smyk

smyk
(riozgy, rozgy) – archaický transportný prostriedok zo zväzku haluzí.

Zhotovoval sa priamo na lúke, používal sa na približovanie kopy sena z vysoko položených lúk, ťažko prístupných pre dopravné prostriedky. Náklad sena ťahala obyčajne len 1 osoba, ojedinele zapriahali do smyku ťažné zviera;

2. jeden z názvov vlačúh;

3. označenie staršieho typu saní;

4. jednoduchý poľnohospodársky nástroj na rozbíjanie hrúd po orbe a vytrhávanie koreňov burín. Ide o archaický nástroj, ktorý si roľníci robili sami tak, že zväzok tŕnistých konárov upevnili do jednoduchého rámu. Aby smyk pôdu lepšie drvil, zaťažovali ho kameňom. Na smykovanie sa používali i improvizované nástroje – rebriny z voza, brvná alebo dosky. Smyk postupne nahradili výkonnejšie brány a valec, najdlhšie (do začiatku 20. storočia) sa udržal v oblastiach s ľahšou pôdou (Hont, Novohrad).