píšťaly

píšťaly

– dychové hudobné nástroje (aerofóny).

Vyrábajú sa najčastejšie z dreva, ale aj z trstiny, kosti a pálenej hliny, plechu. V hudobnej kultúre Slovenska však najvýznamnejšiu úlohu majú drevené píšťaly.
Do skupiny hranových píšťal patria bezdierkové píšťaly – s otvoreným i uzatvoreným koncom, kde prúd vzduchu usmerňuje hráč perami, a koncovky s klátikom, kde prúd vzduchu je usmerňovaný štrbinou a tak je tón lepší, čistejší, ovládateľný dychom. Na koncovkách sa tón tvorí prefukovaním a zakrývaním koncovej dierky. Koncovky sa podľa spôsobu výroby a materiálu delia na štiepané, vŕtané, kosáčiky, koncovky ako súčasť palíc, iných nástrojov či náradia.
Rovnaký spôsob tvorby zvuku, len občas rozdielnu formu prívodu vzduchu na hranu majú aj píšťalky, na ktorých sa výška tónu vytvára pomocou hmatových dierok. Aj tu však prefukovanie ostáva významným spôsobom tvorby tónov. Takými sú trojdierkové píšťalky handrárske z kosti, drevené lieskové, sústružené jarmočné, šesťdierkové stredoslovenské, jarmočné sústružené s ozdobnými kolieskami i bez nich, dvojité podpolianske, oravské dvojpíšťaly. Trojdierkovou, nízko ladenou píšťalou je aj fujara.
Píšťaly bývajú nezdobené, ale i s bohatým, najmä vegetatívnym dekorom robeným technikou linkového rezu a leptania kyselinou dusičnou, ba i rezbársky zhotovenou výzdobou. Štiepané píšťaly nebývajú zdobené, ale spevnenie ich zlepenia kôrou je robené tak, aby obtáčanie kôry bolo vedené symetricky v rovnakých vzdialenostiach. Sústružené jarmočné píšťaly bývajú zdobené priamo v točovke farebnými ceruzami, ale i plasticky - žliabkovaním a voľnými krúžkami robenými nožom pri ich opracovávaní na tokárni.
Kvalita zvuku píšťal spočíva v dimenzovaní zvukotvorného zariadenia – veľkosti oblôčika podľa veľkosti nástroja a šírky štrbiny tak, aby sa vytvoril zvukový kompromis medzi čistotou a silou tónu a na umiestnení hmatových otvorov pri dvoj- i viacdierkových píšťalách. Preto mnohí hráči na píšťaly si vyrábajú svoje nástroje sami. Takto vzniká organický vzťah medzi výrobnou, technickou, interpretačnou a hudobnou tvorivou stránkou. Symbióza rozdielnych rovín nástrojovej aktivity v jednom človeku prispieva k vysokej hernotechnickej a muzikantskej úrovni. Výrobca totiž pozná oveľa dôvernejšie všetky konštrukčné, technické, materiálové problémy ako samotný hráč. Nástroj prispôsobuje osobným hráčskym požiadavkám a tak môže na ňom dosiahnuť čo najadekvátnejší výsledok.
Píšťaly patria k nástrojom, kde jestvuje široká paleta individualizačných možností a prichádza k vytváraniu individuálnych interpretačných hudobných foriem. Sú to nástroje s veľmi odlišnými nástrojovými kvalitami. K takým patria šesťdierkové píšťaly, predovšetkým pastierske, ktoré poskytujú azda najväčšie individualizačné možnosti. K nim sa pridružuje ako hernotechnicky mimoriadne náročný nástroj dvojačka, kde sa stretávame s vysokou mierou muzikantskej individualizácie. K tejto nástrojovej individualizácii pristupuje v značnom rozsahu regionálna podmienenosť s jej vokálno-hudobnými špecifikami a hudobným repertoárom, v ktorých sa formuje a ktoré následne odráža hudobné myslenie jednotlivých hráčov prejavujúce sa tak v spôsobe hry, ako aj v hudobnom a piesňovom repertoári.

Materiál:
Remeselná skupina: