sud

sud
(hordov) – uzavretá nádoba kruhového, zriedka oválneho prierezu na uskladnenie a prepravu tekutín (aj niektorých pevných látok).

Sudy vyrábali debnári. Obvodový plášť suda sa skladá z dúžok, v ktorých drážke (útore) je na oboch stranách zasadené dno. Pri ručnej výrobe suda sa používali štiepané alebo rezané dúžky, ktorých vonkajšia a vnútorná strana sa upravila oberučným nožom, bočné strany na spúšťacej lavici (štóse) do radiálneho tvaru. Opracované dúžky sa vkladali do drevenej alebo železnej obruče a pridržiavali tzv. šraubštokom, utesňovali sa štiepaným tŕstím. Zložený sud sa namočil, položil na oheň, kde sa za stáleho máčania nahrieval a naparoval, pričom sa sťahoval tzv. prešom a súčasne sa nabíjali obruče. Pôvodne boli obruče drevené, spravidla z lieskového poleného prúta, spájané „na zámok“. Za tepla sa koniec dúžok upravil orezaním a hobľovaním (oštemovanie hirne, vygerbovanie). Útor na osadenie dna sa robil útorníkom (kimhobel). V strede vypuklej časti jednej dúžky sa vyvŕtal otvor na čapovanie (špuntovnica). Dno bolo zložené z hobľovaných dosiek (3, 5) spojených kolíkmi, vyrezaných do kruhu (vyznačeného kružidlom) a na okraji šikmo zhobľovaných. Na strednej doske sa vyvŕtal stáčací otvor (zátkovnica). Pri osadzovaní dna do útoru sa koncové obruče uvoľnili. Pred použitím sa sud vykadil (okúril) a nakoniec ociachoval.

Sudy podobných tvarov a techniky zhotovenia boli známe už v rímskom vinohradníctve. Názvy sudov sa odvodzovali od starej dutej miery – okovu (okovnák, dvojkovnák – dvojka, trojkovnák – trojka, s objemom 4 okovy – bočka). Aj samotný sud bol mierou 160 – 300 holieb (133,3–250 l). Okrem kvasenia muštu a uchovávania vína sa sudy používali na kvasenie kapusty a zeleniny, transport a skladovanie soli a obilia. Obsah, letopočet výroby a znaky výrobcov sa vyrezávali alebo vypaľovali na čele suda. Bohatšiu reliéfnu výzdobu s motívmi hrozna a postavami svätcov na prednom čele mali sudy väčších podnikateľov. Meštiacki vinohradníci zvykli novorodenému dieťaťu venovať sud, na ktorý vypaľovali iniciály jeho mena. V súčasnej veľkovýrobe nahradili drevené sudy hliníkovými, prípadne cisternami.

Materiál:
Remeselná skupina: