papierníctvo

papierníctvo
ručná výroba papiera

Priamym predchodcom dnešného priemyselne vyrábaného papiera bol papier, ktorého výrobu objavili  ešte v 2. storočí pred n.l. v Číne.  Číňania výrobné tajomstvo papiera dlho chránili, postupne sa však rozšíril do okolitých krajín. Do Európy priniesli papier pri svojich bojových výpravách Arabi, ktorí jeho výrobné tajomstvo vylákali od čínskych zajatcov. 
Ppapier sa začal v Európe údajne vyrábať už v 9. storočí, ale historické pramene hovoria zatiaľ len o španielských a francúzských  papierniach z 12. storočia. Najstaršia zachovaná papierová listina napísaná na Slovensku je list kardinála Gentileho z r. 1301 alebo 1310, ktorý bol napísaný v Bratislave a adresovaný sedmohradskému biskupovi Benediktovi. Papier na Slovensko dovážali prevažne talianski obchodníci - sprostredkovane cez viedenských veľkoobchodníkov. O storočie neskôr, keď sa už prakticky celá administratíva uskutočňovala na papieri, stratilo Taliansko svoje výsadné postavenie a papier k nám prúdil z francúzskych, španielskych a portugalských papierní.

Zatiaľ najstaršie  doložené správy o výrobe papiera na Slovensku pochádzajú z roku 1530, kedy, podľa uchovaných historických záznamov, bola počas obliehania Levoče vypálená papiereň. Zakladateľmi boli väčšinou panstvá. Papiernickí majstri potrebovali k nepretržitej činnosti vodný prúd, ktorý nezamŕza ani v najtuhších mrazoch pre pohon stúp mlynskými kolesami a suroviny - handry, hlavne ľanové.

Ručná výroba papiera bola zvlášť rozšírená na Východnom Slovensku. Medzi najstaršie papierne patria vo Veľkej, v Teplici, v Ružbachoch, v Poprade a v Michale. Korabinsky vo svojom Lexikone z 18. storočia uvádza zmienky o najmenej 24 papierňach, ktoré vyrábajú papier strednej akosti. Len v Šarišskej župe to boli papierne v Sabinove 1 (1644), Zborove (1660), Prešove (1697), Bardejove 1 (1722), Sabinove 2 (1744), Lipovciach (pred r. 1752), Hrabovci (1759), Bardejove 2 (1795), Lukove (1798), Sabinove 3 (1803), Šárovciach (1803), Bartošovciach (1833), Hervartove (1830), Olejníkove (1833), Brezovici (1833), Toryse (na rozhraní 18. a 19. stor.).V roku 1697 pracovala papiereň aj v Prešove. Bola situovaná na Toryse, ale presné miesto sa nepozná. Nezachovali sa o nej žiadne iné podklady. Zanikla v roku 1714. Papiereň v Lipovciach pod Braniskom potvrdzuje len jeden cestovateľ cez Karpaty, a ten v roku 1752 zistil, že je situovaná pri potoku, ktorý nezamŕzal ani v zime. Potvrdzuje sa jej jestvovanie aj v roku 1805 a dokonca aj v roku 1863.V 19. stor.  z nich pracovalo ešte osem papierní.

 Historik Fényes tvrdí, že v roku 1847 bolo 71 papierní v Uhorsku, z toho 59 na Slovensku. Najznámejšie boli : Bardejov /1722/,  Slavošovce /1817/, Harmanecké papierne /1829/ .  V SOLO Ružomberok začala výroba  roku 1880.

Miestopisné názvy aj priezviská Papiernik svedčia o tom, že  ručná výroba papiera sa postupne na Slovensku natoľko udomácnila, že v druhej polovici 19. storočia bolo na našom území  81 ručných papierní a slovenským papierom zásobovali   Budapešť, Miškolc, Debrecín a veľa ďalších miest.

 Aj keď sa nazachovala ani jediná historická budova starej papierne, máme v archívoch a múzeách k dispozícii nie len samotné výrobky slovenských papiernických majstrov,označené vodoznamkmi dielní .

V krajinách západnej Európy sa výrobcovia papiera väčšinou združovali v cechových organizáciách. Keďže na Slovensku papiernici cechy nemali, o živote týchto remeselníkov, práci sa dozvedáme zo zachovaných písomných dokumentov-  dobových  záznamoch o ich živote, profesionálnom raste aj o historických spôsoboch predaja papiera a o vtedajších cenách.

Vybavenie papierní pozostávalo z týchto zariadení : vodné koleso na pohon stúp a holanderov, stupy a holandre na drvenie handier, nádrže a kade, kuchyňa na varenie gleja, ručná úpravňa, sušiareň, prípadne ešte iné pomocné miestnosti ako sklad handier, alebo tzv. triediareň.

Ručná výroba papiera patrí k intelektuálnemu kultúrnemu dedičstvu, nášmu historickému bohatstvu a práca papiernických majstrov je dokladom kultúrnej a technickej vyspelosti  Slovenska v minulých storočiach.