rezbárstvo

rezbárstvo

– príležitostné alebo systematické zdobenie dreva alebo drevených predmetov tvarovaním rezbou. 

Rezbárstvo tvorí výraznú oblasť ľudovej výtvarnej kultúry. Ako typicky mužská práca sa uplatňovalo na predmetoch rozličného funkčného zamerania, zaoberali sa ním roľníci, pastieri, ľudoví remeselníci, baníci.

Najrozmernejší rezbársky dekor sa nachádzal na stavebných prvkoch: brány, predovšetkým bohatších gazdovstiev (najmä okolie Zvolena, Vrábeľ, Levíc), štíty, pavlače (na poschodových domoch s výškou), gánky, prístenné stĺpy (napríklad Gemer, Hont), preklady okien, dverí (na severnom Slovensku, najvýraznejšie v Ždiari), prievlaky, ktoré vyrábali dedinskí tesári, stolári. Práce väčších rozmerov boli i na prícestných a náhrobných krížoch, stĺpových náhrobníkoch (Gemer, Novohrad), ktoré vyrábali najmä dedinskí samoukovia.

V menšej dimenzii sa jednoduchý rezbársky dekor objavoval aj na poľnohospodárskom náradí – hrable, kosa, oselník, vozové oje, jarmo u zámožnejších, ale predovšetkým u mladších gazdov, ktorí obľubovali parádu a často sa podujali na výrobu sami.

Rozmanitý, osobitý a rozšírený na celom území Slovenska bol rezbársky prejav na pracovných nástrojoch žien (praslica, piest, čipkárske paličky, kolovrat, krosná), ktoré daroval mládenec alebo jeho rodina jeho vyvolenej, manžel manželke.

Rezbársky zdobili miestni samoukovia alebo stolári nábytok: súseky rytím, lavice, postele, stoličky a i. profilovaním a prerezávaním. Rezbou sa v niektorých prípadoch zdôrazňoval obradový význam predmetov (richtárska palica v obecnom práve, družbovská palica v svadobnom obrade, náhrobník).

Osobité črty rezbárskej tradície boli na Slovensku spojené s rozvojom pastierstva v 19. storočí (pastierske umenie). Pastieri patrili k zručným výrobcom bačovského riadu, rezbou zdobili formy na syry, pastierske palice, predovšetkým črpáky, ktoré boli známe aj v iných oblastiach karpatsko-balkánskeho oblúka, na našom území však nadobudli výtvarne najšpecifickejšiu podobu.

Stredoslovenskí baníci rozvinuli zasa v 19. storočí a prvej polovici 20. storočia tvorbu figurálnej plastiky (banícky výtvarný prejav, betlehem).

Motivická skladba ľudového dekoratívneho rezbárstva na Slovensku zahŕňala:

1. jednoduchý dekor – rady vrypov, dlátom vyhĺbené vlnovky;

2. výraznejšie geometrické vzory, ktorých kompozície sa uplatňovali najmä na stropných hradách, súsekoch, v plastickejšej podobe na prasliciach, stĺpových náhrobníkoch;

3. rastlinné motívy, pôvodne kombinované s geometrickými, neskôr tvoriace napríklad na piestoch, náhrobníkoch samostatné zostavy, ktoré svojím charakterom spájali slovenské ľudové rezbárstvo so stredoeurópskou dekoratívnou tradíciou (rastlinný ornament takmer chýbal v rezbe na Balkáne);

4. figurálne motívy (antropomorfné a zoomorfné zobrazenie), ktoré boli menej frekventované, vyskytovali sa predovšetkým v pastierskom rezbárstve (figurálne ukončenia palíc, úch črpákov), často v jeho neskorších vývinových podobách (pastorálne, poľovnícke námety).

Rezbárstvo patrí z pohľadu používania nástrojov k jednoduchším drevospracujúcim technikám. Rezbárska práca si však vyžaduje okrem zručnosti práce s nožmi a dlátami aj znalosť vlastností dreva a určitý stupeň priestorového videnia, jej vrcholové výtvory aj umelecký cit a nadanie. Ale aj tu je rozdiel medzi zručnosťou a umeleckým nadaním. To sa prejavuje v miere a stupni výtvarnej štylizácie a celkového esteticko-výtvarného pôsobenia diela.

Pri zhotovovaní objektov z dreva sa v rezbárstve uplatňujú techniky odoberania materiálu pomocou noža, píly a zvlášť upravených nožov – dlát. V ľudovom rezbárstve prevláda používanie noža, čo sa odráža aj na formách zhotovených výrobkov či zdobných prvkov. Rezbárstvo ako špecializovaná domáca výroba však uplatňuje aj používanie dlát. Pri noži sa používa priamy tlak ruky na nástroj. Aj dlátom sa takto môže rezať do mäkkého dreva. Dlátami sa reže pomocou udierania dreveného valcovitého kladiva (kyjaničky, paličky) na vrchol rukoväte, ktorá býva kvôli väčšej pevnosti okovaná. Okrem rovného dláta používajú rezbári dláta rôzneho tvaru, ktoré uľahčujú a zrýchľujú samotný proces rezby. Rezná stopa zodpovedá tvaru ostria a rezbári túto vlastnosť niekedy využívajú zámerne na zobrazenie zmien akosti zobrazovaného materiálu. Najčastejšie sa používajú dláta v tvare V alebo U v rôznych uhloch a veľkostiach a sklonu britu (uhlu zabrúsenia) reznej časti (ostria).

Rezbárstvo využíva viaceré techniky rezby charakterizované najmä konečnou podobou a tvarom rezu. Najjednoduchšou rezbárskou technikou je vypichovanie, potom nasleduje žliabkovanie, ďalej je to vruborez, linkový rez, nízky reliéf, prerezávanie, profilovanie, vysoký reliéf a nakoniec plastická rezba, ktorou sa robia sochy.

Povrchovo sa zvyknú drevené rezbársky zhotovené predmety upravovať z hľadiska výtvarného efektu viacerými technikami, napríklad opaľovaním, morením, farbením, polychrómiou a z hľadiska stabilizovania povrchu dreva údením, napúšťaním fermežou alebo iným olejom, voskovaním, lakovaním, údením. Pri zhotovení či vyzdobení jedného predmetu sa niekedy uplatňuje viacero rezbárskych techník.

Technika výroby:
batikovacia technika-drevo, brúsenie dreva, dlabanie, drážkovanie - ryhovanie, drevorez, drevoryt, hladenie - zarovnávanie, hobľovanie, intarzia, inverzná- hĺbková rezba, lakovanie, lepenie, linkový rez, marketéria, morenie, mozaika drevená, nízky reliéf, ohýbanie na formu, ohýbanie v ohni, ohýbanie viazaním, petrifikácia, písmo v dreve, plastická rezba, plochá rezba, polychrómia, pozlacovanie a striebrenie, prerezávanie, prerezávanie a skladanie, profilovanie, razidlová výzdoba, reliéfna rezba, rezanie pílami, rúbanie, štiepanie, strúhanie, šelaková politúra, štiepanie-kov, voskovanie, vŕtanie, vruborez, vybíjanie, vylievanie, vylievanie olovom a cínom, vypaľovanie, vyrovnávanie materiálu, vysoký reliéf, zdobenie razidlami, vypichovanie
Nástroje:
brúsny kameň, dláto- rezbárske, dláto, škrabka elektrická, hoblica, ponk, hoblík košikársky, hoblík stolársky, kyjanička, palička (CZ), nôž, obojručný nôž, obojručný stolec, pílka, rašpľa, sekera, svorky, svěrky, ztužidla (CZ), štetec
Výrobca:
Achberger Jozef, Aláč Ján, Albert Slavomír, Andráš Daniel, Antal Jozef, Antalík Nikodém, Babenský Ján, Baláž Vojtech, Bandúr Vincent, Barčák Štefan, Barčin Ján, Barnáš Martin, Barnišin Miroslav, Barta Michal, Baša Ivan, Bavlna Jozef, Bavlna Pavol, majster ľudovej umeleckej výroby, Belianský Zdeno, majster ľudovej umeleckej výroby, Benický Dušan majster ľudovej umeleckej výroby, Benický Libor, Benko Ondrej, Benko Pál, Bergendi Tibor, Biňas Dušan, Blaha Peter, Blanár Ján, Blažek Albín, Bocko Milan , Bolebruch Ferdinad, Bolha Vladimír, Bomba Juraj, Borsuk Ivan, Brichta Tomáš, Bučko Anton, Budinský Jaroslav, Budzák Anton, Caban Ján, Čertík Ján, Chodúr Stanislav, Chyla Šimon, Cicko Jaroslav, Ciesariková Terézia, Cieslak Krištof, Cimprich Ján, Čipčala Ján, Cserge Rudolf, Čukáš Peter, Čupec Matej, Degul Michal, Demenčík Ján, Dluhoš Dominik, Doľák Arpád, Doruščak Andrej, Dovčík Jozef, Eliáš Ján, Eštočin František, Famišák Marek, Farkaš Vojtech, Fázik Jozef, Ferdinandy Pavel, majster ľudovej umeleckej výroby, Ferianc Dušan, Ferianc Ján, Fides Cyril, Filip Daniel, FIlipko Ľudovít, Fiľo Matúš, Fľaška Ondrej, Fojtík Jozef, Fratrič Michal, Gadžor Ondrej, Galgóczy Tibor, majster ľudovej umeleckej výroby, Gandžala Cyril ml., Gandžala Cyril, majster ľudovej umeleckej výroby, Gandžala Peter, Glasnák Vladimír, Gonda Agi, Gontko Rudolf, majster ľudovej umeleckej výroby, Gore Andrej, Grech Štefan, Gregás Jozef, Gregor Eduard, Grenčík Ján, Grinvalský Valter, György Ferenc, Habovštiak Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Halmo Jozef, Hambálek Matúš, Hankovský Andrej, Hansko Ján, Hanula Michal, Harnúšková Petra , Havránek Alfonz, Hedvigi Igor, Hedvigi Ladislav, Heriban Peter, Hikl Michal, Hikl Pavol, Hittmar Jozef, Holomáň Peter, Horinka Martin, Horváth Ladislav, Hrabinská Mária, Hraboš Mikuláš, Hrabovský Juraj, Hradecký Jozef, Hradský Ján, Hraško Karol, Hrebík Branislav, Hric Milan, majster ľudovej umeleckej výroby, Hubač Jozef, Hučko František, Hučko Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Hučko Marián, Hudák Michal, Hutník Michal, Hyravý Peter, Igó Aladár, Irša Andrej, Ivan Miroslav, Jančuch Peter, Janeček Stanislav, Janek Michal, Janič Miroslav, Janky Ondrej, Jantoška Ján, Jaroš Miloslav, majster ľudovej umeleckej výroby, Javorčík Dušan, Jenčík Gabriel, Jenčo František, Jezerčák Jozef, Jonášek František, majster ľudovej umeleckej výroby, Jonis Jozef, Juhas Tomáš, Jurášek Zeno, Jurík Milan, Juris Ján, Kabina Anton, Kačová Jana, Kadura Anton, Kemko Jozef, majster ľudovej umeleckej výroby, Kišík Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Klimek Ondrej, Kmeť Emil, majster ľudovej umeleckej výroby, Kňazko Jozef, Kobliček Tibor, majster ľudovej umeleckej výroby, Kočtúch Milan, majster ľudovej umeleckej výroby, Kocúrek Cyril, Kohút Ján, Kokoška Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Kollár Milan, Kontura Pavol, Kopčák Karol, Kopčák Ľubomír, Kopčák Martin, Korkoš Ondrej, Korkoš Šebastián, Kováč Matej, Krajčí Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Králik Eduard, Kránitz Ladislav, Kraus Emil, Krejčík Branislav, Krišiak Štefan, Krkoška Pavel, Krnáč Jozef, Krnáč Jozef ml., Kršiak Štefan, Krška Martin, Kubacka Milan, Kubala Jozef, Kuchta Štefan, Kukučka Miroslav, Kurpáš Mikuláš, Kviatek Lukáš, Kybak Jaroslav, Labdík Juraj, Labuda Ján, Ladziansky Alexander, Lauro Ján, Legerský Jozef, Lengyel Otto, Lepeň Teodor, Libica Ladislav, majster ľudovej umeleckej výroby, Lichard Milan, majster ľudovej umeleckej výroby, Lofaj Pavol, Lomnický Ľubomír, Lučanský Viktor, Lukáč-Jacko Konštantín, majster ľudovej umeleckej výroby, Lukačovič Ján, Ľupták Štefan, Machaj Alojz, Maciak Ján, Macko Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Macko Ondrej, Madoš Ján, Madoš Ondrej, Maga Cyril, Majerská Jana, majsterka ľudovej umeleckej výroby, Majerský Ján, Malček Milan, Malec Gregor, Marcoň Ignác, Martinček Milan, Marton Martin, Maslík Jozef ml., Maslík Jozef st., Matejík Štefan, Mázik Vojtech, majster ľudovej umeleckej výroby, Melich Štefan, Mertuš Juraj ml., Meško Viliam, majster ľudovej umeleckej výroby, Mešša Martin, majster ľudovej umeleckej výroby, Michálek František, Michalík František, Mičienka Milan, Miháľ Ján, Mihaľkin Ján, Mikluš Marek , Milan Ladislav, Mizerák Andrej, Mládenek Miroslav, Mochnacký Matej, Môcik Peter, Mojžiška Pavol, Moravčík Jakub, Moravčík Zoltán, Morávek Vladimír, Murín Jozef, Murín Mikuláš, Murín Pavel , Nechajová Monika, Nemček Michal, Németh Dezider, Novotný Dalibor, Oboňa Radovan, Olejček Ľuboš, Ondrejovič Michal, Ondrík Stanislav, Oravec Alojz, Orsag Ľubomír, Oscitý Venantius, Ostrihoň Marián, Ostrovský Jozef, Palenčárová Magdaléna, Pálka Ján, Palko Dominik, Palko Ján, Pallay Daniel, Paľovič Ján, Paulik Vladimír, majster ľudovej umeleckej výroby, Pekár Peter ml., Pekár Stanislav, majster ľudovej umeleckej výroby, Pekara Jozef, Pertl Viliam, Peteja Jozef, Petrík Jozef, Pieš Vít, majster ľudovej umeleckej výroby, Pilátová Jana, Pindiak Ján ml., Pindiak Ján st., Pitoňák Miloš, majster ľudovej umeleckej výroby , Podskalan Ján, Polák Miroslav, Polák Vladimír, Polek Stanislav, Popper Jozef, Praško Štefan, Prilinský Igor, majster ľudovej umeleckej výroby, Procner Ján, Půlkorábek Zbyněk, Purdek Mikuláš, Radošinský Peter, Ratkoš Pavol, Récky Štefan, Rehák Tomáš, Repaský Štefan, Revallo Milan , Richter Oldrich, majster ľudovej umeleckej výroby, Rojko Pavel, Rosina Roman, Rotter Leodegar, Rozkoš Štefan, Rúra František, Sabaková Marianna, Šabo Jozef, Šajban Pavel, Sakala Ján, majster ľudovej umeleckej výroby, Sakaláš Miroslav, Šály Štefan, Sanitrár Ján, Šarišský Pavol, Šarkan Dušan, Sátor Jozef, Schweighofer Róbert, Sekanová Štefánia, Semančík Miloslav, Šidlíková Beata, Šido Ján, Šíma Jozef, Šimík Martin, Šimo Jaroslav, Šimrák Albert, Siváň Štefan ml., Sklenka Ondrej, Škrovina Michal, majster ľudovej umeleckej výroby, Slávik Jozef, Sliacky Pavol, Slivka Jozef, Slivková Katarína, Slosiar Peter, Šmajda Pavol, Smoleň Ján, Smrtič Miroslav , Sofka Peter, Solový Ján, Šorek Rastislav, Špuler Ján, Šrank Peter, Štefanec Roman, Štesko Milan, Stieranka Milan - majster ľudovej umeleckej výroby, Stodolica Karol, Straka Ľuboš, majster ľudovej umeleckej výroby, Štrámek Ján, Strečok Miroslav, Suchý Štefan, Šufliarsky Ondrej, Šúr Dušan, Sur Stanislav, Švantner Pavel, Švantner Pavol, Švec Slavomír, Tarr Ladislav, Tmák Pavol, Tomeš Ivan, Trnovský Miroslav, Trúchly František, Turis Ján, Uhrín Tibor , Ujmiak Jozef, Vaják Pavol, Valach Dušan, Valentko Gejza, Valko Martin, Vandžura Andrej, Végh Dezider, Velsicz Laco, Vépy Ferdinand, Veselý Robert, Vincek Ján, Vizvari Eduard, Vojtilla Štefan, Zágora Ladislav, Zajac Jozef, Zajac Jozef ml. , Zanovit Tomáš, Zaťko Rudolf, Žilavá Mária, Žilavý Martin, Znamenák Kamil, Zoričák Peter majster ľudovej umeleckej výroby, Zrník Vladimír, Žulko Eugen, Zvozil Július