salašník

salašník
(košiarnik, košiarny gazda, šafár, šoltýs) – predseda salašného spolku.
Riadil hospodársku činnosť na spoločnom salaši. Volili ho na výročnej členskej schôdzi salašného spolku na obdobie jedného roka. Hlavné povinnosti salašníka boli: zabezpečovať pašu pre ovce (v prípade potreby najímať pasienky, starať sa o ich údržbu, vyplácať nájomné), podpisovať pracovnú dohodu s bačom a dohliadať na jej plnenie, riadiť mliečne hospodárenie na salaši, organizovať košarovanie, viesť účty a ostatnú písomnú agendu spolku a hájiť záujmy salašného spolku pred najatými pastiermi i pred vrchnosťou. V obciach so širokou agendou volili dvoch salašníkov; jeden z nich ako hlavný mal na starosti pokladnicu a mliečne hospodárstvo, druhý v postavení pomocníka zodpovedal za košarovanie. V ovčiarskych oblastiach patril salašník k najvýznamnejším hospodárskym funkcionárom dediny.