voz

voz
– štvorkolesový dopravný prostriedok ťahaný konským, volským, kravským záprahom.

Dokladom sú prehistorické nálezy kolies a častí vozov nájdené v hroboch, na základe ktorých sa predpokladá jeho pôvodná kultová funkcia. Nálezy z neskoršej doby medenej a bronzovej svedčia už o používaní vozov pri hospodárskej činnosti človeka. Od svojho vzniku prešiel voz mnohými zmenami a konštrukčnými zdokonaleniami, ktorými sa prispôsoboval konkrétnym dopravným príležitostiam. Týka sa to niektorých konštrukčných detailov, veľkosti a najmä úpravy vrchnej časti voza, na ktorý sa náklad ukladal. Významným zdokonalením voza bolo zavedenie železnej osi a kolies okutých železnou obručou, čo umožnilo dopravu ťažších bremien. Základná konštrukcia voza bola na celom území Slovenska rovnaká. Základ tzv. holého voza tvorilo predné a zadné súkolie, spojené dlhou drevenou žrďou – rázvorou (regulovala podľa potreby dĺžku voza ). Kolesá spočívajúce na drevenej (neskôr železnej) osi pozostávali z hlavy, zo spíc zapustených do bahier, okutých železnou obručou (ráf). K oju, zapustenému v prednej časti voza, sa upevňovalo jarmo a konský postroj na priahanie ťažných zvierat. Takto upravený voz slúžil na dopravu dlhých kusov dreva, žrďoviny, dosák atď. Na prevážanie iných druhov nákladu sa primerane prispôsobovala vrchná časť voza. Na vozenie hnoja, osiva, poľnohospodárskeho náradia a produktov sa používal doštený voz (došteniak), na dopravu ľudí na jarmoky krajšie upravený doštený voz, na štrk, kamenie, piesok a podobne to tzv. kubičný voz; drevené dlhé alebo kratšie rebriny (drabiny, lujtra) sa na voz ukladali pri dopravovaní sena, slamy a obilných snopov. Pri doprave menších nákladov sa do rebrín vkladala prútená košina alebo doštené bočnice. Masívnejšie a špeciálne upravené boli vozy obchodníkov, remeselníkov, plátenníkov, ako aj povozníkov (furmanov), prevážajúcich ťažšie náklady na väčšie vzdialenosti. K súčastiam voza patrilo i zariadenie na brzdenie zadného súkolia – šľajf, šeregle, lampáše, debnička (lada) na odkladanie drobného náradia pre prípadnú opravu voza a na uschovanie kolomaže (kolímaž) potrebnej na mastenie kolies. Konštrukčnú a funkčnú variabilnosť voza odrážajú ľudové názvy:  rebrinový voz, rebriniak, drabinový voz, drabiňok, lujtraňik, rojtľak, doštenák, košinový voz , hnojný voz, senný voz, furmanec, furmanský voz, kubičný voz. Osobitnú skupinu predstavujú vozy slúžiace výlučne na osobnú dopravu (brička, hintov, hintó, koč, fiaker), ktoré boli špeciálne upravené (perovanie kolies, snímateľná strieška, sedadlá pre cestujúcich). Takéto vozy vlastnili zvyčajne špecializovaní furmani (kočiši), ktorí sa zameriavali na osobnú dopravu ako vedľajší zdroj obživy. Menej náročné časti voza si zhotovovali roľníci, zvyčajne v zimnom období, výrobu železných častí si objednávali u kováča, kolies u kolára. Podľa vzoru ľudových výrobcov sa po druhej svetovej vojne zhotovovaním voza zaoberali aj niektoré podniky (napr. Priemyslový kombinát v Pukanci, ktorý ročne dodával na trh až 300 ks drabinových vozov a podvozkov).

Štvorkolesový voz predstavoval na Slovensku najrozšírenejší prostriedok tradičnej dopravy. Jeho funkcia bola spojená s celoročným cyklom poľnohospodárskeho roka, s rozličnými odvetviami ľudovej výroby, s ťažbou dreva, železnej rudy, uhlia až po zárobkové povozníctvo. Zmenšeniny voza boli častou detskou hračkou.

2. označenie pohyblivých častí niektorých výrobných zariadení. Termínom voz, častejšie vozík, sa nazýva časť hoblice, zariadenie na kolieskach používané v povrazníctve, banský vozík (huntík) a podobne.

Voz rebriniak (opis obrázka):
1) predná os, 2) predný nápravník, predný podosek, 3) predné snice, 4) hlavnička, 5) predný oplen, 6) zväznica, strmeň, 7) oplenový svoreň, 8) rázvora, 9) podpera, 10) predná klanica, 11)podojma, 12) oje, 13) hák oja, 14) vrchná zádržka (káčer), 15) spodná zádržka, 16) háčik, 17) nákončie, krúžok, 18) zadná os, 19) zadný nápravník, zadný podosek, 20) zadná hlavnička, 21) zadný oplen, 22) zadné klanice, 23) strmene, 24) zadná rázvora, 25) zadné snice, 26) obrúčka, 27) záporník, 28) hlava kolesa, hlavnica, 29) predný krk, 30) zadný krk, 31) hlavica, 32) spica, 33) bahra, 34) obruč, 35) puška, 36) pérový zákolesník, lônik, 37) tulajka osi nápravy, 38) koncovica, 39) lievča, 40) oko, 41) lievčisko, 42) zálušňa, zálievčie, 43) pásik, 44) očko, 45) krúžok na lievču, 46) hák, 47) podopierka, 48) rebrinka, 49) sedlisko, 50) priehradka, 51) vreteno, 52) hamovník, 53) papučka, 54) kľuka, 55) hlavička závitnicová, 56) plech na helme, 57) hamovačka – reťaz, 58) spodnica, 59) bočnica, 60) šteble, 61) čelo, 62) vrchný drúžik, 63) spodný drúžik, 64) spružle – mečíky, 65) lušňa železná, 66) klanička železná, 67) reťaz, 68) rozperka, 69) lônik, 70) prút, 71) bočiaky, 72) podväz železný, 73) retiazka hamovná, 74) valcový oblúk, 75) sedlisko, 76) dvierka, 77) nadložka, 78) klin – očko

Fotogaléria: