. Význam záhradkárstva spočíva v jeho prínose k zásobovaniu obyvateľstva záhradnými plodinami, v ochrane a zlepšovaní životného prostredia a v rámci záujmovej činnosti aj v rozvíjaní tradičného vzťahu človeka k pôde.