Usnutie Panny Márie

Usnutie Panny Márie
téma  smrti Panna Márie zobrazovaná na sklomaľbách

najčastejšie je zobrazovaná Panna Mária ležiaca na lôžku s rukami skríženými na prsiach obklopená anjelmi a kvetmi. Na starších zobrazeniach sú zobrazované reálne kvety, alebo ich štylizované zobrazenie, ktoré sú aj znakmi cností Panny Márie kvet jahody- pokora , fialka- nevinnosť, sedmokráska- skromnosť , ruža a klinček - karafiát niekedy nevädza -tiež vôňa Panny Márie a jej vykúpenie.
Samotné zobrazenie bolo veľmi obľúbené v ikonopisnom maliarstve, tam okolo jej lôžka zobrazovali apoštolov.
Z náboženského hľadiska táto téma bola a je motívom rôznych úvah a hypotéz keďže text dogmy („Nepoškvrnená Božia rodička, vždy Panna Mária, po zavŕšení svojho pozemského života, bola vzatá telom a dušou do nebeskej slávy.“) nehovorí, či Mária zomrela alebo nie, dlhé storočia sa verilo na základe štúdia nie celkom hodnoverných textov evanjelia, t. j. takých, ktoré Cirkev nepovažuje za inšpirované, ktoré však predstavujú antické svedectvá viery prvých storočí, že Mária skutočne zomrela prirodzenou smrťou v Jeruzaleme za prítomnosti apoštolov a že bola pochovaná v Getsemani. Z V. až VI. storočia existujú písomné správy cirkevných otcov, Takmer všetci pripúšťajú Máriinu smrť, alebo sa aspoň zdŕžajú spresnenia.
Existuje teologická hypotéza, ktorá pripúšťa, že Mária nezomrela, ale prešla do nebeskej slávy bez toho, že by bola telesne zomrela, ale stalo sa tak iba v spánku.
A tak pred ustanovením slávnostného Nanebovzatia, sa slávi Máriino usnutie (Dormitio). Toto presvedčenie sa opiera o jednoduchú teologickú úvahu ako logický vývoj dogmy o Nepoškvrnenej: ak smrť je dôsledkom dedičného hriechu a ak Mária je bez hriechu, tak teda Mária nezomrela.
Zdroj Wiki Books

Materiál:
Remeselná skupina: