strašiak

strašiak
– jednoduchá figurína z dreva, zo slamy, z nepotrebného odevu a podobne.

Strašiaky stavali na parcely, kde mali vizuálne i akusticky (zvuk voľne visiacich častí strašiakov pohybujúcich sa vo vetre) chrániť poľnohospodárske plodiny pred vtáctvom, lesnou a poľnou zverou. Funkciu strašiaka mohol plniť aj veterník.

Materiál: